Stortinget - Møte onsdag den 3. desember 2008 kl. 10

Dato: 03.12.2008

Dokumenter: (Innst. S. nr. 51 (2008–2009), jf. St.prp. nr. 78 (2007–2008))

Sak nr. 12 [14:36:50]

Innstilling fra justiskomiteen om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 58/2008 av 25. april 2008 om innlemming i EØS-avtalen av direktiv 2007/63/EF om kravet til en rapport fra en uavhengig ekspert ved fusjon eller fisjon av allmenne selskaper med begrenset ansvar

Talere

Votering i sak nr. 12

Hilde Magnusson Lydvo (A) [14:37:44] (ordfører for saken): Denne saken omhandler innstilling fra justiskomiteen om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 58/2008 av 25. april 2008 om innlemming i EØS-avtalen av direktiv 2007/63/EF om kravet til en rapport fra en uavhengig ekspert ved fusjon eller fisjon av allmenne selskaper med begrenset ansvar.

Det er en enstemmig komité som går inn for å innlemme dette direktivet.

Gjennomføringen i norsk rett nødvendiggjør lovendring, jf. Grunnloven § 26 annet ledd. Komiteen ber om at Stortinget gir samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning.

Direktivet innfører en ny nr. 4 i artikkel 10 i direktiv om fusjon av allmenne selskaper med begrenset ansvar, som gjør unntak fra kravet til at uavhengige eksperter skal gjennomgå fusjonsplanen og utarbeide en skriftlig rapport til aksjeeierne. Unntaket gjelder i tilfeller der alle aksjeeierne med stemmerett i selskapene som er involvert i fusjonen, er enige om dette.

Kravet til at en uavhengig ekspert gjennomgår fusjonsplanen og utarbeider en skriftlig rapport til aksjeeierne er gjennomført i norsk rett. Det vil bli nødvendig å innføre et unntak fra kravene for tilfeller der alle aksjeeiere med stemmerett i de involverte selskapene er enige om dette.

Justisdepartementet sendte i april 2007 direktivforslaget fra kommisjonen på høring, og fremmer en egen odelstingsproposisjon med de nødvendige lovendringer, jf. Ot.prp. nr. 78 for 2007–2008. Direktivet vil ikke få økonomiske eller administrative konsekvenser for det offentlige. Det vil imidlertid innebære mulighet for en viss forenkling for selskapene i en fusjonssitasjon.

Komiteen tilrår godkjennelse av beslutningen i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/63/EF av 13. november 2007.

Komiteens utkast til innstilling ble 4. november 2008 oversendt utenrikskomiteen til uttalelse. Utenrikskomiteen opplyste i brev 12. november 2008 at komiteen ikke hadde merknader til utkastet.

Presidenten: Fleire har ikkje bedt om ordet til sak nr. 12.

(Votering, sjå side 978)

Votering i sak nr. 12

Komiteen hadde innstilt:

Stortinget samtykker i godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 58 av 25. april 2008 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2007/63/EF om kravet til en rapport fra en uavhengig ekspert ved fusjon eller fisjon av allmenne selskaper med begrenset ansvar.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.