Stortinget - Møte tirsdag den 9. desember 2008 kl. 10

Dato: 09.12.2008

Dokumenter: (Budsjett-innst. S. nr. 14 (2008–2009), jf. St.prp. nr. 1 (2008–2009))

Sak nr. 4 [14:54:18]

Innstilling fra utenrikskomiteen om svalbardbudsjettet 2009

Talere

Votering i sak nr. 4

Hill-Marta Solberg (A) [14:54:50] (ordfører for saken): Målene for norsk Svalbard-politikk ligger fast. Dette innebærer bl.a. en konsekvent og fast håndheving av suvereniteten, basert på Svalbardtraktaten, det innebærer ro og stabilitet i området samt bevaring av den særegne villmarksnaturen på Svalbard. Det er også et mål å opprettholde norsk bosetting, norske samfunn og norsk tilstedeværelse på øygruppen.

Målene for Svalbard-politikken inngår i den helhet som Regjeringens samlede nordområdepolitikk utgjør. En vedvarende satsing på Svalbard er i tråd med denne politikken.

Som det framgår av budsjettinnstillingen, er det bred enighet i utenrikskomiteen om det foreslåtte Svalbardbudsjettet for 2009. Det er positivt. Rammene for Svalbardbudsjettet for neste år er på om lag 230 mill. kr, en økning på 4,7 pst. fra i år. I tillegg kommer bevilgninger på om lag 307 mill. kr på andre departementers budsjetter. Av de viktigste satsingene for neste år vil jeg framheve nytt kraftverk i Ny-Ålesund, styrket miljøovervåking på Svalbard, økt bevilgning til Norsk Polarinstitutt, flere rekrutteringsstillinger, styrket koordinering av forskningen på Svalbard og økt bevilgning til Universitetssenteret på Svalbard, UNIS, neste år.

Så noen kommentarer om viktige sider ved Svalbard-samfunnet. Utdannings- og forskningssektoren er en av pilarene som bærer den norske tilstedeværelsen på Svalbard. Svalbard er en unik arena for internasjonalt forskningssamarbeid i nordområdene. Sammen med forskningsmiljøet i Ny-Ålesund vil UNIS være kjernen i et sterkt kunnskaps- og forskningsmiljø innen polare spørsmål.

Det internasjonale polaråret 2007–2008 har gitt et stort løft for polarforskningen. Mange av prosjektene foregår på eller ved Svalbard. I alt deltar ca. 50 000 forskere fra 63 land i ulike forskningsprogrammer. Det internasjonale polaråret har mobilisert svært stor interesse i de norske fagmiljøene. Bevilgningene til Polaråret på til sammen 320 mill. kr over fire år har gjort Norge til en sentral aktør i det internasjonale forskningsprogrammet.

Selv om utdanning og forskning er i vekst på Svalbard, er det fortsatt slik at andre næringer er avgjørende for den norske tilstedeværelsen. Reiseliv er blitt viktig på Svalbard, og reiselivsnæringen bidrar til viktig verdiskaping der oppe. Men det er utfordrende å drive reiselivsvirksomhet på Svalbard. Det sårbare miljøet må sikres, og reiselivsvirksomhet på øygruppen må derfor være miljøtilpasset.

Sammen med kunnskap og reiseliv er fortsatt virksomheten til Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS avgjørende for å opprettholde det norske samfunnet på Svalbard. Ved utgangen av 2007 hadde Store Norske-konsernet 396 ansatte, og disse utgjør en betydelig andel av de fastboende på Svalbard. Spørsmålet om videre utvikling av kullvirksomhet på Svalbard vil måtte bli ett av flere sentrale spørsmål når en ny stortingsmelding om Svalbard skal legges fram for Stortinget våren 2009.

Klimaendringene med nedsmelting av isen i Arktis vil også komme til å få betydning for Svalbard. Mer åpent farvann gjør områder som før var utilgjengelige, mer attraktive, både for transport og for mulig uttak av ressurser. Denne utviklingen vil for framtiden stille enda større krav til en tydelig norsk tilstedeværelse på og rundt Svalbard.

Med dette anbefaler jeg innstillingen fra en samlet komité.

Sigvald Oppebøen Hansen hadde her teke over presidentplassen.

Presidenten: Fleire har ikkje bedt om ordet til sak nr. 4.

(Votering, sjå side 1238)

Votering i sak nr. 4

Komiteen hadde innstilt:

I

På svalbardbudsjettet for 2009 bevilges under:

Utgifter
1Svalbard kyrkje
1Driftsutgifter3 650 000
2Tilskot til kulturelle formål m.m.
70Tilskot til velferdsarbeid på Svalbard960 000
3Tilskot til Longyearbyen lokalstyre
70Tilskot til Longyearbyen lokalstyre92 822 000
5Sysselmannen (jf. kap. 3005)
1Driftsutgifter27 050 000
6Sysselmannens transportteneste (jf. kap. 3006)
1Driftsutgifter73 000 000
7Tilfeldige utgifter
1Driftsutgifter3 950 000
9Kulturminnetiltak
1Driftsutgifter2 100 000
11Bergmeisteren (jf. kap. 3011)
1Driftsutgifter1 380 000
17Refusjon til Norsk Polarinstitutt
50Refusjon2 800 000
18Fyr og radiofyr
1Driftsutgifter3 500 000
19Statens bygningar på Bjørnøya og Hopen
1Driftsutgifter5 950 000
20Statens bygningar i Longyearbyen (jf. kap. 3020)
1Driftsutgifter11 200 000
45Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald, kan overførast600 000
22Likningsforvaltninga for Svalbard
1Driftsutgifter2 700 000
Totale utgifter231 662 000
Inntekter
3005Sysselmannen (jf. kap. 5)
1Diverse inntekter250 000
3006Sysselmannens transportteneste (jf. kap. 6)
1Leigeinntekter1 200 000
3020Statens bygningar i Longyearbyen (jf. kap. 20)
1Inntekter3 250 000
3030Skattar og avgifter
70Skattar m.m.91 000 000
71Utførselsavgift5 000 000
72Utmålsgebyr, årsavgift1 110 000
3035Tilskot frå statsbudsjettet
70Tilskot129 852 000
Totale inntekter231 662 000

II

Formues- og inntektsskatt til Svalbard for inntektsåret 2009

§ 1 Bruksområde for vedtaket

Dette vedtaket gjeld forskotsutskriving og endeleg utskriving av skatt på formue og inntekt for inntektsåret 2009 etter føresegnene i lov av 29. november i 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard.

Skattepliktige som nemnde i skattebetalingslova § 1, jf. § 2, og svalbardskattelova § 5-1 første ledd, skal betale forskot på formues- og inntektsskatt til Svalbard for inntektsåret 2009. Ved utrekninga og innbetalinga gjeld føresegnene i dette vedtaket og i skattebetalingslova.

§ 2 Skatt på formue

Skatt på formue blir utrekna etter desse satsane:

 • a) Personleg skattepliktig og dødsbu:

Det blir nytta same satsar og grensebeløp som Stortinget har vedteke skal gjelde på det norske fastlandet for formuesskatt til staten og kommunane (maksimumssats).

 • b) Selskap og samanslutning som nemnt i skattelova § 2-36 andre ledd, og som ikkje er fritekne etter skattelova kapittel 2:

Det blir nytta same satsar og grensebeløp som Stortinget har vedteke skal gjelde på det norske fastlandet for formuesskatt til staten.

§ 3 Skatt på inntekt

Skatt på inntekt blir utrekna etter desse satsane:

 • a) Inntekt som blir skattlagt ved lønnstrekk etter svalbardskattelova § 3-2:

Låg sats: 8 pst.

Høg sats: 22 pst.

 • b) Anna inntekt: 16 pst.

Personlege skatteytarar skal ha eit frådrag i alminneleg inntekt som omfattast av b) på 20 000 kroner.

§ 4 Avrundingsreglar

Ved utrekning av skatt ved likning skal stipulert formue avrundast nedover til næraste heile 1 000 kroner, og inntekt avrundast nedover til næraste heile 100 kroner.

Ved utrekning av skatt ved lønnstrekk skal inntekta avrundast nedover til næraste heile krone.

§ 5 Normalrentesatsen for rimeleg lån i arbeidsforhold

Normalrentesatsen som nemnd i skattelova § 5-12 fjerde ledd, jf. svalbardskattelova §§ 3-1 og 3-2, skal vere den same som Stortinget har vedteke skal gjelde på det norske fastlandet.

III

Bestillingsfullmakt

Stortinget samtykkjer i at Justisdepartementet i 2009 kan bestille varer for inntil 3 mill. kroner ut over den totale løyvinga som er gitt under kap. 5 post 1 på svalbardbudsjettet.

IV

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykkjer i at Justisdepartementet i 2009 kan overskride løyvinga under

 • 1. kap. 5 post 1, tilsvarande det inntektsførte beløpet under kap. 3005 post 2

 • 2. kap. 6 post 1, tilsvarande det inntektsførte beløpet under kap. 3006 post 2.

V

Avgift av kol som blir utført frå Svalbard for budsjettterminen 2009

For budsjetterminen 2009 skal det svarast avgift til statskassen av kol som blir utført frå Svalbard, etter følgjande satsar:

 • 1,0 pst. av verdien for dei første 100 000 tonna,

 • 0,9 pst. av verdien for dei neste 200 000 tonna,

 • 0,8 pst. av verdien for dei neste 300 000 tonna,

 • 0,7 pst. av verdien for dei neste 400 000 tonna,

 • 0,6 pst. av verdien for dei neste 500 000 tonna,

 • 0,5 pst. av verdien for dei neste 600 000 tonna,

 • 0,4 pst. av verdien for dei neste 700 000 tonna,

 • 0,3 pst. av verdien for dei neste 800 000 tonna,

 • 0,2 pst. av verdien for dei neste 900 000 tonna.

 • 0,1 pst. av verdien for dei neste 1 000 000 tonna.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.