Stortinget - Møte tirsdag den 1. desember 2009 kl. 10

Dato: 01.12.2009

Dokumenter: (Lovvedtak 1 (2009–2010), jf. Innst. 29 L (2009–2010) og Prop. 3 L (2009–2010))

Sak nr. 4 [14:04:39]

Stortingets vedtak til lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten i Norsk Luftambulanse i forbindelse med tariffoppgjøret 2009

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 632)

Votering i sak nr. 4

Presidenten: Det foreligger ingen forslag til anmerkning, og Stortingets lovvedtak er dermed bifalt ved annen gangs behandling og blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven.