Stortinget - Møte torsdag den 13. november 2008 kl. 10

Dato: 13.11.2008

Dokumenter: (Innst. S. nr. 13 (2008–2009), jf. St.prp. nr. 71 (2007–2008))

Sak nr. 4 [13:07:27]

Innstilling fra utenrikskomiteen om samtykke til at Norge deltar i den 15. kapitalpåfylling i Det internasjonale utviklingsfondet (IDA)

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 463)

Votering i sak nr. 4

Komiteen hadde innstilt:

Stortinget samtykker i at:

  • 1. Norge deltar i den 15. kapitalpåfyllingen i Det internasjonale utviklingsfondet (IDA) med 2 337 000 000 kroner for perioden 1. juli 2008 til 30. juni 2011, innbetalt i tre like årlige bidrag.

  • 2. Norge utsteder et ukvalifisert «Instrument of Commitment» til Det internasjonale utviklingsfondet (IDA) som bindende forpliktelse for Norges bidrag til Det multilaterale gjeldssletteinitiativet (MDRI) i perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2020.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Presidenten: I sak nr. 5 foreligger det ikke noe voteringstema.