Stortinget - Møte mandag den 5. desember 2005 kl. 10

Dato: 05.12.2005

Dokumenter: (Innst. S. nr. 26 (2005-2006), jf. St.prp. nr. 9 (2005-2006))

Sak nr. 3

Innstilling fra utenrikskomiteen om bistand i forbindelse med jordskjelvet i Sør-Asia

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 550)

Votering i sak nr. 3

Komiteen hadde innstilt:

I statsbudsjettet for 2005 blir det gjort følgende endring:

Kap.PostFormålKroner
163Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter
70Naturkatastrofer, kan overføres, økes med 260 000 000
fra kr 920 000 000 til kr 1 180 000 000
Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.