Stortinget - Møte onsdag den 1. februar 2006 kl. 10

Dato: 01.02.2006

Tilbake til spørretimen

Spørsmål 41

Torbjørn Hansen (H) [15:12:45]: Jeg vil stille følgende spørsmål til fornyings- og administrasjonsministeren:

«I Soria Moria-erklæringen fremgår det at Regjeringen vil stimulere offentlig bruk av åpen programvare. Før jul inngikk 12 fylkeskommuner en programvareavtale med Microsoft som betyr at fylkeskommunene må betale Microsoft også for maskiner som kjører andre operativsystemer enn Windows. Det kan føre til at Microsofts konkurrenter blir utestengt.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre konkurransen i dette konkrete markedet og for å fremme det offentliges bruk av et mangfold av åpen programvare for øvrig?»

Statsråd Heidi Grande Røys [15:13:20]: Lat meg fyrst få seie at eg er veldig glad for å få eit spørsmål om programvarepolitikk i Stortinget. Det er eit spørsmål som ikkje ofte er til politisk debatt.

Dei avtalane som representanten Torbjørn Hansen viser til, har ikkje vore handsama i departementet. Eg har difor ikkje noko grunnlag for å gjere noka vurdering av avtalane, og av kva verknader dei kan ha.

Det eg kan svare på, er den delen av spørsmålet som går på kva Regjeringa gjer for å fremje bruk av eit mangfald av open programvare, spesielt i offentleg sektor. Vi har fått ein rapport på bordet, «Bruk av åpne IT-standarder og åpen kildekode i offentlig sektor». Ei arbeidsgruppe som vart sett ned i 2005, har utarbeidd den rapporten, og han ligg no til behandling i departementet mitt.

Rapporten viser at open programvare er teken i bruk på fleire område, men at moglegheitene absolutt er til stades for å utvide bruken. Rapporten har vore på ei brei høyring. Mykje fortel oss at det er behov for å utvikle kompetanse i offentleg sektor om bruk av open programvare. For å få utvikla denne kompetansen må det utarbeidast opplærings- og rettleiingsmateriell. Erfarings- og læringstiltak, seminar, kurs og støtte til kompetansemiljø er òg tiltak som vi i departementet no held på med å vurdere. Eg reknar med å ta ei avgjerd på omfanget av tiltak i løpet av våren. Det vi allereie har gjort, er at vi i tildelingsbrevet til statsetatane, som vi nettopp har sendt ut, har bede desse om å innarbeide i sine aktuelle plandokument korleis ein skal gjere bruk av opne standardar og opne programvarer.

Torbjørn Hansen (H) [15:15:14]: Jeg vil takke for svaret.

Dette er et tema som engasjerer oss i Høyre, og som engasjerte den forrige regjeringen, noe som også framgikk av svar fra daværende statsråd Morten Meyer på spørsmål fra daværende stortingsrepresentant Jørund Leknes fra Sosialistisk Venstreparti.

Denne avtalen som er inngått med tolv fylkeskommuner, har jo et betydelig omfang. Det har stor betydning for hvilke programvarer elevene får gjennom skolegangen sin.

I de kommentarene som statsrådens politiske rådgiver gav til magasinet «Computerworld» 13. januar, signaliserer man at man ikke har nok verktøy for å hindre at man går inn i den type avtaler. Men fylkeskommunen er tross alt et offentlig forvaltningsnivå. Ser ikke Regjeringen noen som helst mulighet for å gå inn og ha en dialog med fylkeskommunene om hvordan de kjøper inn programvare? Dette er jo et tema hvor den enkelte fylkeskommune kanskje har én interesse, mens helheten muligens blir borte når man får den typen brede innkjøpsavtaler.

Statsråd Heidi Grande Røys [15:16:21]: No ligg jo ikkje fylkeskommunane under Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Det gjer derimot det offentlege innkjøpsregelverket, og det er sjølvsagt lagt til grunn at òg fylkeskommunane skal halde seg til det regelverket som sikrar at innkjøp går føre seg på riktig måte.

Når det gjeld behandlinga av m.a. avtalar, har Konkurransetilsynet no til vurdering Microsoft sin avtale om bruk av programvare ved skulane, og avtalen som fylkeskommunane har inngått med Microsoft no, kan sjåast i samanheng med dei skuleavtalane. Tilsynet har derfor i brev av 24. januar i år bedt fylkeskommunane om å gjere greie for innhaldet i og utforminga av desse avtalane. Men som statsråd har eg sjølvsagt ikkje noka som helst moglegheit til å meine noko her. Tilsynet behandlar den saka, og så får vi sjå kva tilsynet kjem fram til knytt til den konkrete problemstillinga.

Torbjørn Hansen (H) [15:17:23]: Jeg vil takke for svaret.

Det er jo mange som har stilt spørsmål ved om denne avtalen som er inngått med tolv fylkeskommuner, og som har stort økonomisk omfang, er inngått på en måte som er tillatt i forhold til det offentlige innkjøpsregelverket, om det er gjennomført en tilfredsstillende anbudskonkurranse. Det er riktig at Konkurransetilsynet har ansvar for at konkurranseloven blir fulgt, men Konkurransetilsynet har ikke ansvar for det offentlige innkjøpsregelverket. Det jeg vil spørre statsråden som ansvarlig for IT-området om, er om departementet har sett på om denne avtalen er inngått i henhold til innkjøpsregelverket, og hvis ikke, om statsråden vil se på om avtalen er inngått på riktig måte. Og dersom den ikke er inngått på riktig måte, har man da en sanksjonsmulighet i forhold til den avtalen som er inngått?

Statsråd Heidi Grande Røys [15:18:09]: Departementet kan ikkje ta stilling til om innkjøpet er i samsvar med regelverket. Men vi har Klagenemnden for offentlige anskaffelser, KOFA, som kan uttale seg i sånne saker dersom sakene vert lagde fram for dei. KOFA kan ikkje instruerast, og dei skal ikkje instruerast – dei må vere eit nøytralt organ som tek saker på eigen kjøl.

Men det som må vere vårt utgangspunkt for å sikre konkurransen knytt til open programvare, men òg for å sikre at vi tek i bruk heile breidda av tilbydarar her, er kompetansen hos den som skal kjøpe. Den kompetansen vurderer vi no om kan vere litt for låg, og vi har som sagt fleire tiltak på gang for nettopp å heve den kompetansen gjennom forskjellige opplærings-/rettleiingsverktøy, kurs osv. Det må jo vere det som er poenget, at den som etterspør i marknaden, har kompetanse til å etterspørje dei rette tinga, dvs. fleire aktørar. Det er jo det som kan vere med og skape ein betre konkurranse.