Stortinget - Møte mandag den 5. desember 2005 kl. 10

Dato: 05.12.2005

Voteringer

Votering i sak nr. 1

Etter at det var ringt til votering i 5 minutter, uttalte

Presidenten: Under debatten har Finn Martin Vallersnes satt fram et forslag på vegne av Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre. Forslaget lyder:

«Rammeområde 4 (Utenriks)

I

På statsbudsjettet for 2006 bevilges under:

Kap. Post Formål: Kroner Kroner
Utgifter
100 Utenriksdepartementet (jf. kap 3100 og 3101)
1 Driftsutgifter 1 388 036 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 4 226 000
70 Erstatning av skader på utenlandske ambassader 774 000
71 Diverse tilskudd 20 935 000
101 Utenriksstasjonene (jf. kap. 3101)
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 15 443 000
70 Hjelp til norske borgere i utlandet som ikke er sjømenn 132 000
103 Regjeringens fellesbevilgning for representasjon
1 Driftsutgifter 7 407 000
104 Kongefamiliens offisielle reiser til utlandet
1 Driftsutgifter 8 813 000
115 Presse-, kultur- og informasjonsformål
1 Driftsutgifter 22 041 000
70 Tilskudd til presse-, kultur- og informasjonsformål, kan overføres 41 910 000
116 Deltaking i internasjonale organisasjoner
70 Tilskudd til internasjonale organisasjoner 916 210 000
71 Finansieringsordningen under EØS-avtalen, kan overføres 220 000 000
72 Finansieringsordningen i det utvidede EØS, kan overføres 200 000 000
73 Norsk finansieringsordning i det utvidede EØS, kan overføres 210 000 000
140 Utenriksdepartementets administrasjon av utviklingshjelpen
1 Driftsutgifter 740 177 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 13 757 000
141 Direktoratet for utviklingssamarbeid (NORAD)
1 Driftsutgifter 156 420 000
150 Bistand til Afrika
70 Malawi, kan overføres 195 000 000
71 Mosambik, kan overføres 325 000 000
72 Tanzania, kan overføres 400 000 000
73 Uganda, kan overføres 130 000 000
74 Zambia, kan overføres 280 000 000
78 Regionbevilgning for Afrika, kan overføres 1 222 000 000
79 Tiltak i tidligere samarbeidsland, kan overføres 25 000 000
151 Bistand til Asia
70 Bangladesh, kan overføres 70 000 000
71 Nepal, kan overføres 60 000 000
78 Regionbevilgning for Asia, kan overføres 520 000 000
79 Tiltak i tidligere samarbeidsland, kan overføres 12 600 000
152 Bistand til Midtøsten
78 Regionbevilgning for Midtøsten, kan overføres 140 500 000
153 Bistand til Mellom-Amerika
78 Regionbevilgning for Mellom-Amerika, kan overføres 165 000 000
79 Tiltak i tidligere samarbeidsland, kan overføres 1 500 000
160 Sivilt samfunn og demokratiutvikling
1 Driftsutgifter 26 500 000
50 Fredskorpset 165 000 000
70 Sivilt samfunn, kan overføres 1 072 500 000
71 Tilskudd til frivillige organisasjoners opplysningsarbeid, kan overføres 68 000 000
72 Demokratistøtte/partier, kan overføres 5 000 000
73 Kultur, kan overføres 92 000 000
75 Internasjonale organisasjoner og nettverk, kan overføres 130 500 000
161 Næringsutvikling
70 Nærings- og handelstiltak, kan overføres 85 000 000
72 Finansieringsordning for utviklingstiltak, kan overføres 120 000 000
73 Institusjonsutvikling i utviklingsland, kan overføres 52 500 000
75 NORFUND – tapsavsetting 143 750 000
162 Overgangsbistand (gap)
70 Overgangsbistand (gap), kan overføres 711 500 000
163 Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter
70 Naturkatastrofer, kan overføres 270 000 000
71 Humanitær bistand og menneskerettigheter, kan overføres 1 694 752 000
164 Fred, forsoning og demokrati
70 Fred, forsoning og demokratitiltak, kan overføres 515 900 000
71 ODA-godkjente land på Vest-Balkan, kan overføres 781 250 000
72 Utvikling og nedrustning, kan overføres 25 600 000
73 Andre ODA-godkjente OSSE-land, kan overføres 305 000 000
165 Forskning, kompetanseheving og evaluering
1 Driftsutgifter 135 000 000
70 Forskning og høyere utdanning, kan overføres 283 000 000
71 Faglig samarbeid, kan overføres 75 000 000
166 Tilskudd til ymse tiltak
70 Ymse tilskudd, kan overføres 5 842 000
71 Internasjonale prosesser og konvensjoner mv., kan overføres 87 000 000
167 Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA)
21 Spesielle driftsutgifter 468 382 000
170 FN-organisasjoner mv.
70 FNs utviklingsprogram (UNDP) 723 000 000
71 FNs befolkningsprogram (UNFPA) 262 000 000
72 FNs barnefond (UNICEF) 300 000 000
73 Verdens matvareprogram (WFP), kan overføres 205 000 000
74 FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR) 170 000 000
75 FNs organisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) 100 000 000
76 Tilleggsmidler via FN-systemet mv., kan overføres 1 205 200 000
77 FNs aidsprogram (UNAIDS), kan overføres 160 000 000
78 Bidrag andre FN-organisasjoner mv. 140 220 000
79 Eksperter, junioreksperter og FNs fredskorps, kan overføres 47 000 000
80 Bidrag til globale fond, kan overføres 621 041 000
81 Tilskudd til internasjonal landbruksforskning, kan overføres 110 000 000
171 Multilaterale finansinstitusjoner
70 Verdensbanken, kan overføres 730 000 000
71 Regionale banker og fond, kan overføres 639 000 000
72 Samfinansiering via finansinstitusjoner, kan overføres 534 500 000
172 Gjeldslettetiltak
70 Deltakelse i internasjonale gjeldsoperasjoner, kan overføres 450 000 000
197 Bistand til ikke-ODA-godkjente land og internasjonale miljøtiltak
70 Tilskudd til atomsikkerhetstiltak, prosjektsamarbeidet med Russland/SUS og arktisk samarbeid, kan overføres 238 327 000
71 Fred og demokratitiltak (ikke-ODA-land), kan overføres 4 293 000
76 Tilskudd til internasjonale klima- og miljøtiltak, kan overføres 26 775 000
480 Svalbardbudsjettet
50 Tilskudd 96 559 000
Totale utgifter 21 594 772 000
Inntekter
3101 Utenriksstasjonene (jf. kap. 100 og 101)
1 Gebyrer 29 511 000
2 Gebyrer – utlendingssaker 14 300 000
4 Leieinntekter 1 799 000
5 Refusjon spesialutsendinger mv. 3 072 000
Totale inntekter 48 682 000

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2006 kan:

 • 1.

overskride bevilgningen under mot tilsvarende merinntekter under
kap. 100 post 1 kap. 3101 postene 2 og 5
kap. 100 post 71 kap. 3100 post 1
kap. 140 post 1 kap. 3143 post 5
 • 2. overskride bevilgningen under kap. 166 Tilskudd til ymse tiltak post 70 Ymse tilskudd, mot tilsvarende inntekter under kap. 3166 Ymse inntekter post 1 Salgsinntekter fra salg av bistandseiendommer som er finansiert over bistandsbudsjettet, og som ikke er avskrevet i forhold til innlemmelse i husleieordningen. Ubenyttede inntekter fra slikt salg kan tas med ved beregning av overførbart beløp under kap. 166 Tilskudd til ymse tiltak post 70 Ymse tilskudd.

III

Omdisponeringsfullmakter

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2006 kan:

 • 1. omdisponere bevilgningene mellom postene under kap. 161 Næringsutvikling.

 • 2. omdisponere med inntil 2 mill. kroner per tiltak fra kap. 166 Tilskudd til ymse tiltak post 70 Ymse tilskudd til øvrige ODA-godkjente bevilgninger. Beslutning om bruk av midler utover dette og inntil 6 mill. kroner treffes av Kongen.

IV

Agio/Disagio

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2006 gis fullmakt til å utgiftsføre/inntektsføre uten bevilgning kursgevinst og -tap som følge av justering av midlene ved utenriksstasjonene under kap. 101/ 3101 Utenriksstasjonene og kap. 140 Utenriksdepartementets administrasjon av utviklingshjelpen/kap. 3143 Utenriksstasjonene, post 89 Agio/Disagio.

V

Bruk av opptjente rentemidler

Stortinget samtykker i at opptjente renter på tilskudd som er utbetalt fra Norge til multi-bi-prosjekter, samarbeidsprosjekter, stat-til-stat-bistand, støtte til internasjonale aktører og lokale ikke-statlige aktører kan benyttes til tiltak som avtales mellom Utenriksdepartementet og den enkelte mottaker.

VI

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2006 kan foreta bestillinger utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme
163 Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter
71 Humanitær bistand og menneskerettigheter 25 mill. kroner

VII

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2006 kan gi tilsagn om støtte utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme
116 Deltaking i internasjonale organisasjoner
72 Finansieringsordningen i det utvidede EØS 450 mill. kroner
73 Norsk finansieringsordning i det utvidede EØS 450 mill. kroner
161 Næringsutvikling
70 Nærings- og handelstiltak 50 mill. kroner
72 Finansieringsordning for utviklingstiltak 500 mill. kroner
197 Bistand til ikke-ODA-godkjente land og internasjonale miljøtiltak
70 Tilskudd til atomsikkerhetstiltak, prosjektsamarbeidet med Russland/ SUS og arktisk samarbeid 188 mill. kroner

VIII

Garantifullmakter

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2006 kan gi garantier innenfor en ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar for inntil 50 mill. kroner for å minske norske importørers risiko ved direkte import fra utviklingsland, jf. omtale under kap. 161 Næringsutvikling.

IX

Dekning av forsikringstilfelle

Stortinget samtykker i at Kongen i 2006 kan inngå avtaler om forsikringsansvar for utstillinger ved visningsinstitusjoner i utlandet innenfor en totalramme for nytt og gammelt ansvar som ikke må overstige 4 500 mill. kroner.

X

Forskuttering av nødhjelpsleveranser til FN

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i samråd med Finansdepartementet i 2006 kan forskuttere norske nødhjelpsleveranser til FN innenfor en ramme på 25 mill. kroner. Utbetaling til FN, samt tilbakebetalt kreditt fra FN, nettoføres på kap. 166 Tilskudd til ymse tiltak post 70 Ymse tilskudd.

XI

Toårige budsjettvedtak

Stortinget samtykker i at Norge kan slutte seg til to- årige budsjettvedtak i FAO, WHO, ILO, UNIDO, OECD, WTO, IAEA, IEA og for Regulært bidrag til FN.

XII

Ettergivelse av fordringer

Stortinget samtykker i at Kongen i 2006 kan ettergi statlige fordringer på utviklingsland i samsvar med kriteriene i Handlingsplanen av 2004 Om gjeldslette for utvikling for inntil 1 000 mill. kroner under Garanti- Instituttet for Eksportkreditts gamle portefølje (gammel alminnelig ordning og den gamle særordningen for utviklingsland). Fordringene verdsettes til bokført verdi per 31. desember 1997 etter tapsavsetninger.

XIII

Utbetaling av tilskudd

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet gis unntak fra bestemmelsene i stortingsvedtak av 8. november 1984 om utbetaling av gitte bevilgninger på følgende måte:

 • 1. Utbetalinger innenfor ett budsjettår av norske medlemskapskontingenter, pliktige bidrag og andre bidrag til internasjonale organisasjoner Norge er medlem av, kan foretas i henhold til regelverket til den enkelte organisasjon.

 • 2. Utbetalinger innenfor ett budsjettår av tilskudd til utviklingsformål kan foretas en gang i året dersom avtaler om samfinansiering med andre givere innenfor utviklingssamarbeidet tilsier det.

XIV

Bruk av gjeldsbrev og raskere trekk på gjeldsbrev

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2006 kan:

 • 1. fravike bevilgningsreglementet § 3 annet ledd ved utstedelse av gjeldsbrev i forbindelse med kapitalpåfyllinger under Det internasjonale utviklingsfondet, Det asiatiske utviklingsfondet, Det afrikanske utviklingsfondet, Den globale miljøfasiliteten, Det internasjonale fond for jordbruksutvikling og Det felles fond for råvarer.

 • 2. fravike stortingsvedtak av 8. november 1984 for å kunne inngå avtale med mottaker om raskere trekk på gjeldsbrev enn utbetalingsbehovet tilsier ved kapitalpåfyllinger under Det internasjonale utviklingsfondet, Det afrikanske utviklingsfondet og Det asiatiske utviklingsfondet.»

Votering:Forslaget fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre ble med 76 mot 27 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 13.29.00)Komiteen hadde innstilt:Rammeområde 4 (Utenriks)

I

På statsbudsjettet for 2006 bevilges under:

Kap. Post Formål: Kroner Kroner
Utgifter
100 Utenriksdepartementet (jf. kap 3100 og 3101)
1 Driftsutgifter 1 383 586 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 4 226 000
70 Erstatning av skader på utenlandske ambassader 774 000
71 Diverse tilskudd 23 385 000
101 Utenriksstasjonene (jf. kap. 3101)
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 15 443 000
70 Hjelp til norske borgere i utlandet som ikke er sjømenn 132 000
103 Regjeringens fellesbevilgning for representasjon
1 Driftsutgifter 7 407 000
104 Kongefamiliens offisielle reiser til utlandet
1 Driftsutgifter 8 813 000
115 Presse-, kultur- og informasjonsformål
1 Driftsutgifter 22 041 000
70 Tilskudd til presse, kultur- og informasjonsformål, kan overføres 41 910 000
116 Deltaking i internasjonale organisasjoner
70 Tilskudd til internasjonale organisasjoner 916 210 000
71 Finansieringsordningen under EØS-avtalen, kan overføres 220 000 000
72 Finansieringsordningen i det utvidede EØS, kan overføres 200 000 000
73 Norsk finansieringsordning i det utvidede EØS, kan overføres 210 000 000
140 Utenriksdepartementets administrasjon av utviklingshjelpen
1 Driftsutgifter 740 177 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 13 757 000
141 Direktoratet for utviklingssamarbeid (NORAD)
1 Driftsutgifter 156 420 000
150 Bistand til Afrika
70 Malawi, kan overføres 160 000 000
71 Mosambik, kan overføres 270 000 000
72 Tanzania, kan overføres 341 500 000
73 Uganda, kan overføres 130 000 000
74 Zambia, kan overføres 235 000 000
78 Regionbevilgning for Afrika, kan overføres 1 222 000 000
79 Tiltak i tidligere samarbeidsland, kan overføres 25 000 000
151 Bistand til Asia
70 Bangladesh, kan overføres 60 000 000
71 Nepal, kan overføres 60 000 000
78 Regionbevilgning for Asia, kan overføres 510 000 000
79 Tiltak i tidligere samarbeidsland, kan overføres 12 600 000
152 Bistand til Midtøsten
78 Regionbevilgning for Midtøsten, kan overføres 140 500 000
153 Bistand til Mellom-Amerika
78 Regionbevilgning for Mellom-Amerika, kan overføres 160 000 000
79 Tiltak i tidligere samarbeidsland, kan overføres 1 500 000
160 Sivilt samfunn og demokratiutvikling
1 Driftsutgifter 26 500 000
50 Fredskorpset 165 000 000
70 Sivilt samfunn, kan overføres 1 026 000 000
71 Tilskudd til frivillige organisasjoners opplysningsarbeid, kan overføres 68 000 000
72 Demokratistøtte/partier, kan overføres 5 000 000
73 Kultur, kan overføres 92 000 000
75 Internasjonale organisasjoner og nettverk, kan overføres 130 500 000
161 Næringsutvikling
70 Nærings- og handelstiltak, kan overføres 80 000 000
72 Finansieringsordning for utviklingstiltak, kan overføres 112 500 000
73 Institusjonsutvikling i utviklingsland, kan overføres 45 000 000
75 NORFUND – tapsavsetting 143 750 000
162 Overgangsbistand (gap)
70 Overgangsbistand (gap), kan overføres 776 500 000
163 Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter
70 Naturkatastrofer, kan overføres 270 000 000
71 Humanitær bistand og menneskerettigheter, kan overføres 1 694 752 000
164 Fred, forsoning og demokrati
70 Fred, forsoning og demokratitiltak, kan overføres 580 900 000
71 ODA-godkjente land på Vest-Balkan, kan overføres 750 000 000
72 Utvikling og nedrustning, kan overføres 25 600 000
73 Andre ODA-godkjente OSSE-land, kan overføres 271 250 000
165 Forskning, kompetanseheving og evaluering
1 Driftsutgifter 135 000 000
70 Forskning og høyere utdanning, kan overføres 283 000 000
71 Faglig samarbeid, kan overføres 75 000 000
166 Tilskudd til ymse tiltak
70 Ymse tilskudd, kan overføres 5 842 000
71 Internasjonale prosesser og konvensjoner mv., kan overføres 87 000 000
167 Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA)
21 Spesielle driftsutgifter 477 382 000
170 FN-organisasjoner mv.
70 FNs utviklingsprogram (UNDP) 725 000 000
71 FNs befolkningsprogram (UNFPA) 262 000 000
72 FNs barnefond (UNICEF) 300 000 000
73 Verdens matvareprogram (WFP), kan overføres 205 000 000
74 FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR) 170 000 000
75 FNs organisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) 100 000 000
76 Tilleggsmidler via FN-systemet mv., kan overføres 1 403 200 000
77 FNs aidsprogram (UNAIDS), kan overføres 160 000 000
78 Bidrag andre FN-organisasjoner mv. 140 220 000
79 Eksperter, junioreksperter og FNs fredskorps, kan overføres 67 000 000
80 Bidrag til globale fond, kan overføres 821 041 000
81 Tilskudd til internasjonal landbruksforskning, kan overføres 110 000 000
171 Multilaterale finansinstitusjoner
70 Verdensbanken, kan overføres 730 000 000
71 Regionale banker og fond, kan overføres 639 000 000
72 Samfinansiering via finansinstitusjoner, kan overføres 434 500 000
172 Gjeldslettetiltak
70 Deltakelse i internasjonale gjeldsoperasjoner, kan overføres 350 000 000
197 Bistand til ikke-ODA-godkjente land og internasjonale miljøtiltak
70 Tilskudd til atomsikkerhetstiltak, prosjektsamarbeidet med Russland/SUS og arktisk samarbeid, kan overføres 231 327 000
71 Fred og demokratitiltak (ikke-ODA-land), kan overføres 4 293 000
76 Tilskudd til internasjonale klima- og miljøtiltak, kan overføres 26 775 000
480 Svalbardbudsjettet
50 Tilskudd 96 559 000
Totale utgifter 21 594 772 000
Inntekter
3101 Utenriksstasjonene (jf. kap. 100 og 101)
1 Gebyrer 29 511 000
2 Gebyrer – utlendingssaker 14 300 000
4 Leieinntekter 1 799 000
5 Refusjon spesialutsendinger mv. 3 072 000
Totale inntekter 48 682 000

II Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2006 kan:

 • 1.

overskride bevilgningen under mot tilsvarende merinntekter under
kap. 100 post 1 kap. 3101 postene 2 og 5
kap. 100 post 71 kap. 3100 post 1
kap. 140 post 1 kap. 3143 post 5
 • 2. overskride bevilgningen under kap. 166 Tilskudd til ymse tiltak, post 70 Ymse tilskudd, mot tilsvarende inntekter under kap. 3166 Ymse inntekter, post 1 Salgsinntekter, fra salg av bistandseiendommer som er finansiert over bistandsbudsjettet, og som ikke er avskrevet i forhold til innlemmelse i husleieordningen. Ubenyttede inntekter fra slikt salg kan tas med ved beregning av overførbart beløp under kap. 166 Tilskudd til ymse tiltak post 70 Ymse tilskudd.

III Omdisponeringsfullmakter

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2006 kan:

 • 1. omdisponere bevilgningene mellom postene under kap. 161 Næringsutvikling.

 • 2. omdisponere med inntil 2 mill. kroner per tiltak fra kap. 166 Tilskudd til ymse tiltak post 70 Ymse tilskudd til øvrige ODA-godkjente bevilgninger. Beslutning om bruk av midler utover dette og inntil 6 mill. kroner treffes av Kongen.

IV Agio/Disagio

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2006 gis fullmakt til å utgiftsføre/inntektsføre uten bevilgning kursgevinst og -tap som følge av justering av midlene ved utenriksstasjonene under kap. 101/ 3101 Utenriksstasjonene og kap. 140 Utenriksdepartementets administrasjon av utviklingshjelpen/kap. 3143 Utenriksstasjonene, post 89 Agio/Disagio.

V Bruk av opptjente rentemidler

Stortinget samtykker i at opptjente renter på tilskudd som er utbetalt fra Norge til multi-bi-prosjekter, samarbeidsprosjekter, stat-til-stat-bistand, støtte til internasjonale aktører og lokale ikke-statlige aktører kan benyttes til tiltak som avtales mellom Utenriksdepartementet og den enkelte mottaker.

VI Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2006 kan foreta bestillinger utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme
163 Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter
71 Humanitær bistand og menneskerettigheter 25 mill. kroner

VII Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2006 kan gi tilsagn om støtte utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme
116 Deltaking i internasjonale organisasjoner
72 Finansieringsordningen i det utvidede EØS 450 mill. kroner
73 Norsk finansieringsordning i det utvidede EØS 450 mill. kroner
161 Næringsutvikling
70 Nærings- og handelstiltak 50 mill. kroner
72 Finansieringsordning for utviklingstiltak 500 mill. kroner
197 Bistand til ikke-ODA-godkjente land og internasjonale miljøtiltak
70 Tilskudd til atomsikkerhetstiltak, prosjektsamarbeidet med Russland/SUS og arktisk samarbeid 188 mill. kroner

VIII Garantifullmakter

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2006 kan gi garantier innenfor en ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar for inntil 50 mill. kroner for å minske norske importørers risiko ved direkte import fra utviklingsland, jf. omtale under kap. 161 Næringsutvikling.

IX Dekning av forsikringstilfelle

Stortinget samtykker i at Kongen i 2006 kan inngå avtaler om forsikringsansvar for utstillinger ved visningsinstitusjoner i utlandet innenfor en totalramme for nytt og gammelt ansvar som ikke må overstige 4 500 mill. kroner.

X Forskuttering av nødhjelpsleveranser til FN

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i samråd med Finansdepartementet i 2006 kan forskuttere norske nødhjelpsleveranser til FN innenfor en ramme på 25 mill. kroner. Utbetaling til FN, samt tilbakebetalt kreditt fra FN, nettoføres på kap. 166 Tilskudd til ymse tiltak post 70 Ymse tilskudd.

XI Toårige budsjettvedtak

Stortinget samtykker i at Norge kan slutte seg til to- årige budsjettvedtak i FAO, WHO, ILO, UNIDO, OECD, WTO, IAEA, IEA og for Regulært bidrag til FN.

XII Ettergivelse av fordringer

Stortinget samtykker i at Kongen i 2006 kan ettergi statlige fordringer på utviklingsland i samsvar med kriteriene i Handlingsplanen av 2004 Om gjeldslette for utvikling for inntil 1 000 mill. kroner under Garanti- Instituttet for Eksportkreditts gamle portefølje (gammel alminnelig ordning og den gamle særordningen for utviklingsland). Fordringene verdsettes til bokført verdi per 31. desember 1997 etter tapsavsetninger.

XIII Utbetaling av tilskudd

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet gis unntak fra bestemmelsene i stortingsvedtak av 8. november 1984 om utbetaling av gitte bevilgninger på følgende måte:

 • 1. Utbetalinger innenfor ett budsjettår av norske medlemskapskontingenter, pliktige bidrag og andre bidrag til internasjonale organisasjoner Norge er medlem av, kan foretas i henhold til regelverket til den enkelte organisasjon.

 • 2. Utbetalinger innenfor ett budsjettår av tilskudd til utviklingsformål kan foretas en gang i året dersom avtaler om samfinansiering med andre givere innenfor utviklingssamarbeidet tilsier det.

XIV Bruk av gjeldsbrev og raskere trekk på gjeldsbrev

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2006 kan:

 • 1. fravike bevilgningsreglementet § 3 annet ledd ved utstedelse av gjeldsbrev i forbindelse med kapitalpåfyllinger under Det internasjonale utviklingsfondet, Det asiatiske utviklingsfondet, Det afrikanske utviklingsfondet, Den globale miljøfasiliteten, Det internasjonale fond for jordbruksutvikling og Det felles fond for råvarer.

 • 2. fravike stortingsvedtak av 8. november 1984 for å kunne inngå avtale med mottaker om raskere trekk på gjeldsbrev enn utbetalingsbehovet tilsier ved kapitalpåfyllinger under Det internasjonale utviklingsfondet, Det afrikanske utviklingsfondet og Det asiatiske utviklingsfondet.

Voteringstavlene viste at det ble avgitt 79 stemmer for og 24 stemmer mot komiteens innstilling.(Voteringsutskrift kl. 13.30.01)

Presidenten: Presidenten vil understreke det som har blitt sagt fra talerstolen av Øyvind Vaksdal, at Fremskrittspartiet ønsker å stemme imot.

Tord Lien (FrP) (fra salen): President! Jeg har stemt feil.

Presidenten: Da tar vi voteringen om igjen.

Fremskrittspartiet har altså varslet at de vil stemme imot.

Voteringstavlene viste her at det var avgitt 77 stemmer for komiteens innstilling og 16 stemmer imot.(Voteringsutskrift kl. 13.30.19)

Olav Akselsen (A) (fra salen): President! Eg trur det blei gjort ein feil, slik at eg ikkje fekk stemt. Eg er ikkje teken med i det fleirtalet der.

Presidenten: Presidenten er romslig – det nærmer seg jul. Vi tar det om igjen.

Votering:Komiteens innstilling ble bifalt med 83 mot 22 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 13.31.07)

Votering i sak nr. 2

Presidenten: Under debatten har Finn Martin Vallersnes satt fram et forslag på vegne av Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre. Forslaget lyder:

«I

På svalbardbudsjettet for 2006 blir løyvd under:

Kap. Post Formål: Kroner Kroner
Utgifter
1 Svalbard kyrkje
1 Driftsutgifter 3 250 000
2 Tilskot til kulturelle formål m.m.
70 Tilskot til velferdsarbeid på Svalbard 960 000
3 Tilskot til Longyearbyen lokalstyre
70 Tilskot til Longyearbyen lokalstyre 60 923 000
5 Sysselmannen (jf. kap. 3005)
1 Driftsutgifter 26 600 000
6 Sysselmannens transportteneste (jf. kap. 3006)
1 Driftsutgifter 63 800 000
7 Tilfeldige utgifter
1 Driftsutgifter 4 100 000
9 Kulturminnetiltak
1 Driftsutgifter 2 050 000
11 Bergmeisteren
1 Driftsutgifter 1 290 000
17 Refusjon til Norsk Polarinstitutt
50 Refusjon 2 750 000
18 Fyr og radiofyr
1 Driftsutgifter 3 400 000
19 Statens bygningar på Bjørnøya og Hopen
1 Driftsutgifter 5 353 000
20 Statens bygningar i Longyearbyen (jf. kap. 3020)
1 Driftsutgifter 11 354 000
45 Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald, kan overførast 100 000
22 Likningsforvaltninga for Svalbard
1 Driftsutgifter 2 400 000
Totale utgifter 188 330 000
Inntekter
3005 Sysselmannen (jf. kap. 5)
1 Diverse inntekter 200 000
3006 Sysselmannens transportteneste (jf. kap. 6)
1 Leigeinntekter 1 100 000
3020 Staten sine bygningar i Longyearbyen (jf. kap. 20)
1 Inntekter 2 881 000
3030 Skattar og avgifter
70 Skattar m.m. 83 000 000
71 Utførselsavgift 3 500 000
72 Utmålsgebyr, årsavgift 1 090 000
3035 Tilskot frå statsbudsjettet
70 Tilskot 96 559 000
Totale inntekter 188 330 000

II

Formues- og inntektsskatt til Svalbard

§ 1 Bruksområde for vedtaket

Dette vedtaket gjeld forskotsutskriving og endeleg utskriving av skatt på formue og inntekt for inntektsåret 2006 etter føresegnene i lov av 29. november i 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard.

Skattepliktige som nemnde i skattebetalingslova § 1, jf. § 2, og svalbardskattelova § 5-1 første ledd, skal betale forskot på formues- og inntektsskatt til Svalbard for inntektsåret 2006. Ved utrekninga og innbetalinga gjeld føresegnene i dette vedtaket og i skattebetalingslova.

§ 2 Skatt på formue

Skatt på formue blir utrekna etter desse satsane:

 • a) Personleg skattepliktig og dødsbu: 0,0 pst. av dei første kr 190 000 av stipulert formue 0,9 pst. av det overskytande beløpet.

 • b) Selskap og samanslutning som nemnd i skattelova § 2-36 andre l edd, og som ikkje er friteke for formuesskatteplikt etter skattelova kapittel 2: 0,0 pst. av dei første kr 10 000 av stipulert formue 0,3 pst. av overskytande beløp.

§ 3 Skatt på inntekt

Skatt på inntekt blir utrekna etter desse satsane:

 • a) Inntekt som blir skattlagt ved likning etter svalbardskattelova § 3-1: 10 pst. av alminneleg inntekt Personlege skatteytarar skal ha eit frådrag i alminneleg inntekt på kr 10 000

 • b) Inntekt som blir skattlagt ved lønnstrekk etter svalbardskattelova § 3-2: 12 pst.

§ 4 Avrundingsreglar

Ved utrekning av skatt ved likning skal stipulert formue avrundast nedover til næraste heile 1 000 kroner, og inntekt avrundast nedover til næraste heile 100 kroner.

Ved utrekning av skatt ved lønnstrekk skal inntekta avrundast nedover til næraste heile krone.

§ 5 Skjermingsrenta for fastsetjing av berekna persoinntekt for sjølvstendig næringsdrivande

Skjermingsrenta som nemnd i skattelova § 12-12 tredje ledd, jf. svalbardskattelova § 3-1, skal vere den same som Stortinget har vedteke skal gjelde på det norske fastlandet.

§ 6 Normalrentesatsen for rimeleg lån i arbeidsforhold

Normalrentesatsen som nemnd i skattelova § 5-12 fjerde ledd, jf. svalbardskattelova §§ 3-1 og 3-2, skal vere den same som Stortinget har vedteke skal gjelde på det norske fastlandet.

III

Bestillingsfullmakt

Stortinget samtykkjer i at Justisdepartementet i 2006 kan bestille varer for inntil kr 3 000 000 ut over den totale løyvinga som er gitt under kap. 5 post 1 på svalbardbudsjettet.

IV

Meirinntektsfullmakter

Stortinget samtykkjer i at Justisdepartementet i 2006 kan overskride løyvinga under:

 • 1. kap. 5 post 1 tilsvarande det inntektsførte beløpet under kap. 3005 post 2.

 • 2. kap. 6 post 1 tilsvarande det inntektsførte beløpet under kap. 3006 post 2.

V

Avgift av kol som blir utført frå Svalbard

For budsjetterminen 2006 skal det svarast avgift til statskassen av kol som blir utført frå Svalbard, etter følgjande satsar:

1,0 pst. av verdien for dei første 100 000 tonna,

0,9 pst. av verdien for dei neste 200 000 tonna,

0,8 pst. av verdien for dei neste 300 000 tonna,

0,7 pst. av verdien for dei neste 400 000 tonna,

0,6 pst. av verdien for dei neste 500 000 tonna,

0,5 pst. av verdien for dei neste 600 000 tonna,

0,4 pst. av verdien for dei neste 700 000 tonna,

0,3 pst. av verdien for dei neste 800 000 tonna,

0,2 pst. av verdien for dei neste 900 000 tonna,

0,1 pst. av verdien for dei neste 1 000 000 tonna.»

Votering:Forslaget fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre ble med 77 mot 29 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 13.32.01)Komiteen hadde innstilt:

I

På svalbardbudsjettet for 2006 blir løyvd under:

Kap. Post Formål: Kroner Kroner
Utgifter
1 Svalbard kyrkje
1 Driftsutgifter 3 250 000
2 Tilskot til kulturelle formål m.m.
70 Tilskot til velferdsarbeid på Svalbard 960 000
3 Tilskot til Longyearbyen lokalstyre
70 Tilskot til Longyearbyen lokalstyre 60 923 000
5 Sysselmannen (jf. kap. 3005)
1 Driftsutgifter 26 600 000
6 Sysselmannens transportteneste (jf. kap. 3006)
1 Driftsutgifter 63 800 000
7 Tilfeldige utgifter
1 Driftsutgifter 4 100 000
9 Kulturminnetiltak
1 Driftsutgifter 2 050 000
11 Bergmeisteren
1 Driftsutgifter 1 290 000
17 Refusjon til Norsk Polarinstitutt
50 Refusjon 2 750 000
18 Fyr og radiofyr
1 Driftsutgifter 3 400 000
19 Statens bygningar på Bjørnøya og Hopen
1 Driftsutgifter 5 353 000
20 Statens bygningar i Longyearbyen (jf. kap. 3020)
1 Driftsutgifter 11 354 000
45 Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald, kan overførast 100 000
22 Likningsforvaltninga for Svalbard
1 Driftsutgifter 2 400 000
Totale utgifter 188 330 000
Inntekter
3005 Sysselmannen (jf. kap. 5)
1 Diverse inntekter 200 000
3006 Sysselmannens transportteneste (jf. kap. 6)
1 Leigeinntekter 1 100 000
3020 Staten sine bygningar i Longyearbyen (jf. kap. 20)
1 Inntekter 2 881 000
3030 Skattar og avgifter
70 Skattar m.m. 83 000 000
71 Utførselsavgift 3 500 000
72 Utmålsgebyr, årsavgift 1 090 000
3035 Tilskot frå statsbudsjettet
70 Tilskot 96 559 000
Totale inntekter 188 330 000

II Formues- og inntektsskatt til Svalbard

§ 1 Bruksområde for vedtaket

Dette vedtaket gjeld forskotsutskriving og endeleg utskriving av skatt på formue og inntekt for inntektsåret 2006 etter føresegnene i lov av 29. november i 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard.

Skattepliktige som nemnde i skattebetalingslova § 1, jf. § 2, og svalbardskattelova § 5-1 første ledd, skal betale forskot på formues- og inntektsskatt til Svalbard for inntektsåret 2006. Ved utrekninga og innbetalinga gjeld føresegnene i dette vedtaket og i skattebetalingslova.

§ 2 Skatt på formue

Skatt på formue blir utrekna etter desse satsane:

 • a) Personleg skattepliktig og dødsbu:

  0,0 pst. av dei første kr 200 000 av stipulert formue

  0,9 pst. av dei neste kr 340 000

  1,1 pst. av det overskytande beløpet.

 • b) Selskap og samanslutning som nemnd i skattelova § 2-36 andre ledd, og som ikkje er friteke for formuesskatteplikt etter skattelova kapittel 2:

  0,0 pst. av dei første kr 10 000 av stipulert formue

  0,3 pst. av overskytande beløp.

§ 3 Skatt på inntekt

Skatt på inntekt blir utrekna etter desse satsane:

 • a) Inntekt som blir skattlagt ved likning etter svalbardskattelova § 3-1:

  10 pst. av alminneleg inntekt

  Personlege skatteytarar skal ha eit frådrag i alminneleg inntekt på kr 10 000

 • b) Inntekt som blir skattlagt ved lønnstrekk etter svalbardskattelova § 3-2:

  12 pst.

§ 4 Avrundingsreglar

Ved utrekning av skatt ved likning skal stipulert formue avrundast nedover til næraste heile 1 000 kroner, og inntekt avrundast nedover til næraste heile 100 kroner.

Ved utrekning av skatt ved lønnstrekk skal inntekta avrundast nedover til næraste heile krone.

§ 5 Skjermingsrenta for fastsetjing av berekna persoinntekt for sjølvstendig næringsdrivande

Skjermingsrenta som nemnd i skattelova § 12-12 tredje ledd, jf. svalbardskattelova § 3-1, skal vere den same som Stortinget har vedteke skal gjelde på det norske fastlandet.

§ 6 Normalrentesatsen for rimeleg lån i arbeidsforhold

Normalrentesatsen som nemnd i skattelova § 5-12 fjerde ledd, jf. svalbardskattelova §§ 3-1 og 3-2, skal vere den same som Stortinget har vedteke skal gjelde på det norske fastlandet.

III Bestillingsfullmakt

Stortinget samtykkjer i at Justisdepartementet i 2006 kan bestille varer for inntil kr 3 000 000 ut over den totale løyvinga som er gitt under kap. 5 post 1 på svalbardbudsjettet.

IV Meirinntektsfullmakter

Stortinget samtykkjer i at Justisdepartementet i 2006 kan overskride løyvinga under:

 • 1. kap. 5 post 1 tilsvarande det inntektsførte beløpet under kap. 3005 post 2.

 • 2. kap. 6 post 1 tilsvarande det inntektsførte beløpet under kap. 3006 post 2.

V Avgift av kol som blir utført frå Svalbard

For budsjetterminen 2006 skal det svarast avgift til statskassen av kol som blir utført frå Svalbard, etter følgjande satsar:

1,0 pst. av verdien for dei første 100 000 tonna,

0,9 pst. av verdien for dei neste 200 000 tonna,

0,8 pst. av verdien for dei neste 300 000 tonna,

0,7 pst. av verdien for dei neste 400 000 tonna,

0,6 pst. av verdien for dei neste 500 000 tonna,

0,5 pst. av verdien for dei neste 600 000 tonna,

0,4 pst. av verdien for dei neste 700 000 tonna,

0,3 pst. av verdien for dei neste 800 000 tonna,

0,2 pst. av verdien for dei neste 900 000 tonna,

0,1 pst. av verdien for dei neste 1 000 000 tonna.

Presidenten: Her ønsker Fremskrittspartiet å stemme imot.

Votering:Komiteens innstilling ble bifalt med 84 mot 22 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 13.32.29)

Votering i sak nr. 3

Komiteen hadde innstilt:

I statsbudsjettet for 2005 blir det gjort følgende endring:

Kap. Post Formål Kroner
163 Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter
70 Naturkatastrofer, kan overføres, økes med 260 000 000
fra kr 920 000 000 til kr 1 180 000 000
Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Voteringen i en sak finnes i slutten av referatet for hver enkelt sak.