Næringsmiddelregelverk

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenrikskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 05.06.2008 Innst. S. nr. 277 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig gått inn for innlemmelse i EØS-avtalen av EUs forordning om næringsmiddelregelverket og om opprettelse av den Europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet. Innlemmelse av EUs matlovforordning innebærer at Norge knytter seg til EUs generelle prinsipper i forhold til mattrygghet og at Norge blir medlem i European Food Safety Authority (EFSA). Medlemsavgiften for Norge vil i 2008 beløpe seg til ca 1,43 mill. Euro, stigende til ca 1,7 mill Euro i 2013

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.2008

   Behandlet i Stortinget: 12.06.2008