Stortinget - Møte mandag den 15. juni 2009 kl. 10

Dato: 15.06.2009

Dokumenter: (Innst. S. nr. 311 (2008–2009), jf. St.prp. nr. 63 (2008–2009))

Sak nr. 4 [13:17:39]

Innstilling fra justiskomiteen om samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 16/2009 av 5. februar 2009 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2008/48/EF om forbrukerkredittavtaler mv.

Talere

Votering i sak nr. 4

Elisabeth Aspaker (H) [13:18:17] (ordfører for saken): Tillat meg et par korte bemerkninger som sakens ordfører.

For det første: Direktivet om forbrukerkreditt ligger innenfor rammen av EØS-avtalen, og harmoniserte regler på dette området er viktig for et velfungerende indre marked. Direktivet har vært til uttalelse hos utenrikskomiteen, som ikke hadde merknader til forslaget.

For det andre: Det foreliggende direktivet representerer en klar styrking av forbrukernes rettigheter knyttet til kredittkjøpsavtaler. Det er ubetinget positivt at lånesøkeren etter dette sikres bedre informasjon om innholdet i en kredittavtale. Dermed vil låntaker selv ha et bedre grunnlag for å kunne vurdere om den foreslåtte kredittavtalen er tilpasset hans eller hennes behov og finansielle situasjon. Direktivet er samtidig tydelig på at det skal stilles krav om at kredittgiver skal vurdere forbrukerens kredittverdighet før låneavtalen inngås.

En enstemmig justiskomité anbefaler herved Stortinget å støtte direktivet om forbrukerkredittavtaler.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 4.

(Votering, se side 3690)

Votering i sak nr. 4

Komiteen hadde innstilt

Stortinget samtykker i godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 16/2009 av 5. februar 2009 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2008/48/EF om forbrukerkredittavtaler mv.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.