Stortinget - Møte tirsdag den 26. februar 2008 kl. 10

Dato: 26.02.2008
President: Eirin Faldet

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1

  Redegjørelse av helse- og omsorgsministeren om den økonomiske situasjonen ved landets helseforetak

 • Sak nr. 2

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Martin Engeset, Peter Skovholt Gitmark og Sonja Irene Sjøli om å redusere avgang til uføretrygd gjennom satsing på tiltak for arbeid og livsmestring ((Innst. S. nr. 140 (2007-2008), jf. Dokumentnr. 8:7 (2007-2008)))

 • Sak nr. 3

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Gunnar Kvassheim, Gunvald Ludvigsen og André N. Skjelstad om nasjonalt kompetansesenter for å motvirke helseskade knyttet til kjemikaliebruk ((Innst. S. nr. 139 (2007-2008),jf. Dokument nr. 8:17 (2007-2008)))

 • Sak nr. 4

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen vedrørende nærings- og handelsdepartementets eierskapsutøvelse overfor Norsk Hydro ASA med vekt på opsjonssaken og styreleder Jan Reinås' avgang ((Innst. S.nr. 125 (2007-2008)))

 • Sak nr. 5

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2006-2007 ((Innst. S. nr. 138 (2007-2008), jf. St.meld. nr. 4 (2007-2008)))

 • Sak nr. 6

  Interpellasjon fra representanten Ketil Solvik-Olsen til olje- og energiministeren:
  «Statsråden meddelte 18. oktober 2007 at plan for utbygging og drift (PUD) for Troll videreutvikling ikke ville godkjennes, selv tre måneder før PUD var fremmet. Det avsluttet det største pågående investeringsprosjekt i Norge. Statsråden uttrykte frykt for redusert verdiskaping ved at økt uttak av gass på Troll ville gå på bekostning av oljeproduksjonen. Beslutningen ble gjort uten offentlig faglig eller politisk debatt, selv om den vil berøre andre prosjekt og fikk utenlandske reaksjoner. Flere spør seg om incentivstrukturen for petroleumsnæringen er riktig når statens oljeselskap, som Regjeringen har uttrykt store forventninger til, må overstyres av statens byråkrater for å oppnå en optimal verdiskaping. Det enorme avvik i anslaget fra Oljedirektoratet og oljeselskapene om tapt oljeproduksjon synliggjør behovet for flere fagmiljøer som kan utfordre hverandre.
  Kan statsråden utdype begrunnelsen for beslutningen samt departementets tilnærming til fremtidig ressursforvaltning?»

 • Sak nr. 7

  Interpellasjon fra representanten Jan Sahl til forsvarsministeren:
  «I sitt foredrag i Oslo Militære Samfund den 7. januar 2008 sa statsråden at forsvarssektoren står overfor store utfordringer, og at det må tas viktige valg. Statsråden uttrykte usikkerhet om det fortsatt er formålstjenlig at vi hvert fjerde år «kaster hele Forsvaret opp i luften og setter sammen bitene på nytt». Dagens modell med fireårssykluser gjør at Forsvaret må gjennomføre vedtatte omstillinger og arbeide med ny langtidsplan samtidig. Et moderne, effektivt og troverdig forsvar kan bare opprettholdes gjennom kontinuerlig utvikling.
  Mener statsråden at det fører til utydelighet om mål og retning internt i Forsvaret, og hvordan tenker statsråden at det skal ivaretas uten faste planperioder?»

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 16.08.