Stortinget - Møte tirsdag den 18. desember 2007 kl. 10

Dato: 18.12.2007

Dokumenter: (Innst. S. nr. 76 (2007-2008), jf. St.prp. nr. 3 (2007-2008))

Sak nr. 9

Innstilling fra utenrikskomiteen om samtykke til ratifikasjon av overenskomst av 11. juli 2007 mellom Norge og Russland om den maritime avgrensning i Varangerfjordområdet

Talere

Votering i sak nr. 9

Alf Ivar Samuelsen (Sp) [15:05:55]: (ordfører for saken): Vi skal i dag ratifisere overenskomsten om delelinjen i Varangerfjorden mellom Norge og Russland, som ble undertegnet i Moskva den 11. juli 2007. Dette er et viktig delmål i den 30-årige forhandlingsprosessen mellom Norge og Russland – tidligere Sovjetunionen – for å etablere en full delelinje etter havrettens prinsipper. Det er videre et viktig skritt for å styrke både forutsigbarhet og stabilitet på det politiske, forvaltningsmessige og økonomiske området mellom våre to land. For folk og næringsliv i nord er det videre viktig for bedre å kunne forene landbasert og havbasert virksomhet og bidra til bedre samordning mellom aktiviteter i Barentshavet og i Barentsregionen.

Overenskomsten fastsetter en grenselinje i et kystnært område i og utenfor Varangerfjorden. Grenselinjen, med en lengde på til sammen 73 km, avgrenser sjøterritoriet, de økonomiske soner, kontinentalsokkelen så langt, og de tilstøtende soner mellom Norge og Russland. Den bygger på havrettens regler om maritim avgrensning etter en såkalt forenklet midtlinje trukket mellom veldefinerte punkter.

Drøftelsene mellom Norge og Russland om avgrensning av kontinentalsokkelen i Barentshavet har pågått siden 1970, for 200-milssonens del siden 1984. Fram til nå har drøftelsene i det vesentlige fokusert på området der det er overlapping mellom det norske midtlinjekravet og det russiske sektorkravet i Barentshavet.

Området som det nå er enighet om, ligger nordøst for Varangerfjord-området. Helt siden avgrensningsdrøftelsene startet, har det vært på det rene at også havområdet lenger sør i Barentshavet måtte avgrenses. Det er dette vi nå skal ratifisere. En samlet utenrikskomite har uttrykt at den ser det som viktig at en kommer fram til enighet om den maritime avgrensningen mellom Russland og Norge i Varangerfjord-området. Grenselinjen avklarer hvor langt hver av de to statenes myndighetsutøvelse strekker seg i dette havområdet. Det vil bidra til større forutsigbarhet i regionen, noe som vil ha positiv innvirkning på forvaltningen av ressursene utenfor kysten og utvikling av langsiktige arbeidsplasser på land.

Videre er det en fordel for stabilitet og samarbeid i regionen at en nå er blitt enig om grenselinje i Varangerfjord-området, og at enigheten er i tråd med Norges posisjoner knyttet til midtlinjen. Utenrikskomiteens medlemmer har også uttrykt at de er enige med Regjeringen, og at denne overenskomsten vil fastholde og styrke det gode naboforholdet mellom Norge og Den russiske føderasjon.

Jeg vil understreke at denne overenskomsten er et positivt element i Regjeringens nordområdesatsing. Det er å håpe at overenskomsten vil bidra positivt til det videre arbeidet for å komme til enighet om avgrensning i den resterende delen av Barentshavet.

Avklaring av delelinje i Barentshavet er avgjørende for framtidig stabilitet. Den overenskomsten som vi nå ratifiserer, befester målet om slik stabilitet og forutsigbarhet, ved at den ikke inneholder bestemmelser om hvor lenge den skal gjelde, eller bestemmelser om oppsigelse. Dermed vil den være i kraft på ubestemt tid. Det bidrar til klarhet og forutsigbarhet. Derfor er det positivt at det nå er kommet til en avklaring om de 73 kilometer som ligger nærmest land. Den resterende delen av den uavklarte maritime grenselinjen mellom Norge og Russland er det eneste gjenstående avgrensningsspørsmålet Norge har.

La meg igjen understreke hvor viktig det er at vi har fått avklart grensen så langt ut i havet i samsvar med folkeretten. Vi har tid til å finne den beste løsningen på det som står igjen. Samtidig er det å håpe at denne overenskomsten kan legge til rette for et videre godt samarbeid mellom våre to land om delelinjespørsmålet og i alle de andre viktige områdene for Norge og nordområdene.

Med dette anbefaler jeg den enstemmige innstillingen fra komiteen.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 9.

(Votering, se side 1614)

Votering i sak nr. 9

Komiteen hadde innstilt:

Stortinget samtykker i ratifikasjon av overenskomst av 11. juli 2007 mellom Norge og Russland om den maritime avgrensning i Varangerfjordområdet.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.