Stortinget - Møte torsdag den 12. juni 2008 kl. 10

Dato: 12.06.2008

Dokumenter: (Innst. S. nr. 277 (2007-2008), jf. St.prp. nr. 47 (2007-2008))

Sak nr. 6

Innstilling fra næringskomiteen om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 134/2007 av 26. oktober 2007 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 178/2002 om næringsmiddelregelverket og om opprettelse av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) mv.

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 3699)

Votering i sak nr. 6

Komiteen hadde innstilt:

Stortinget samtykker i godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 134/2007 av 26. oktober 2007 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 178/2002 om næringsmiddelregelverket og om opprettelse av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) mv.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.