Stortinget - Møte mandag den 8. juni 2009 kl. 10

Dato: 08.06.2009
President: Thorbjørn Jagland

Dagsorden

Presidenten: Representanten Karin S. Woldseth, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Valg av settepresidenter

Presidenten: Presidenten foreslår at det velges tre settepresidenter for Stortingets møter i dag og for resten av inneværende uke – og anser det som vedtatt.

Presidenten vil foreslå Sigvald Oppebøen Hansen, Svein Roald Hansen og Per Rune Henriksen. – Andre forslag foreligger ikke, og Sigvald Oppebøen Hansen, Svein Roald Hansen og Per Rune Henriksen anses enstemmig valgt som settepresidenter for denne ukes møter i Stortinget.

Statsråd Kristin Halvorsen overbrakte 6 kgl. proposisjoner (se under Referat).

Presidenten: Før sakene på dagens kart tas opp til behandling, vil presidenten foreslå at kveldsmøtet settes kl. 17.

– Ingen innvendinger er kommet mot det, og det anses vedtatt.

Etter ønske fra finanskomiteen vil presidenten foreslå at sakene nr. 1 og 2 behandles under ett – og anser det for vedtatt.

Møtet hevet kl. 23.15.