Stortinget - Møte mandag den 8. juni 2009 kl. 10

Dato: 08.06.2009

Dokumenter: (Innst. S. nr. 277 (2008–2009), jf. St.meld. nr. 20 (2008–2009))

Sak nr. 1 [10:02:21]

Innstilling fra finanskomiteen om forvaltning av Statens pensjonsfond i 2008

Sak 1 og 2 på dagsorden ble behandlet under ett. Se referat fra sak 2.

Votering i sak nr. 1

Presidenten: Under debatten er det satt fram 14 forslag. Det er

  • forslagene nr. 1 og 2, fra Hans Olav Syversen på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti

  • forslag nr. 3, fra Christian Tybring-Gjedde på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre

  • forslagene nr. 4–11, fra Christian Tybring-Gjedde på vegne av Fremskrittspartiet

  • forslag nr. 12, fra Jan Tore Sanner på vegne av Høyre og Venstre

  • forslagene nr. 13 og 14, fra Hans Olav Syversen på vegne av Kristelig Folkeparti

Presidenten: Dagrun Eriksen har bedt om ordet.

Dagrun Eriksen (KrF) [22:54:12]: Det er bare til voteringen: Under henvisning til sak nr. 7, om utviklingsmeldingen, som vi skal stemme over senere, er det et forslag likelydende forslag nr. 13 i denne saken. Derfor trekker vi forslag nr. 13.

Presidenten: Dagrun Eriksen har da trukket forslag nr. 13, og det skal imøtekommes.

Det blir votert over forslag nr. 14, fra Kristelig Folkeparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber Regjeringen ta initiativ til en egen vurdering av selskapers virksomhet i DR Kongo, vurdert opp mot de etiske retningslinjene for Statens pensjonsfond – Utland.»

Votering:Forslaget fra Kristelig Folkeparti ble med 96 mot 7 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 22.55.08)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 12, fra Høyre og Venstre. Forslaget lyder:

«Stortinget ber Regjeringen i forbindelse med neste evaluering av Statens pensjonsfond – Utland at det også foretas en utredning av alternative måter å organisere fondet, herunder spørsmålet om det i fortsettelsen skal være ett eller flere fond.»

Votering:Forslaget fra Høyre og Venstre ble med 84 mot 19 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 22.55.32)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 4–11, fra Fremskrittspartiet.

Forslag nr. 4 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen legge frem en utredning og vurdering av hvorvidt det er mer hensiktsmessige måter å organisere forvaltningen av Statens pensjonsfond – Utland på, herunder vurdere om forvaltningen av Statens pensjonsfond – Utland burde beholdes i Norges Bank, samt vurdere mulige alternativer.»

Forslag nr. 5 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen utrede muligheten for å opprette flere separate forvaltningsfond, eventuelt med ulike mandater og ulik risikoprofil.»

Forslag nr. 6 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen utrede alternative investeringsmuligheter for Statens Pensjonsfond – Utland, med mål om å redusere risiko.»

Forslag nr. 7 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen utrede mulighetene for å etablere et norsk kapitalforvaltermiljø med bakgrunn i investeringene som foretas gjennom Statens pensjonsfond – Utland. Dette kan fortrinnsvis gjøres ved at utenlandske forvalterselskap pålegges å opprette eller utvide sin norske virksomhet.»

Forslag nr. 8 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen pålegge Norges Bank for fremtiden å inngå arbeidsavtaler med sine forvaltere som også inkluderer nedsidebonus. Dette skal også gjelde eksterne forvaltere som NBIM inngår avtale med.»

Forslag nr. 9 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen etablere følgende investeringsstrategi for Statens Pensjonsfond – Utland:

  • Aksjer 40 pst. (35 pst. – 45 pst.)

  • Obligasjoner 50 pst. (45 pst. – 55 pst.)

  • Eiendom (utenom infrastruktur) 10 pst. (5 pst. – 15 pst.)

Det forutsettes at Norges Bank tar hensyn til verdiutviklingen på verdens børser, og at prosessen ikke igangsettes før markedene igjen har tatt seg opp og markedene har stabilisert seg.»

Forslag nr. 10 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om å opprette et investeringsfond med formål å investere i bedrifter og prosjekter innenfor energi- og miljøsektoren, med spesiell vekt på nyskapende og miljøvennlig energiteknologi. Fondet må gjennom sin virksomhet underbygge Norges posisjon som energinasjon.»

Forslag nr. 11 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen foreta en ny gjennomgang av de bedriftene som i dag er utelukket i Statens pensjonsfond – Utlands investeringsportefølje grunnet rigid praksis av de etiske retningslinjene.»

Votering:Forslagene fra Fremskrittspartiet ble med 80 mot 23 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 22.55.50)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 3, fra Fremskrittspartiet og Høyre. Forslaget lyder:

«Stortinget ber Regjeringen sørge for at avkastningen i Statens pensjonsfond – Utland rapporteres etter kostnader i henhold til Global Investment Performance Standards (GIPS).»

Votering:Forslaget fra Fremskrittspartiet og Høyre ble med 67 mot 36 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 22.56.10)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 1 og 2, fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti.

Forslag nr. 1 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen fremskynde den varslede gjennomgangen av den aktive forvaltningen, og legge dette frem som egen sak i Stortinget i løpet av høsten 2009.»

Forslag nr. 2 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen så raskt som mulig sette rammer for den aktive forvaltningen av Statens pensjonsfond – Utlands investeringer som begrenser slik forvaltning til det som er strengt nødvendig av forretningsmessige hensyn inntil det er tatt endelig stilling til framtidig omfang av aktiv forvaltning.»

Votering:Forslagene fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti ble med 60 mot 43 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 22.56.35)Komiteen hadde innstilt:

St.meld. nr. 20 (2008–2009) – om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2008 – vedlegges protokollen.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.