Stortinget - Møte tirsdag den 26. februar 2008 kl. 10

Dato: 26.02.2008

Voteringer

Etter at det var ringt til votering, uttalte

Votering i sak nr. 2

Presidenten: Under debatten har Kari Kjønaas Kjos satt fram to forslag på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre.

Forslag nr. 1 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen ta initiativ til at dagtilbud med yrkesrettet rehabilitering, etter mønster fra PIA-prosjektet, kan etableres på nasjonal basis. Stortinget ber Regjeringen fremme forslag til hvordan dette kan organiseres, samt økonomiske virkninger, både innen arbeidsmarkedspolitikken og i forhold til de dynamiske effekter økt tilbakeføring til arbeid medfører.»

Forslag nr. 2 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2009 opprette en egen prosjektpost til finansiering av pilotprosjekter etter mønster fra PIA, samt komme tilbake til Stortinget med en beskrivelse av hvordan prosjekter etter mønster fra PIA kan etableres på nasjonal basis.»

Det vil bli votert alternativt mellom disse forslagene og innstilling fra komiteen.

Komiteen hadde innstilt:

Dokument nr. 8:7 (2007-2008) - representantforslag fra stortingsrepresentantene Martin Engeset, Peter Skovholt Gitmark og Sonja Irene Sjøli om å redusere avgang til uføretrygd gjennom satsing på tiltak for arbeid og livsmestring - vedlegges protokollen.

Votering:Ved alternativ votering mellom komiteens innstilling og forslagene fra Fremskrittspartiet og Høyre ble innstillingen bifalt med 66 mot 36 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 16.04.58)

Votering i sak nr. 3

Presidenten: Under debatten er det satt fram to forslag. Det er

  • forslag nr. 1, fra Robert Eriksson på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre

  • forslag nr. 2, fra André N. Skjelstad på vegne av Venstre

Det vil først bli votert over forslag nr. 2, fra Venstre. Forslaget lyder:

«Stortinget ber Regjeringen opprette et nasjonalt kompetansesenter med kjemikalieskade og forskning som hovedanliggende.»

Votering:Forslaget fra Venstre ble med 98 mot 7 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 16.05.29)

Presidenten: Det vil så bli votert over forslag nr. 1, fra Fremskrittspartiet, Høyre. Kristelig Folkeparti og Venstre. Forslaget lyder:

«Stortinget ber Regjeringen iverksette de nødvendige tiltak slik at Arbeidstilsynet overtar tilsynsansvaret for sivil luftfart når det gjelder HMS-spørsmål i sin helhet.»

Votering:Forslaget fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre ble med 57 mot 49 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 16.05.46)Komiteen hadde innstilt:

Dokument nr. 8:17 (2007-2008) - representantforslag fra stortingsrepresentantene Gunnar Kvassheim, Gunvald Ludvigsen og André N. Skjelstad om nasjonalt kompetansesenter for å motvirke helseskade knyttet til kjemikaliebruk - vedlegges protokollen.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Votering i sak nr. 4

Komiteen hadde innstilt:

Innst. S. nr. 125 (2007-2008) - innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen vedrørende Nærings- og handelsdepartementets eierskapsutøvelse overfor Norsk Hydro ASA med vekt på opsjonssaken og styreleder Jan Reinås’ avgang - vedlegges protokollen.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Votering i sak nr. 5

Komiteen hadde innstilt:

St.meld. nr. 4 (2007-2008) - om anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2006-2007 - vedlegges protokollen.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Presidenten: I sakene nr. 6 og 7 foreligger det ikke noe voteringstema.

Voteringen i en sak finnes i slutten av referatet for hver enkelt sak.