Stortinget - Møte tirsdag den 24. oktober 2006 kl. 10

Dato: 24.10.2006

Dokumenter: (Innst. S. nr. 12 (2006-2007), jf. St.prp. nr. 81 (2005-2006)kap. 100, 101 og 163)

Sak nr. 4

Innstilling fra utenrikskomiteen om endringer under enkelte kapitler på statsbudsjettet for 2006 under Utenriksdepartementet som følge av situasjonen i Midtøsten

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, sjå side 329)

Votering i sak nr. 4

Komiteen hadde innstilt:

I

I statsbudsjettet for 2006 gjøres følgende endringer:

Kap.PostFormål:Kroner
Utgifter:
100Utenriksdepartementet (jf. kap. 3100 og 3101)
1Driftsutgifter forhøyes med 5 000 000
fra kr 1 411 430 000 til kr 1 416 430 000
101Utenriksstasjonene (jf. kap. 3101)
21Spesielle driftsutgifter forhøyes med 7 600 000
fra kr 0 til kr 7600 000
163Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter
71Humanitær bistand og menneskerettigheter, kan overføres,forhøyes med 200 000 000
fra kr 1 694 752 000 til kr 1 894 752 000

II Omdisponeringsfullmakt

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2006 kan omdisponere inntil 5 mill. kroner fra kap. 100, post 01 Driftsutgifter til kap. 101, post 21 Spesielle driftsutgifter.

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2006 kan omdisponere inntil 7,6 mill. kroner fra kap. 101, post 21 Spesielle driftsutgifter til kap. 100, post 01 Driftsutgifter.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.