Stortinget - Møte tirsdag den 5. desember 2006 kl. 10

Dato: 05.12.2006

Dokumenter: (Innst. S. nr. 60 (2006-2007), jf. St.prp. nr. 2 (2006-2007))

Sak nr. 7

Innstilling fra næringskomiteen om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 68/2006 av 2. juni 2006 om innlemmelse i EØS-avtalen av EU-rettsakter om offentlige anskaffelser mv.

Talere

Votering i sak nr. 7

Aud Herbjørg Kvalvik (SV) [19:02:01]: (ordfører for saken): På vegne av næringskomiteen legger jeg fram Innst. S. nr. 60 for 2006-2007 om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 68/2006 av 2. juni 2006 om innlemmelse i EØS-avtalen av EU-rettsakter om offentlige anskaffelser mv., basert på St.prp. nr. 2 for 2006-2007 med samme navn.

Som saksordfører har det ikke vært mulig å avsløre noen form for uenighet i komiteen om denne saken. Det betyr at hele komiteen står samlet og anbefaler Stortinget å gjøre vedtak om å samtykke i godkjenning av EØS-komiteens beslutning som nevnt over.

De to nye rådsdirektivene utgjør sammen det viktigste regelverket for regulering av offentlige innkjøp i EU, og gjennomføringen av direktivene med rettsaktene vil bidra til en fornying av anskaffelsesregelverket.

Prosedyrene som foreslås innlemmet i norsk lov og forskrift, dreier seg om økt fleksibilitet og flere kvalitetskrav vedrørende de offentlige innkjøpsordningene. Det dreier seg om helelektronisk innkjøpsform, hvor leverandører kan melde seg inn i et elektronisk system og levere tilbud til den offentlige innkjøper. Det dreier seg om utvidet mulighet for dialog ved inngåelse av store, komplekse prosjekter, og det dreier seg om skjerpet krav til vekting av tildelingskriterier.

Endringene medfører også at gjeldende domstolspraksis om miljøhensyn og sosiale hensyn blir direktivfestet. Videre inneholder direktivet regler som ivaretar hensynet til universell utforming av alle produkter, tjenester, bygninger og omgivelser, slik at så mange som mulig skal kunne benytte disse på like vilkår.

Endringene som komiteen anbefaler vedtatt, krever endringer i lov og forskrift om offentlige anskaffelser.

Endringen av framgangsmåtene ved tildeling av kontrakter innenfor vann- og energiforsyning, transport og posttjenester nødvendiggjør både lovendring og en rekke endringer i forsyningsforskriften.

Nye prosedyreregler for offentlige anskaffelser av varer, tjenester og bygg- og anleggsarbeider innebærer en videreutvikling av tre eksisterende direktiver. Disse krever ikke lovendringer, men en rekke endringer i forskrift om offentlige anskaffelser. Direktivet legger til rette for at hele anskaffelsesprosedyren fra kunngjøring, utsendelse av konkurransegrunnlag, spørsmål, tilbudsinnlevering og evaluering kan gjennomføres elektronisk. Videre åpnes det for såkalt dynamiske innkjøpsordninger og elektroniske auksjoner.

La meg presisere at komiteen er av den oppfatning at endring i prosedyrene i seg selv ikke fremmer økt konkurranseutsetting av varer og tjenester. Prosedyrene anbefales utelukkende for å håndtere offentlige anskaffelser på områder som allerede er vedtatt konkurranseutsatt nasjonalt.

Jeg viser til innstillingen, hvor altså en samlet komite slutter seg til den framlagte proposisjonen fra Regjeringen. Proposisjonen har også vært innom utenrikskomiteen, uten at denne hadde ytterligere kommentarer eller merknader til innstillingen.

På denne bakgrunn anbefaler komiteen Stortinget å samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om å innlemme disse EU-rettsaktene om offentlige anskaffelser i norsk lov og forskrift.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 7.

(Votering, se side 943)

Votering i sak nr. 7

Komiteen hadde innstilt:

Stortinget samtykker i godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 68/2006 av 2. juni 2006 om innlemmelse i EØS-avtalen av EU-rettsakter om offentlige anskaffelser mv.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.