Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 68/2006 av 2. juni 2006 om innlemmelse i EØS-avtalen av EU-rettsakter om offentlige anskaffelser mv.

St.prp. nr. 2 (2006-2007), Innst. S. nr. 60 (2006-2007) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenrikskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 30.11.2006 Innst. S. nr. 60 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt et forslag fra Regjeringen om å innlemme i EØS-avtalen to rettsakter vedrørende offentlige anskaffelser. Det dreier seg om nye prosedyreregler for offentlige anskaffelser av varer, tjenester og bygge -og anleggsarbeider,og anskaffelser innenfor forsyningssektoren, dvs kontrakter om vare-og energiforsyning, post og transport. De vedtatte prosedyrene medfører økt fleksibilitet og flere kvalitetskrav inn i innkjøpsordningene.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.11.2006

   Behandlet i Stortinget: 05.12.2006