Stortinget - Møte torsdag den 11. juni 2009 kl. 10

Dato: 11.06.2009

Sak nr. 12 [22:27:10]

Innstilling fra næringskomiteen om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av EUs satellittnavigasjonsprogrammer Galileo og EGNOS (2008–2013) (Innst. S. nr. 258 (2008–2009), jf. St.prp. nr. 54 (2008–2009))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 3600)