Stortinget - Møte tirsdag den 2. juni 2009 kl. 10

Dato: 02.06.2009

Dokumenter: (Innst. S. nr. 233 (2008–2009), jf. St.prp. nr. 61 (2008–2009))

Sak nr. 13 [12:22:43]

Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om delvis bompengefinansiering av Vossapakko i Hordaland

Talere

Votering i sak nr. 13

Presidenten: Etter ønske frå transport- og kommunikasjonskomiteen vil presidenten foreslå at taletida blir avgrensa til 5 minutt til kvar gruppe og 5 minutt til statsråden.

Vidare vil presidenten foreslå at det blir gjeve høve til fem replikkar med svar etter innlegg frå medlemer av Regjeringa innafor den fordelte taletida.

Vidare foreslår presidenten at dei som måtte teikne seg på talarlista utover den fordelte taletida, får ei taletid på inntil 3 minutt.

– Det er vedteke.

Øyvind Halleraker (H) [12:23:54] (ordfører for saken): Det er hyggelig å ha utenriksministeren til stede på en samferdselssak.

Dette er en stor dag for Voss kommune, Granvin kommune og Vaksdal kommune – ja, for hele Hordaland. Vi behandler i dag en bompengesak om finansiering av prosjekter i Vossapakko, som har vært etterlengtet i lang tid. Prosjektene i Vossapakko vil ha store, positive konsekvenser og virkninger på mer enn én måte. Gjennomgangstrafikken på E16 gjennom Voss – hovedveien fra Oslo til Bergen – går i dag gjennom trange bygater, og andelen tunge kjøretøyer er svært stor. Over årene har dette skapt mange trafikkfarlige situasjoner og ikke minst ubehag for godtfolk som har sine ærender på Vossevangen, men selvsagt også for handlende og andre som har sin daglige arbeidsplass her.

Med den nye tunnelen bak Voss sentrum blir man kvitt en stor forurensningskilde, og Vossevangen blir igjen den trivelige bygdebyen den var før trafikken holdt på å ta kvelertak – med goddrøsen på Hestavangen og ro og fred rundt den vakre Vossakyrkja.

Vossapakko inneholder også en ny parsell på 3,5 km på rv. 13 på Mønshaug–Palmafoss-parsellen og et nytt kryss i Vaksdal kommune på E16 ved Stanghelle.

Det fjerde prosjektet er en betydelig omlegging av veien i Skjervet på rv. 13 mellom Voss og Granvin. Her får vi en lang tunnel. Her har mang en yrkessjåfør sittet med hjertet i halsen på vei opp eller ned de bratte hårnålsvingene, som er bygd i en annen tid og for en helt annen trafikk. Denne veistrekningen er også viktig for tilførselsveien til Hardangerbrua som nå er under bygging, og videre over Hardangervidda eller til østsiden av Hardangerfjorden.

Med prosjektene i Vossapakko realisert vil både E16 og rv. 13 bli sikrere og mer moderne veier. Men dette har tatt tid, og folket i Vossabygdene, Hardanger og gjennomgangstrafikken betaler over halvparten av investeringene. Så for oss som representerer staten, og som sitter med ansvaret, er det nok en gang grunn til å takke for at man lokalt påtar seg dette løftet, som staten strengt tatt har ansvar for. Det skulle bare mangle om ikke vi her på Stortinget skulle følge opp når slike initiativ fra lokalt og regionalt hold kommer!

I prosjektet og saken vi behandler i dag, ligger det inne en miljøtunnel ved Øvre Vassenden i Granvin. I ettertid har Statens vegvesen tatt opp med Hordaland fylkeskommune og kommunene Voss og Granvin om ikke den rasutsatte strekningen heller burde inngå i en lengre rassikringstunnel forbi bosettingen i Øvre Vassenden.

Departementet vurderer det slik at om videre utredninger av dette prosjektet skulle vise seg å være en bedre løsning, bør man endre prosjektet på dette punktet og komme tilbake til Stortinget med dette.

Komiteen har vurdert dette spørsmålet. Vi er enig med departementet om framgangsmåten, men komiteen er i sine merknader klar på at vi ikke ser noen grunn til at denne saken, og eventuelt endringen, må tilbake til Stortinget hvis det faglig sett er en bedre løsning, som også støttes lokalt og regionalt.

Når det gjelder finansieringen av endringen, tar vi ikke stilling til den, men overlater til departementet og eventuelt bompengeselskapet å finne fram til en løsning. For egen del og for Høyres del vil jeg imidlertid peke på at vi – som flere av partiene i salen – i våre merknader til NTP har gått inn for å øke rassikringspotten til 1 milliard kr pr. år.

Det har vært en fornøyelse å være saksordfører for denne saken. Komiteen er enig om prosjektene i Vossapakko – Fremskrittspartiet riktignok med en annen finansiering – så jeg finner grunn til å takke komiteen for et positivt arbeid og ønsker lykke til med prosjektet.

Arne Sortevik (FrP) [12:28:58]: Saksordføreren har gitt en grei beskrivelse av de ulike prosjekter som inngår i pakken. Det er også riktig, som saksordføreren sier, at Fremskrittspartiet er enig i tiltakene, men ønsker en annen finansiering. Jeg tar opp Fremskrittspartiets forslag i saken, som er basert på statlig finansiering.

Det er helt riktig at dette er en gledelig dag for Hordaland og for regionen som, med disse tiltakene, nå får vesentlig bedre veiløsninger og transportløsninger. Men samtidig er det en bedrøvelig dag for bilistene. Det er bilistene som tar dette løftet. I en pakke som utgjør vel 1,1 milliarder kr, skal bilistene løfte med ca. 1 milliard kr, ikke bare for å betale sin andel av selve investeringen – den er på 600 mill. kr av 1 000 mill. kr – men i tillegg skal bilistene være nødt til å løfte med over 300 mill. kr i rentekostnader og innkrevingskostnader på 90 mill. kr. Samlet sett er dette en særbeskatning, gjennomført gjennom denne bompengeproposisjonen, på 1 milliard kr – 1 000 mill. kr – til bilistene på grunn av at staten ikke gjør jobben sin, og ikke finansierer det som er nødvendige veiforbedringstiltak. Derfor er det en bedrøvelig dag for bilistene når vi i dag, på tirsdag, får et nytt bompengefinansiert veiprosjekt, akkurat på samme måte som vi hadde to slike prosjekter i Stortinget for nøyaktig en uke siden. Og flere er på vei før denne sesjonen er ferdig.

  • Det blir også underlig når man ser på hvordan bompengene hentes inn. Det er plassert en bomstasjon i nærheten av kommunegrensen til Vaksdal – riktignok er det lagt inn et lite veitiltak, et slags plaster på såret, for alle bilistene som skal betale bompenger i overgangen mellom kommunene Vaksdal og Voss. Men det er jo svært langt unna tiltaket. Mellom Vaksdal og Voss er det vel 40 km, mellom Voss og Skjervet er det vel 20 km, men man begynner altså innkrevingen allerede når man passerer kommunegrensen mellom Vaksdal og Voss. Så dette nyttebegrepet som bompengetilhengerne av og til er opptatt av å understreke betydningen av, tar man ikke alltid så hevert når det kommer til stykket.

Helt til slutt minner jeg om at vi også i denne saken har en omfattende merknad om Norges bompengestrid med EU. Den er fortsatt uavklart, og den er dårlig omtalt og lite opplyst til Stortinget. Det er jo åpenbart at nettopp på en av de veiene som omtales i denne proposisjonen, vil en endring i rabattsatsene, eventuelt tvunget frem av EU-regler og EU-direktiv, slå inn i betydelig grad og gjøre det betydelig mer kostbart for bilistene når de skal til å betale nye bompenger på dette tiltaket, i tillegg til de mange andre bompengeregningene som ligger hos trafikantene i Hordaland.

Jeg tar som sagt opp vårt alternative forslag og beklager at bilistene gjennom denne proposisjonen igjen påtvinges særbeskatning.

Svein Roald Hansen hadde her overtatt presidentplassen.

Presidenten: Representanten Arne Sortevik har tatt opp det forslaget han refererte til.

Ingebrigt S. Sørfonn (KrF) [12:33:22]: Flagga går nok til topps i Vossabygdene i dag, men det er grunn for langt fleire enn vossingar og andre hordalendingar til å flagga. For mange har nok køyrt Skjervet, og det kan i sanning seiast å vera ei delt glede. Denne gamlevegen er nok betre eigna til det han no vert til, ein lokal veg og ein gang- og sykkelveg. Rett nok vil eg anbefala at ein helst syklar opp denne vegen – å sykla ned Skjervet er nok ikkje å anbefala. Ein avlastingsveg for Voss sentrum ber bod om ei ny tid. Tung gjennomgangstrafikk gjennom Voss sentrum har redusert kvaliteten på dette flotte og trivelege sentrumet.

Det som me no ser slutten på, er eit langt arbeid. Det har teke tid, og det ber bod om seig uthaldenheit. Difor er det òg så flott at det er brei politisk einigheit om det resultatet som no ligg føre. Her er det rett og slett mange gode krefter som har verka saman til det resultatet som me no gler oss til å få sjå vert omsett i praksis.

Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa [12:35:04]: Eg høyrer til dei mange som er glad for at Stortinget i dag gjev si støtte til forslaget om delvis bompengefinansiering av Vossapakko.

Det går fram av innstillinga og av drøftinga her i dag at alle parti med unntak av Framstegspartiet stiller opp i denne saka – eit vedtak som i si tid er fatta av Hordaland fylkeskommune, den 13. desember 2005. Vossapakko har jo vore planlagd i lang tid, og vart omtalt fyrste gongen i St.meld. nr. 24 for 2003–2004, og i Nasjonal transportplan 2006–2015. Stortinget har slutta seg til oppstart på to prosjekt på rv. 13 gjennom behandlinga av tiltakspakka. Eg var tilfeldigvis på Voss rett etter at pakka vart framlagd, og veit at det var stor glede i området fordi tiltakspakka òg gav rom for oppstart.

Det er lokal tilslutning til bompengeopplegget. Det er gjort vedtak i tur og orden – i Granvin, i Voss, i Vaksdal og i Vik kommunestyrer. Innkrevjingstida er berekna til 15 år, og det er gjennomført ekstern kvalitetssikring av pakka. Det er bra at ein no både kan få leggja E16 utanom Voss sentrum, og at ein kan rusta opp rv. 13 i eit område der det i høgaste grad er behov for betring. Omlegginga utanom Voss vil avlasta Voss sentrum for gjennomgåande trafikk, og det er òg sett av pengar til å rusta opp eksisterande E16 gjennom sentrum. Pakka vil gje betre vegstandard, betre trafikktryggleik, sikra mot ras og betra lokalmiljøet. E16 og rv. 13 er stamvegar, og kjem framleis til å vera riksvegar òg etter 1. januar 2010.

At Framstegspartiet ikkje er fornøgd med at lokale styresmakter med fylkeskommunen i spissen faktisk ser det som den beste løysinga å gå inn for delvis bompengefinansiert utvikling av riksvegnettet, er ikkje akkurat overraskande, men at dei òg vil at Regjeringa ikkje skal leggja fram bompengesaker for Stortinget så lenge vi ikkje har blitt einige med EU om korleis vi skal tilpassa oss eit direktiv frå Brussel, er kanskje heller ikkje overraskande. Det er verdt å merkja seg.

Representanten Sortevik seier no at dette er ei sak som er lite opplyst frå departementet. Lat meg då minna om at samferdselsministeren skreiv til transport- og kommunikasjonskomiteen 27. april i år at departementet er

«i dialog med Kommisjonen om mulige tilpasninger eller eventuelle overgangsordninger. Før det foreligger et resultat av dette arbeidet, er det vanskelig å si noe eksakt om tidspunkt for og på hvilken måte direktivet skal implementeres i norsk rett».

Ut frå dette må vi oppfatta det slik at merknader og forslag frå Framstegspartiet i dag igjen berre er ein måte å synleggjera den prinsipielle motstanden på som Framstegspartiet har mot bompengar. Det trur eg er noko som dei som no vil oppleva ein langt betre veg, vil merkja seg.

Til liks med Stortinget er eg fornøgd med at det har gått raskt å få opp denne saka. Saka vart fremja frå Regjeringa den 3. april. Så blir det gjort vedtak her i dag i Stortinget, altså faktisk knapt to månader etterpå. Eg skal nytta høvet til å takka Stortinget fordi det har vore så rask saksgang herifrå. Det er ei sak som vil ha svært stor lokal og regional betydning, og som òg i reiselivssamanheng uomtvisteleg vil bety mykje.

Presidenten: Det blir replikkordskifte.

Bård Hoksrud (FrP) [12:40:11]: Jeg måtte ta ordet når statsråden prøvde seg på – i beste fall kanskje på grensen til – en liten frekkhet når hun sier at alle stiller opp med unntak av Fremskrittspartiet. Jeg synes ikke det er å stille veldig opp når bilistene skal stå for over halvparten av finansieringen, i tillegg til de nesten 60 milliardene som bilistene allerede betaler inn for å få bygd ordentlige veier i dette landet.

Så spørsmålet til statsråden må bli: Finnes det noen grense for den statlige grådigheten i forhold til hvor mye penger bilistene skal måtte betale, i tillegg til alle de avgiftene de allerede har betalt nettopp for å få finansiert denne veien og alle de andre bompengeprosjektene som denne regjeringen ønsker hjertelig velkommen på rekke og rad med statlig utpressing av bilistene?

Presidenten: Presidenten vil bemerke at grådighet nok faller utenfor den parlamentariske ordbruk.

Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa [12:41:10]: Eg håpar at presidenten likevel tillèt at eg kommenterer akkurat uttrykket «grådighet», sidan det er teke opp av replikanten. Lat meg seia aller fyrst at i ei ideell verd kunne det vore ynskjeleg at det ikkje var bompengefinansiering av noko prosjekt. Så trur eg representanten er inderleg klar over den fortida som vi har i forhold til vegbygging i Noreg og dei kostnadene som er forbundne med det. Då må eg seia at eg synest det er eit drygt stykkje språkbruk å kalla det for «grådighet» når regjering og storting stiller opp på lokale initiativ, på vedtak som er gjorde frå kommunestyre til kommunestyre og så til slutt av fylkeskommunen. Det er å følgja opp og gje lokale moglegheiter.

Arne Sortevik (FrP) [12:42:30]: Det er jo kommunestyrer og kommunestyreflertall som stiller opp. Er bilistene spurt? Er innbyggerne i Voss kommune spurt? Det bilistene gjennom bompengebetaling skal stille opp med i denne saken, er i tillegg til et bidrag på over halvparten av det investeringen koster, som er 600 mill. kr, 400 mill. kr til på toppen. Mener statsråden at det er rimelig at bilistene når de skal betale over halvparten av det investeringen koster, faktisk må betale et finansieringstillegg for å bruke denne formen for finansiering av statlig vei som mangler statlig finansiering, og at de må betale 400 mill. kr til på toppen av det de skal bidra med? Mener statsråden at det er rimelig?

Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa [12:43:30]: Det hender jo frå tid til anna at Framstegspartiet seier at dei er for å styrkja lokaldemokratiet. Det er faktisk slik at den pakka som blir vedteken i dag, er å følgja opp lokale vedtak. Alle som har køyrt gjennom Skjervet, alle som har sett den trafikken som er gjennom Voss sentrum, skjønar at det er på høg tid å få gjort noko med akkurat dette. Då oppfattar eg det som ein dugnad mellom stat og regionale og lokale styresmakter, kombinert med at dei som brukar denne vegen, faktisk er med og betaler for det.

Bård Hoksrud (FrP) [12:44:36]: Jeg registrerer at statsråden både prater om dugnad og om hvor fantastisk man stiller opp her. Jeg bare lurer på om ikke statsråden også legger til grunn de dokumentene som man selv har vært med på å vedta i Stortinget, som en Nasjonal transportplan som gjelder for inneværende periode, som sier at bompenger skal kunne være inntil 50 pst. Her er altså bompengene langt over 50 pst.

Så jeg lurer litt på hvor grensen går for statsråden og for Senterpartiet, som hun representerer, som til og med i programmet som de har gått til valg på, og som gjelder, sier at bompenger skal være et supplement til statlig finansiering, og ikke slik det har blitt nå, og slik det også er i denne pakken, en stor andel av hele finansieringen.

Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa [12:45:24]: Lat meg aller fyrst få understreka ein gong til: Det er svære kostnader forbundne med å byggja ut vegnettet i Noreg. Det er store forsømmingar på vedlikehald, det er behov for ei betydeleg opprusting. Det har då medført at ein lokalt mange plassar i dette landet har teke initiativ for å tøya dei statlege midlane, for til saman å få på plass ei finansiering som gjer at ein kan få bygd meir veg og rusta opp eksisterande veg.

Eg forstår det slik at det vedtaket som blir gjort her i dag, er det brei einigheit om – inklusiv dei lokale vedtaka.

Per Sandberg (FrP) [12:46:37]: Jeg synes det er meget interessant å lytte til statsrådens svar.

Hun sier at alle som har vært på Voss, skjønner de trafikale utfordringene som er der – alle som har kjørt gjennom Voss skjønner det. Ja, alle skjønner det. Men da er mitt spørsmål: Hvorfor er det da slik at man skal vente på lokalpolitikernes initiativ for å få gjort noe med disse utfordringene? Hvorfor er det slik at enhver regjering, som egentlig sitter med ansvaret, ikke skjønner det og bevilger de nødvendige midlene – som finnes – for å utbedre statlig infrastruktur, men at man må vente på lokale initiativ? Hva synes statsråden om de lokale vedtak som nettopp viser til at en er nødt til å gjøre det på grunnlag av statlig utpressing? Lytter man til vedtakene og merknadene fra lokalpolitikerne?

Presidenten: Presidenten vil bemerke at « utpressing» ligger utenfor den parlamentariske språkbruken.

Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa [12:47:49]: Denne replikken gjev meg ein grunn til å retta opp ei openberr misforståing. Det er slik at Vossapakko og dei prosjekta som ligg der, i tillegg til svært mange andre samferdselsprosjekt i dette landet, vart omtalte i førre Nasjonal transportplan. Eg trur at komiteleiaren vil vera einig med meg i at det er eit taktskifte, det er eit langt sterkare engasjement og ei langt sterkare evne til gjennomføring av ulike vegprosjekt med dagens regjering.

Så til det spørsmålet når ein veit at der er vanskelege prosjekt, og der det er bastant lokal motstand mot bompengar: Her er ein avhengig av at lokale initiativ blir følgde opp.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til replikk.

De talerne som får ordet heretter, har en taletid på inntil 3 minutter.

Hilde Magnusson Lydvo (A) [12:49:12]: Dette er verkeleg ein gledesdag for meg som vossing! Dette har me venta lenge på!

Vossapakko inneholder flere store investeringer og forbedringer på veier i Hordaland. Rv. 13 ved Skjervet er et av de stedene. Det er viktig at vi får tunnel her, som både er bra for trafikanter og syklister, og den vil også ta vekk rasfarlige punkt på denne strekningen. Flere har vært inne på hvordan standarden er på denne traseen. Det er også veldig viktig for infrastrukturen og næringslivet i Indre Hardanger å slippe Skjervet. Det har vært mange nestenulykker, og det går mange vogntog der, som har problemer med å komme seg opp denne traseen. Det er også endringer i Mønshaugen–Palmafossen og ved E16 ved Vaksdal kommune.

Jeg vil snakke særlig om tunnel bak Vossevangen. Det er en sak vi har kjempet for i over 20 år. Under statsråd Kjell Opseth hadde vi muligheten til å få tunnel, men vossingene klarte ikke å bestemme seg for om de ville ha en lang eller kort. Noen ville gjerne har tunnel bak sentrum før stamvegen mellom Voss og Bergen kom, som ville øke trafikken betraktelig. Det har den også gjort. Stamvegen ble åpnet på slutten av 1980-tallet, men noen tunnel hadde vi ikke. I de siste 20 årene har vi sett at trafikken gjennom Vangen bare har økt, og det er mange vogntog som går gjennom sentrum pr. døgn. Selv om rundt 60 pst. av godstrafikken mellom Oslo og Bergen nå går på Bergensbanen, er det helt klart at vi har bruk for tunnelen, både vi som bor på Vangen, og for at Vangen skal utvikle seg som handelssted og reisemål.

Det sier litt om ønsket om tunnel at russen på Voss i flere år på rad har brukt russeevents til å promotere at vi skal ha tunnel – litt uvanlig. En venninne av meg hadde for 19 år siden på russekortet sitt «redd Vangen no». Søsteren min hadde innslag i russetoget. Så det har ikke manglet på engasjement verken i lokalbefolkningen, hos politikerne eller næringslivet opp gjennom årene.

Jeg er takknemlig for at saksordføreren har ført saken fram på en god måte, og at kommunene som har vært involvert, har vært konstruktive og løsningsorientert i forhold til trasévalg og bompengeplasseringen. Når tunnelen står ferdig i 2012 blir det en gledens dag for vossingene og dem som skal reise igjennom.

Hele Vossapakko er et stort samferdselsløft for Hordaland fylke, og da særlig for de regionene som er berørt. Til representantene fra Fremskrittspartiet vil jeg bare si at lokaldemokratiet er ivaretatt gjennom de folkevalgte; det er der vi velger dem som skal være med på å bestemme. Det er de folkevalgte som sitter i de ulike kommunene i dag, vi som sitter på Stortinget og regjeringen vi har i dag, som har fått igjennom at Vossapakko blir vedtatt i Stortinget i dag. Bompenger noen år skal gå greit.

Arne Sortevik (FrP) [12:52:23]: Til foregående taler: En av forskjellene mellom Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet er jo nettopp at vi i saker som vi mener er spesielt viktige for innbyggerne i en kommune, vil la innbyggerne selv uttale seg. Svaret, som statsråden ikke gav i en replikkveksling her i stad, er at innbyggerne ikke er spurt, og bilistene er heller ikke spurt.

La meg igjen slå fast at dette er viktige prosjekter. Det er bra at de nå etter hvert kan bli gjennomført, og man har ventet altfor lenge på at det skal kunne skje. Men Fremskrittspartiet er – det er helt riktig som settestatsråden sier – imot bruk av bompenger. Og med all respekt for settestatsråden representerer hun også det partiet som har ansvar for samferdselssektoren, og det er grunn til å minne om at under denne regjeringen har faktisk bruken av bompenger økt med over 30 pst. Det er også, når vi nå er inne i en ny stim av bompengeprosjekter i Stortinget, grunn til å minne om at i perioden 1990–2009 har bilistene betalt 67 milliarder kr i bompengebidrag. Det er også grunn til å minne om at i den nye Nasjonal transportplan som nå ligger til behandling i transport- og kommunikasjonskomiteen, og som senere skal behandles i Stortinget, er regningen til bilistene på nye 75 milliarder kr, mens Regjeringen selv vil bruke 60 milliarder kr i de store transportkorridorene.

Alle som kjører, enten det er en stor trailer eller en liten bil, over hele Norge, skjønner det. De skjønner at det er nødvendig å gjøre noe med norsk veinett. De skjønner ikke at staten, som har så mange penger, ikke klarer å koble statlig rikdom som er vår felles innbyggerrikdom, til investering i infrastruktur i eget land. Det er det veldig mange som ikke skjønner. Det er faktisk også slik at mange finner det høyst urimelig at staten ikke investerer mer av den store oljerikdommen i offentlig infrastruktur i eget land. Jeg skal vokte meg for å bruke uttrykket «utpressing», men det er også slik at mange lokalpolitikere føler at de blir presset av en regjering som ikke gjør noe før det dukker opp såkalte lokale initiativ. Felles for de lokale initiativene er at hele regningen eller det meste av regningen legges på bilistene. Det er Fremskrittspartiet imot.

Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa [12:55:42]: Eg forstår jo at Framstegspartiet no har behov for å skjerpa profilen sin i forhold til bompengar. Det har vel vore litt vanskeleg i nokre lokalmiljø å vita òg kor dei endeleg endar. Det er jo ei rekkje eksempel på at Framstegspartiet har snakka høgt sentralt, òg i denne salen når det gjeld bompengar, men har vore med på det lokalt. Eg tykkjer å hugsa frå arbeidet mitt i kontroll- og konstitusjonskomiteen tidlegare at Framstegspartiet ikkje berre når det gjeld Oslo, var med på vedtak om bompengar som skulle gå til betre vegnett, men jamvel til kollektivtrafikken.

Så synest eg likevel at vi i alle fall skulle forholda oss til det som er tilfellet og praksis, og ikkje påstå noko som ikkje er ein realitet. Når det t.d. gjeld dei krava som vert stilte for bompengar, meiner eg å hugsa at Arne Sortevik brukte ei grense på maksimum 50 pst. Eg reknar med at han der meinte å seia minimum. Eg oppfatta det slik at det å lytta til folk lokalt kan bety at ein lyttar til det som lokale folkevalde gjer vedtak om på vegner av sine eigne innbyggjarar. Det er gjort i dette tilfellet.

Så må eg få lov til å seia til slutt at eg kom i full fart inn her, for eg hadde forstått det slik at debatten skulle vera eit par timar seinare. Eg kom frå eit fly. Eg er glad for at eg kom tidsnok, og er veldig glad for at Vossapakko i dag blir vedteken med eit så breitt fleirtal i denne salen. Så får det vera som det vil, at det er nokon her som forargar seg og irriterar seg og ville ha gått endå nokre rundar før denne pakka kom på plass. Lat oss no gleda oss med folk i Hardanger og folk i Hordaland og alle andre som no skal oppleva ein betre rv. 13 og ein betre E16.

Presidenten: Neste taler er Per Sandberg – så får vi se hvor mye glede det blir gitt uttrykk for.

Per Sandberg (FrP) [12:58:52] (komiteens leder): Jeg skal på vegne av Fremskrittspartiet uttrykke enorm glede over at det blir realisert veiprosjekt i dette landet. Men jeg deler ikke gleden i forhold til finansiering. Og det er jo her statsråden og flere har tatt feil: Det er enstemmighet i denne sal om at disse veiprosjektene skal bygges. Det er enstemmig, og vi hadde ikke trengt å gå flere runder hvis flertallet hadde sluttet seg til Fremskrittspartiets forslag om en finansiering i tråd med norsk veilov. Vi hadde ikke trengt noen flere runder. Og jeg tror også gleden i Voss hadde vært betydelig større hvis man hadde gjort slik som Fremskrittspartiet hadde foreslått.

Det er enkelte ting som jeg gjerne vil utfordre flertallet på, og gjerne også statsråden. Når man viser til lokaldemokratiet og lokalt initiativ, er dette forankret.

Jeg har kikket tilfeldig på lokalvalgsprogrammene de enkelte partiene gikk til valg på. Der står det ingenting om at disse partiene gikk inn for bompenger av den størrelsen som går fram av dagens innstilling. De som stemte på disse partiene i denne regionen og denne kommunen, stemte ikke for denne bompengepakken. Da er det ikke lokalt forankret. Men enkelte lokalpolitikere tok et initiativ fordi de så at det ansvarlige, politiske miljøet sentralt ikke stilte opp, og da ble det gjort slik. Da har ikke jeg snakket om utpressing overhodet.

Jeg registrerer igjen at statsråden, som en rekke andre ansvarlige politikere, enten i Stortinget eller i Regjeringen, viser til Oslopakke 3. Jeg vil gjenta enda en gang: Fremskrittspartiet har i denne sal stemt nei til samtlige bompengeprosjekt – for det er i denne sal at denne type saker avgjøres, ikke i byrådet i Oslo, ikke i kommunestyret i Voss eller noen andre steder. Det er her ansvaret ligger. Her har vi stemt imot, og her har Senterpartiet og andre partier stemt for samtlige bompengeprosjekt i inneværende periode, og det flommer inn flere. Stortinget har nærmest blitt et ekspedisjonskontor for ja-stempling bare man skriver «bompenger» foran. Det synes jeg ikke det står særlig respekt av, når ansvaret faktisk ligger hos de sentrale myndigheter.

Bård Hoksrud (FrP) [13:02:05]: Jeg oppfattet det som om statsråden ikke var veldig interessert i å svare meg i replikkordskiftet. Hun svarte representanten Sortevik på hvordan man tolker 50 pst. bompengefinansiering i forhold til Nasjonal transportplan. Min tolkning av det som i hvert fall ligger i NTP for inneværende periode, 2006–2015, er at man ser mot ca. 50 pst., mens resultatet siden denne Regjeringen overtok stort sett har vært at de aller fleste prosjektene som har kommet til Stortinget, har hatt en bompengefinansiering langt over 50 pst. Og med respekt: Det skal sies at i det nye forslaget til Nasjonal transportplan legger man fra Regjeringens side opp til fra 50 pst. og oppover.

Jeg synes også det er interessant å vite om det er slik at Senterpartiet står på det programmet de har gått til valg på, det programmet som gjelder for inneværende periode. Der står det klart og tydelig at bompenger skal være et supplement og ikke en hovedfinansieringskilde når det gjelder statlige veiprosjekter og infrastrukturprosjekter. Jeg har ennå til gode å oppleve en statsråd – både den som er statsråd og den som nå fungerer som settestatsråd – som svarer ordentlig på om det er slik at Senterpartiets program på dette området er lagt til side, og ikke lenger gjelder. Det er interessant for folk å vite om Senterpartiets program ikke lenger gjelder.

Satsråden var opptatt av at Fremskrittspartiet skjerpet bompengeprofilen sin. Vi må ikke skjerpe noen profil. Vi har vært klare og tydelige i Stortinget i hele denne perioden. I alle de bompengeprosjektene som har vært lagt fram, mener vi faktisk at staten har ansvaret. Det er slått klart fast i veiloven. Det er likeledes klart og tydelig at vi har både ressurser og mulighet til å bygge infrastruktur hvis vi vil. Det er altså slik at denne regjeringen, med bakgrunn i hvordan man har investert i utenlandske aksjer – i Coca-Cola, Philip Morris og andre selskaper – nå har et urealisert tap på over 600 milliarder kr. Kanskje man heller kunne ha brukt noe mer av de pengene som er investert der, til å bygge infrastruktur som ville ha spart samfunnet for store utgifter på sikt. Vi vet at ved å bruke 100 milliarder kr på infrastrukturbygging, kunne man ha spart 62 milliarder kr hvert år etter at investeringen var gjort, en investering man kunne ha brukt på andre viktige oppgaver i samfunnet. Så det handler om prioritering. Det er i hvert fall ikke noen tvil om at det i denne sal er 100 pst. enighet om dette prosjektet, men det er ikke 100 pst. enighet om hvordan man skal finansiere det.

Tor-Arne Strøm (A) [13:05:08]: Jeg tror i hvert fall at man skal ta lokal- og regionaldemokratiet på alvor. Det har vist seg at det er stor glede over at Vossapakko er kommet på plass, og – slik jeg i hvert fall oppfatter det – med dagens finansiering. Det har vært ganske interessant å høre på debatten. Det er egentlig slik at man kunne ha spart ganske mye tid hvis man hadde tatt en blåkopi av disse debattene, for Fremskrittspartiet skjerper profilen enda mer mot bompengeprosjekter. Nå er det faktisk slik at man i Fremskrittspartiet, og det viste jo kanskje også inngangen til landsmøtet, ikke er helt enige om bompengefinansiering. Det har også vist seg at sterke personligheter i Fremskrittspartiet har vært veldig for bompengefinansiering – Søviknes i Os og Peter N. Myhre i Oslo – og sterkt opptatt av å få til gode løsninger. Derfor synes jeg man skal ha stor respekt for det som skjer ute i distriktene, der man ønsker disse prosjektene.

Jeg lurer sterkt på en ting. Det gjelder pengebruk. Jeg synes ikke det er noen grenser for at man kan bruke en krone mange ganger. Hvis man ser litt fram i tid, til stortingsvalget, er det litt av en utfordring å kunne se hvordan konstellasjonene eventuelt skal bli på den borgerlige fløyen, spesielt mellom Fremskrittspartiet og Høyre, når det spriker slik det gjør også i denne saken om utbygging av infrastruktur.

Fra posisjonens side er vi i hvert fall interessert i å få til gode løsninger for å bygge ut dette landet. Det har aldri, inkludert den nasjonale transportplanen som ennå gjelder, vært satset så mye på samferdsel som det denne regjeringen har gjort. Vi har satset formidabelt, også når det gjelder NTP, for å bygge ut infrastrukturen i dette landet. Det er en formidabel satsing som er gjort. Da synes jeg faktisk at man skal komme med en innrømmelse, kanskje spesielt Fremskrittspartiet, for det er lagt mye i bunnlinjen for å få til gode løsninger for å bygge ut dette landet videre. Det var i hvert fall mangelfullt i den forrige perioden med Bondevik II-regjeringen.

Per Sandberg (FrP) [13:08:11]: Det er interessant å lytte til representanten Strøm, for manuset som representanten Strøm bruker, er vel noe som er vedtatt på Youngstorget, og som sies på inn- og utpust av Arbeiderpartiets representanter, uavhengig av hvor de opptrer. Der blander man seg inn i Fremskrittspartiets landsmøte og litt forskjellig.

Men jeg synes representanten Strøm sa noe meget interessant, og det var innledningsvis i hans innlegg. Der sier representanten Strøm at vi kunne spart mye tid hvis vi ikke hadde hatt debatt. Og det er helt riktig. Man kunne spart veldig mye tid hvis Fremskrittspartiet hadde holdt kjeft – for det er jo det representanten Strøm indirekte sier. Men vi føler som Stortingets største opposisjonsparti og Norges nest største parti et behov for å ivareta demokratiet, særlig lokaldemokratiet. Derfor er det vår plikt som stortingsrepresentanter å føre debatten der debatten skal føres: i Stortingets sal. Så må representanten Strøm og andre representanter i denne sal som føler ubehag ved å vedta bompengeprosjekter nærmest hver uke, gjerne ønske seg en situasjon der Fremskrittspartiet ikke skal si noe. Men da vet jeg hva som hadde vært resultatet. Hvis Fremskrittspartiets representanter i denne komiteen ikke hadde kommentert noe eller ikke tatt til orde for debatt, ja, så hadde det sannsynligvis blitt slik i ettertid at Fremskrittspartiet hadde sluttet seg til bompengeprosjektene til alle de andre partiene fordi vi ikke hadde kommentert det.

Ja, man kan spare tid, og det gjør den sittende regjeringen. Nå er det ikke mange dager igjen av denne sesjonen, og nå dumper det ned bompengeprosjekter hver fredag. Min komité får nærmest ikke pustet inn og ut før man skal gjøre vedtak – noe som jeg kaller uansvarlighet!

Hvis det hadde vært slik at lokale initiativ hadde vært overordnet all mulig debatt og saksbehandling i Stortinget, så burde man ha sagt det. For det kunne jeg ønske meg på andre områder – at man hadde fått lokale initiativ til å rydde opp i helsepørsmål, eldreomsorg og skolepolitikk. Men der er ikke det samme flertallet like interessert i de lokale initiativene; det er kun der man trekker inn skatter og avgifter på bilistenes bekostning.

Jenny Klinge (Sp) [13:11:15]: Vi har hatt ti utanrikssaker tidlegare i dag. Dei gjekk unna som varmt kveitebrød. Så kjem det ei bompengesak, og her sit vi.

For min del synest eg det er rørande at Framstegspartiet er oppteke av lokaldemokratiet – viss det stemmer, det som Per Sandberg nettopp sa. Men da spør eg meg kva Framstegspartiet eigentleg meiner om det indirekte demokratiet med folkevalde som styrer på vegner av dei som stemmer på oss. Ein kan somtid mistenkje Framstegspartiet for manglande respekt for lokaldemokratiet når alle vedtak som ikkje er gjorde på grunnlag av folkeavstemming, blir avviste som udemokratiske, eller når fleirtalet i kommunestyre med Framstegspartiet med på laget gjer vedtak som Framstegspartiet sentralt ikkje likar. Da blir det tydeleg at vedtaka er null verde for oss på Stortinget.

Uansett kva vi meiner om bompengar, er det ikkje til å komme bort ifrå at den statlege finansieringa av samferdselsprosjekt har auka kraftig i denne perioden, og at satsinga vil bli mykje større dei neste ti åra òg.

For min del synest eg det er bra at Framstegspartiet manar til debatt, men denne debatten handlar om Vossapakko, og dersom vi kvar gong ordet «bompengar» blir nemnt i ei sak, skal halde på slik som vi gjer no, blir det mange dagars lange ferder mot solnedgangen.

Eirin Faldet (A) [13:12:58]: Jeg tok ordet fordi representanten Per Sandberg tydeligvis var litt forundret over innlegget til Tor-Arne Strøm. Han viste en smule forakt for at innlegget tydeligvis var produsert, eller forfattet, på Youngstorget.

Ja, det er klart at det gjør inntrykk på representanten Sandberg, for i motsetning til Fremskrittspartiet lager vi et program som partiet står på. Og vi i Arbeiderpartiet skifter ikke mening fra sak til sak etter som vinden blåser.

Jeg har nå etter hvert begynt å skjønne at Fremskrittspartiet er imot bompenger. Helt greit! Men kanskje det hadde vært lurt om Fremskrittspartiet også regnet litt på hva det koster, og kunne komme hit og fortelle oss gjentatte ganger hvor pengene skal tas fra, og om det skal gå på bekostning av noe, eller om man bare prinsipielt er imot for å være imot. Det synes jeg kunne vært litt greit.

Så har jeg lyst til å gi honnør til Høyre og Venstre, som ikke kaster seg uhemmet inn i en debatt hvor vi faktisk har et sykdomsforfall fra en statsråd som har dette ansvarsområdet, nemlig samferdsel. Vi har en settestatsråd, og jeg føler at det er en flott dannelse at vi ikke fører en debatt med en statsråd som ikke har dette fagområdet.

Tor-Arne Strøm (A) [13:15:20]: Nå må jeg si at jeg synes at representanten Per Sandberg er litt hårsår, om det kan være et parlamentarisk uttrykk. Det jeg sa, var at man, hvis man laget en blåkopi, kunne ha spart mye tid. Jeg har aldri lagt begrensninger på debatten, men den er ganske forutsigbar i denne salen i forhold til fronter når det gjelder bompengefinansiering. Så jeg skal spare tid, jeg skal ikke bruke mine tre minutter. Lignende debatter får vi sikkert senere i denne sesjonen, sikkert også til høsten. Men da er det litt viktig også at man får en del avklaringer. Per Sandberg vil ha svar fra andre partier og fra posisjonen på en del ting, men han svarer ikke når det gjelder retningen og spriken med hensyn til bompengefinansiering i sitt eget parti. Det unnlater han å si noe om.

Presidenten: Per Sandberg har hatt ordet to ganger og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt.

Per Sandberg (FrP) [13:16:46]: På vårt landsmøte var det et enstemmig vedtak, så partiet spriker overhodet ikke i bompengespørsmål, vi står samlet. Dette er vedtatt, besluttet, og det kommer ingen til å bestride overhodet, foruten representanten Strøm.

Jeg vil gjerne utfordre statsråden: Er statsråden enig i representanten Faldets innlegg når det gjelder at vi burde ikke ha hatt noen debatt, fordi vi har en settestatsråd? For det synes jeg er oppsiktsvekkende, at vi ikke skal diskutere saker som er lagt fram for Stortinget, fordi vi har en settestatsråd. Det er oppsiktsvekkende, og hvis statsråden er enig i det, er det meget interessant. Og hvis det er slik som representanten Klinge mener, at alle sakene som gjelder bompenger er like, hvorfor kan ikke flertallet si at nå samler vi sammen alle bompengeprosjektene fram til 2019, og så vedtar vi dem i en smell? Dere – det gjelder flertallet – kan gjøre det. Da har du jo forenklet prosessen. Men mitt poeng i forhold til lokaldemokratiet er: Det er ingen som har lovet velgerne sine disse bompengene, derfor er det ikke lokaldemokratisk forankret.

Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa [13:18:12]: Eg trur saka no er tilbørleg belyst, og debatten avslutta. Men eg fekk eit konkret spørsmål, og det gjev meg moglegheit til å seia at eg er fungerande sjef i Samferdselsdepartementet. Slik er det, og eg ynskjer sjølvsagt alle partia velkomen til debatt om dei sakene som departementet har til handtering, både her i Stortinget og elles.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 13.

(Votering, se side 3261)

Votering i sak nr. 13

Presidenten: Under debatten har Arne Sortevik satt fram et forslag på vegne av Fremskrittspartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget samtykker i bygging av prosjektene på rv 13 og E16 slik disse prosjektene er omtalt i St.prp. nr. 61 (2008–2009) og med rassikringstunnel. Stortinget legger til grunn at utbyggingen finansieres fullt ut av staten. Samferdselsdepartementet får fullmakt til gjennom Vegdirektoratet å ta opp nødvendig lån for å gjennomføre utbyggingen. Statlig finansiering innarbeides i Revidert nasjonalbudsjett 2009.»

Det voteres alternativt mellom dette forslaget og komiteens innstilling.

Komiteen hadde innstilt:

I

Stortinget samtykkjer i at bompengeselskapet får løyve til å krevje inn bompengar til delvis bompengefinansiering av Vossapakko etter vilkåra i St.prp. nr. 61 (2008–2009) og Innst. S. nr. 233 (2008–2009).

II

Samferdselsdepartementet får fullmakt til å inngå avtale med bompengeselskapet og fastsetje nærare reglar for finansieringsordninga.

Votering:Ved alternativ votering mellom komiteens innstilling og forslaget fra Fremskrittspartiet ble innstillingen bifalt med 82 mot 24 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 14.54.46)