Stortinget - Møte mandag den 15. juni 2009 kl. 10

Dato: 15.06.2009
President: Thorbjørn Jagland

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:02:08]

  Innstilling fra utenrikskomiteen om Svalbard ((Innst. S. nr. 336 (2008–2009), jf. St.meld. nr. 22 (2008–2009)))

 • Sak nr. 2 [11:12:03]

  Innstilling frå justiskomiteen om offentleg rettshjelp. Rett hjelp ((Innst. S. nr. 341 (2008–2009), jf. St.meld. nr. 26 (2008–2009)))

 • Sak nr. 3 [11:50:56]

  Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Sonja Irene Sjøli, Inge Lønning, André Oktay Dahl og Elisabeth Aspaker om innføring av obligatorisk dødsstedsundersøkelse ved plutselig spedbarnsdød ((Innst. S. nr. 309 (2008–2009), jf. Dokument nr. 8:85 (2008–2009)))

 • Sak nr. 4 [13:17:39]

  Innstilling fra justiskomiteen om samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 16/2009 av 5. februar 2009 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2008/48/EF om forbrukerkredittavtaler mv. ((Innst. S. nr. 311 (2008–2009), jf. St.prp. nr. 63 (2008–2009)))

 • Sak nr. 5 [13:19:21]

  Forslag fra stortingsrepresentant Elisabeth Aspaker på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre oversendt fra Odelstingets møte 10. juni 2009 (jf. Innst. O. nr. 95):
  «Stortinget ber Regjeringen legge til rette for at utstedelse av biometriske pass fortsatt skal være en oppgave for det lokale politiet og hindre sentralisering av denne tjenesten.»

 • Sak nr. 6 [13:19:43]

  Forslag fra stortingsrepresentant Elisabeth Aspaker på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre oversendt fra Odelstingets møte 10. juni 2009 (jf. Innst. O. nr. 95):
  «Stortinget ber Regjeringen foreslå en omlegging av leveringsrutinene ved passutstedelser slik at pass enten utleveres ved personlig oppmøte hos politiet, alternativt at pass sendes rekommandert til innehaveren.»

 • Sak nr. 7 [13:20:06]

  Forslag fra stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre oversendt fra Odelstingets møte 10. juni 2009 (jf. Innst. O. nr. 116):
  «Stortinget ber Regjeringen snarest fremlegge en vurdering av i hvilken grad EUs yrkeskvalifiseringsdirektiv påvirker nasjonal lovgivning, samt en vurdering av i hvilken grad Norges EØS-forpliktelser tilsier at man blir forpliktet til å godta tjenester fra utenlandske vekterselskap. Regjeringen bes om å legge frem eventuelle lovendringsforslag snarest for å oppfylle våre internasjonale forpliktelser.»

 • Sak nr. 8 [13:20:43]

  Forslag fra stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre oversendt fra Odelstingets møte 10. juni 2009 (jf. Innst. O. nr. 116):
  «Stortinget ber Regjeringen senest i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet sørge for opprettelse av de stillingene som ble forutsatt av Stortinget i 2001 ved vedtakelsen av den forrige lov om vaktvirksomhet.»

 • Sak nr. 9 [13:21:11]

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Torbjørn Hansen, Elisabeth Røbekk Nørve og Bent Høie om å styrke forbrukerrettighetene til norske boligkjøpere ((Innst. S. nr. 297 (2008–2009), jf. Dokument nr. 8:62 (2008–2009)))

 • Sak nr. 10 [13:38:30]

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Bjørg Tørresdal, Dagrun Eriksen, May-Helen Molvær Grimstad og Ingebrigt S. Sørfonn om å inkludere barn som har opplevd overgrep på norske skoler i utlandet, i Stortingets utvidede og tilpassede rettferdsvederlagsordning for tidligere barnehjems- og spesialskoleelever ((Innst. S. nr. 349 (2008–2009), jf. Dokument nr. 8:78 (2008–2009)))

 • Sak nr. 11[13:47:34]

  Forslag fra stortingsrepresentant Ulf Erik Knudsen på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre oversendt fra Odelstingets møte 26. mai 2009 (jf. Innst. O. nr. 69):
  «Stortinget ber Regjeringen legge frem sak om at far på selvstendig grunnlag opparbeider seg rett til fedrekvoten.»

 • Sak nr. 12[13:47:46]

  Forslag fra stortingsrepresentant Olemic Thommessen på vegne av Høyre og Venstre oversendt fra Odelstingets møte 26. mai 2009 (jf. Innst. O. nr. 70):
  «Stortinget ber Regjeringen om å sette i gang en helhetlig gjennomgang av de ulike ombudene og tilsynene med tanke på å omgjøre enkelte av ombudene til tilsynsorganer.»

 • Sak nr. 13[13:47:56]

  Innstilling fra finanskomiteen om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om endring av protokoll 10 i EØS-avtalen om forenkling av kontroll og formaliteter i forbindelse med godstransport ((Innst. S. nr. 303 (2008–2009), jf. St.prp. nr. 71 (2008–2009)))

 • Sak nr. 14[13:48:30]

  Innstilling fra finanskomiteen om samtykke til å sette i kraft en overenskomst om utveksling av opplysninger i skattesaker mellom Norge og Guernsey, undertegnet i Helsingfors 28. oktober 2008, med tilleggsoverenskomster ((Innst. S. nr. 356 (2008–2009), jf. St.prp. nr. 73 (2008–2009)))

 • Sak nr. 15[13:49:05]

  Innstilling fra finanskomiteen om samtykke til å sette i kraft en overenskomst om utveksling av opplysninger i skattesaker mellom Norge og Jersey, undertegnet i Helsingfors 28. oktober 2008, med tilleggsoverenskomster ((Innst. S. nr. 357 (2008–2009), jf. St.prp. nr. 74 (2008–2009)))

 • Sak nr. 16[13:49:37]

  Innstilling fra finanskomiteen om samtykke til inngåelse av en avtale mellom Norges Bank og Det internasjonale valutafondet (IMF) om å stille nye lånemidler til disposisjon for IMFs generelle låneordninger ((Innst. S. nr. 359 (2008–2009), jf. St.prp. nr. 81 (2008–2009)))

 • Sak nr. 17 [13:53:50]

  Innstilling fra finanskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Ulf Leirstein, Gjermund Hagesæter, Christian Tybring-Gjedde og Jørund Rytman om sporbarhet av skattepengene ((Innst. S. nr. 330 (2008–2009), jf. Dokument nr. 8:102 (2008–2009)))

 • Sak nr. 18 [14:01:45]

  Innstilling fra finanskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Ulf Leirstein, Jørund Rytman, Christian Tybring-Gjedde og Gjermund Hagesæter om årlig beregning av skattefrihetsdagen ((Innst. S. nr. 329 (2008–2009), jf. Dokument nr. 8:105 (2008–2009)))

 • Sak nr. 19 [14:15:06]

  Innstilling fra finanskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Dagfinn Høybråten og Hans Olav Syversen om å utvikle et mål for brutto nasjonal livskvalitet som et supplement til brutto nasjonalprodukt for å sikre et bedre samsvar mellom politikken og det som gir innbyggerne høy livskvalitet ((Innst. S. nr. 360 (2008–2009), jf. Dokument nr. 8:108 (2008–2009)))

 • Sak nr. 20 [14:50:32]

  Forslag fra stortingsrepresentant Jan Tore Sanner på vegne av Høyre og Venstre oversendt fra Odelstingets møte 11. juni 2009 (jf. Innst. O. nr. 93):
  «Stortinget ber Regjeringen om å fremme forslag med nødvendige lovendringer slik at det kan opprettes et eget styre for Statens pensjonsfond - Utland.»

 • Sak nr. 21 [14:50:36]

  Forslag fra stortingsrepresentant Jon Jæger Gåsvatn på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre oversendt fra Odelstingets møte 8. juni 2009 (jf. Innst. O. nr. 86):
  «Stortinget ber Regjeringen sørge for at særskilt tilrettelagte skoler for funksjonshemmede kan søke departementet om husleiegodtgjørelse.»

 • Sak nr. 22 [14:50:39]

  Forslag fra stortingsrepresentant Jon Jæger Gåsvatn på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre oversendt fra Odelstingets møte 8. juni 2009 (jf. Innst. O. nr. 86):
  «Stortinget ber Regjeringen snarest utarbeide en oversikt over hvilke tilskudd landslinjene får fra det offentlige, både staten, fylkeskommunene og kommunene.»

 • Sak nr. 23 [14:50:43]

  Forslag fra stortingsrepresentant Jon Jæger Gåsvatn på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre oversendt fra Odelstingets møte 8. juni 2009 (jf. Innst. O. nr. 86):
  «Stortinget ber Regjeringen sørge for at skolenes resultater i de nasjonale prøvene skal være en obligatorisk del av den årlige rapporten om tilstanden i grunnskolen og videregående opplæring.»

 • Sak nr. 24 [14:50:46]

  Forslag fra stortingsrepresentant Jon Jæger Gåsvatn på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre oversendt fra Odelstingets møte 8. juni 2009 (jf. Innst. O. nr. 86):
  «Stortinget ber Regjeringen legge frem forslag slik at alle private skoler som tilbyr videregående opplæring i kombinasjon med toppidrett, blir likebehandlet økonomisk i forhold til offentlige skoler med tilsvarende tilbud.»

 • Sak nr. 25 [14:50:49]

  Forslag fra stortingsrepresentant Ine Marie Eriksen Søreide på vegne av Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre oversendt fra Odelstingets møte 8. juni 2009 (jf. Innst. O. nr. 86):
  «Stortinget ber Regjeringen legge fram en sak der utfordringene knyttet til inaktivitet og manglende fysisk aktivitet kartlegges og analyseres. Denne gjennomgangen skal være utgangspunktet for hvilke kompetansekrav som skal stilles for å lede fysisk aktivitet og kroppsøving i skolen.»

 • Sak nr. 26 [14:50:52]

  Forslag fra stortingsrepresentant Dagrun Eriksen på vegne av Kristelig Folkeparti oversendt fra Odelstingets møte 8. juni 2009 (jf. Innst. O. nr. 86):
  «Stortinget ber Regjeringen komme tilbake til Stortinget med et forslag til nasjonale normer for lærertetthet i skolen.»

 • Sak nr. 27 [14:50:55]

  Forslag fra stortingsrepresentant Ulf Erik Knudsen på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre oversendt fra Odelstingets møte 8. juni 2009 (jf. Innst. O. nr. 103):
  «Stortinget ber Regjeringen sørge for å fremme sak om full økonomisk likebehandling av private og offentlige barnehager.»

 • Sak nr. 28 [14:50:58]

  Forslag fra stortingsrepresentant Ulf Erik Knudsen på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre oversendt fra Odelstingets møte 8. juni 2009 (jf. Innst. O. nr. 103):
  «Stortinget ber Regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag som legger til rette for forutsigbar og stabil videre drift av studentbarnehagene.»

 • Sak nr. 29 [14:51:02]

  Forslag fra stortingsrepresentant Ulf Erik Knudsen på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti oversendt fra Odelstingets møte 8. juni 2009 (jf. Innst. O. nr. 103):
  «Stortinget ber Regjeringen utsette overføringen av det økonomiske ansvaret for barnehagesektoren til kommunene til målet om full behovsdekning er nådd og til full økonomisk likebehandling av private og offentlige barnehager er innført.»

 • Sak nr. 30 [14:51:05]

  Forslag fra stortingsrepresentant Ulf Erik Knudsen på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti oversendt fra Odelstingets møte 8. juni 2009 (jf. Innst. O. nr. 103):
  «Stortinget ber Regjeringen foreslå retningslinjer som pålegger alle kommuner å ha inntektsgradert foreldrebetaling for barnehageplasser.»

 • Voteringer

 • Sak nr. 31 [15:22:54]

  Referat

Møtet hevet kl. 15.23.