Stortinget - Møte tirsdag den 26. februar 2008 kl. 10

Dato: 26.02.2008

Referatsaker

Referat

 • 1.(136)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Kjønaas Kjos, Kenneth Svendsen og Robert Eriksson om redusert gjenanskaffelsestid og kjørelengde for gjenkjøp av bil for funksjonshemmede (Dokument nr. 8:56 (2007-2008))

 • 2.(137)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Anders Anundsen og Kari Kjønaas Kjos om å heve taket på utdanningsstøtten for yrkeshemmede (Dokument nr. 8:62 (2007-2008))

  Enst.: Nr. 1 og 2 sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 3.(138)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin S. Woldseth, Ulf Erik Knudsen og Kåre Fostervold om lovfestet likebehandling av barn som går i private og offentlige barnehager (Dokument nr. 8:54 (2007-2008))

 • 4.(139)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erna Solberg, Per-Kristian Foss og Olemic Thommessen om å utrede en omgjøring av Likestillings- og diskrimineringsombudet, Forbrukerombudet og Barneombudet til organer under Stortinget (Dokument nr. 8:55 (2007-2008))

 • 5.(140)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Øyvind Halleraker og Olemic Thommessen om endring av bruksnavn uten grunneiers samtykke (Dokument nr. 8:58 (2007-2008))

  Enst.: Nr. 3-5 sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 6.(141)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lars Sponheim, Leif Helge Kongshaug og Trine Skei Grande om å innføre rett til et næringsfradrag for selvstendig næringsdrivende (Dokument nr. 8:52 (2007-2008))

 • 7.(142)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jan Tore Sanner, Martin Engeset, Svein Flåtten, Lars Sponheim og André N. Skjelstad om å sikre likebehandling av uførepensjon fra private og offentlige tjenestepensjonsordninger (Dokument nr. 8:59 (2007-2008))

  Enst.: Nr. 6 og 7 sendes finanskomiteen.

 • 8.(143)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Odd Einar Dørum, Vera Lysklætt, Anne Margrethe Larsen og André N. Skjelstad om 3 000 nye stillinger i politiet (Dokument nr. 8:51 (2007-2008))

 • 9.(144)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lars Sponheim og Odd Einar Dørum om å heve beløpsgrensen for overformynderiets forvaltning av umyndiges midler (Dokument nr. 8:53 (2007-2008))

  Enst.: Nr. 8 og 9 sendes justiskomiteen.

 • 10.(145)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per-Willy Amundsen, Åge Starheim, Ib Thomsen og Jørund Rytman om endringer i kommunevalgordningen (Dokument nr. 8:50 (2007-2008))

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for kommunal- og forvaltningskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 11.(146)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Øyvind Korsberg og Kåre Fostervold om i større grad å gjøre Innovasjon Norges virkemidler landsdekkende og tilgjengelige for alle søkere (Dokument nr. 8:60 (2007-2008))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

 • 12.(147)

  Oslopakke 3 trinn 1 (St.prp. nr. 40 (2007-2008))

 • 13.(148)

  Utvidelse av bompengeinnkrevingen på Kristiansund og Freis fastlandsforbindelse (Krifast) i Møre og Romsdal (St.prp. nr. 41 (2007-2008))

 • 14.(149)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Sandberg, Arne Sortevik, Thore A. Nistad og Bård Hoksrud om å endre kriteriene for riksvegferjer slik at ferjer som forbinder riksvegstrekninger, klassifiseres som riksvegferjesamband (Dokument nr. 8:57 (2007-2008))

  Enst.: Nr. 12-14 sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 15.(150)

  Årsrapport fra Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling for 2007 (Dokument nr. 13 (2007-2008))

 • 16.(151)

  Årsrapport fra Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling for 2007 (Dokument nr. 14 (2007-2008))

 • 17.(152)

  Årsrapport fra Stortingets delegasjon til Den interparlamentariske Union (IPU) for 2007 (Dokument nr. 17 (2007-2008))

 • 18.(153)

  Årsrapport fra Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling for 2007 (Dokument nr. 18 (2007-2008))

 • 19.(154)

  Årsrapport fra Stortingets delegasjon til Den vesteuropeiske unions (VEUs) parlamentariske forsamling for 2007 (Dokument nr. 19 (2007-2008))

 • 20.(155)

  Årsrapport fra Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen for 2007 (Dokument nr. 20 (2007-2008))

  Enst.: Nr. 15-20 sendes utenrikskomiteen.

 • 21.(156)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Jensen, Morten Høglund og Per Ove Width om aktiv inntreden i NATOs rakettforsvarssystem (Dokument nr. 8:61 (2007-2008))

  Enst.: Sendes utenrikskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

Presidenten: Forlanger noen ordet før møtet heves? - Møtet er hevet.