Stortinget - Møte tirsdag den 8. desember 2009 kl. 10

Dato: 08.12.2009

Sak nr. 6 [14:09:40]

Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i folketrygdloven og helseregisterloven m.m. (innføring av automatisk frikortordning og etablering av nødvendige registre m.m.) (Innst. 90 L (2009–2010), jf. Prop. 20 L (2009–2010))

Talere

Votering i sak nr. 6

Presidenten: Torodd Asphjell har bedt om ordet.

Jorodd Asphjell (A) [14:10:17]: (ordfører for saken): Jeg heter Jorodd, men sønnen min heter Torodd, og faren min heter Odd. Det er mange som har lurt på hvorfor jeg heter Jorodd. Men det er så enkelt som at moren min heter Jorunn, og faren min heter Odd, og så ble det Jorodd. Hadde de fått ei jente, hadde jeg sikkert hett Oddrun.

Som saksordfører for Prop. 20 L, altså innføring av automatisk frikortordning og etablering av nødvendige registre, er jeg glad for at det er en samlet komité som slutter seg til Regjeringens forslag om å foreta nødvendige endringer i folketrygdloven, helseregisterloven og spesialisthelsetjenesteloven, slik at vi kan innføre en automatisk frikortordning.

Automatisk frikortordning vil bedre rettighetene til brukerne og gjøre offentlig sektor langt enklere. Brukerne vil nå slippe å samle på kvitteringer og selv sette fram krav om frikort overfor Nav. Ordningen vil i første omgang omfatte egenandeler som går inn under egenandelstak 1, som er utgifter til legehjelp, psykologhjelp, viktige legemidler, sykepleieartikler og pasienttransport.

Regjeringen har samtidig varslet at det vil bli vurdert å utvide ordningen til også å omfatte egenandelstak 2 på et senere tidspunkt. Samtidig heves aldersgrensen for gratis helsetjenester under egenandelstak 1 fra 12 til 16 år, som gjør det lettere for unge å oppsøke lege og psykolog ved behov.

Ettersom flere vil få sikret sine rettigheter med denne ordningen, og ved at aldergrensen økes fra 12 til 16 år, vil refusjon av egenbetalingen føre til en samlet besparelse på 155 mill. kr for brukere av helsetjenester knyttet til dagens ordning.

Komiteen er gjort oppmerksom på at det etter at proposisjonen ble godkjent i statsråd 16. oktober 2009, er oppdaget en inkurie som går ut på at det ikke er foreslått at den nye § 6c i helseregisterloven føyes til opplistingen i § 22 i samme lov som omhandler rett til innsyn. Komiteen fremmer derfor følgende forslag:

«I lov 18. mai 2001 nr. 24 om helseregistre og behandling av helseopplysninger skal § 22 andre ledd lyde:

Når helseopplysninger behandles etter §§ 5, 6c, 7 og 8, har den registrerte på forespørsel i tillegg til informasjon som nevnt i § 21 første ledd, rett til å få opplyst

  • hvilke helseopplysninger om den registrerte som behandles, og

  • sikkerhetstiltakene ved behandlingen av helseopplysningene så langt innsyn ikke svekker sikkerheten.»

Presidenten: Presidenten er glad for navnehistorien til familien Asphjell, så det skal hun legge seg på minne.

Laila Dåvøy (KrF) [14:13:20]: Jeg tok ordet for å forklare en merknad under punkt 2 i innstillingen, som går på betaling for helsehjelp som utføres poliklinisk av andre helsepersonellgrupper enn leger. Det er de tre opposisjonspartiene i komiteen som har skrevet merknaden. Grunnen til at jeg tok ordet, er at dette også henger sammen med statsbudsjettet. Jeg tok opp saken i mitt første innlegg i sak nr. 1, så jeg skal ikke gjenta den.

Dette dreier seg om at regelverket for innsatsstyrt finansiering ble endret i 2009, slik at tjenester utført av annet helsepersonell eller leger ble inkludert i beregningsgrunnlaget. Det gjaldt ikke fysioterapeuter – de ble ikke tatt med. Grunnen var at på en del sykehus får de en direkte folketrygdrefusjon fra Nav. Så er det altså slik at denne folketrygdrefusjonen forsvinner ut gjennom statsbudsjettet, og det er vi bekymret for. Derfor har vi på slutten av merknaden kommet med en veldig myk og fin henstilling til Regjeringen om å vurdere mulighetene for å behandle fysioterapeuter som annet personell på poliklinikkene, altså med muligheten for å komme inn i ISF-systemet, og eventuelt å kunne ta egenandel. Slik vil de komme inn under den samme ordningen som de andre. Det går jo på at man da får en direkte refusjon til sykehuset. Det som man ser i statsbudsjettet, er at midlene fra folketrygden er lagt inn i rammen, jevnt utover alle de regionale helseforetakene. Det er vi veldig bekymret for at kan gå ut over en del pasientgrupper.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 6.

(Votering, se side 901)

Votering i sak nr. 6

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre slikt vedtak til

lov 

om endringer i folketrygdloven og helseregisterloven m.m. (innføring av automatisk frikortordning og etablering av nødvendige registre m.m.)

I

I lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd gjøres følgende endringer:

§ 5-3 første ledd skal lyde:

Stortinget fastsetter et egenandelstak 1, som er det høyeste samlede beløp et medlem skal betale i godkjente egenandeler i løpet av et kalenderår for følgende helsetjenester:

a) legehjelp

b) psykologhjelp

c) viktige legemidler og spesielt medisinsk utstyr

d) reiseutgifter, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 5-5 nr. 4

e) radiologisk undersøkelse og behandling

f) laboratorieprøver

g) helsehjelp som utføres poliklinisk

§ 21-11a tredje ledd skal lyde:

Arbeids- og velferdsforvaltningsloven §§ 6 og 7 første, tredje og femte ledd gjelder tilsvarende for Helsedirektoratet ved behandling av saker etter kapittel 5. Arbeids- og velferdsforvaltningsloven § 7 fjerde ledd gjelder tilsvarende for utlevering av opplysninger fra Helsedirektoratet til offentlige myndigheter i saker etter kapittel 5.

§ 21-11a nytt fjerde ledd skal lyde:

Helsedirektoratet, eller det organ Helsedirektoratet bestemmer, har rett til å innhente og lagre opplysning om et medlem er minstepensjonist fra Arbeids- og velferdsetaten. Arbeids- og velferdsetaten plikter å gi ut opplysning om et medlem er minstepensjonist til Helsedirektoratet uten hinder av taushetsplikt.

Nåværende fjerde, femte og sjette ledd blir henholdsvis femte, sjette og sjuende ledd.

§ 21-11a nytt femte ledd skal lyde:

Helseregisterloven får ikke anvendelse på behandling av personopplysninger i tilknytning til ytelser etter kapittel 5 med mindre annet framgår av helseregisterloven.

§ 22-13 første ledd skal lyde:

For å få en ytelse etter denne loven må den som har rett til ytelsen, sette fram krav. Departementet kan i forskrift bestemme at frikort kan utleveres uten at det er satt fram krav. Det samme gjelder refusjon av betalte egenandeler for personer med fritak eller refusjon av betalte egenandeler ut over egenandelstaket.

§ 22-19 nytt andre ledd skal lyde:

Bestemmelsene i første ledd gjelder ikke for ytelser etter § 5-3 første ledd (egenandelstak 1).

II

I lov 18. mai 2001 nr. 24 om helseregistre og behandling av helseopplysninger gjøres følgende endringer:

Ny § 6 c skal lyde:

§ 6 c Registre for saksbehandling og administrering

Kongen i Statsråd kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om etablering av registre og behandling av helseopplysninger til følgende formål:

  • 1.saksbehandling for å avgjøre om det kan treffes vedtak om frikort og refusjon av betalte egenandeler, jf. pasientrettighetsloven § 2-6, spesialisthelsetjenesteloven § 5-5 og folketrygdloven kapittel 5

  • 2.administrering og samordning av transport til undersøkelse eller behandling i kommune- og spesialisthelsetjenesten, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-1a første ledd nr. 6.

Forskriften etter første ledd skal angi hvilke opplysninger som kan behandles i registeret og gi nærmere regler om databehandlingsansvaret for opplysningene, herunder om plassering av ansvar. Forskriften kan inneholde bestemmelser om tilgang til opplysningene, tilgangskontroll mv.

Helseopplysningene kan behandles uten hensyn til samtykke fra den registrerte. Dette gjelder ikke opplysninger om diagnose eller sykdom. Den registrerte kan reservere seg mot at opplysninger om betalte egenandeler automatisk registreres i registeret som etableres i medhold av første ledd nr. 1 og mot utlevering av opplysninger om den registrerte skal betale egenandel.

§ 9 skal lyde:

§ 9 Særlig om innsamling av helseopplysninger til sentrale, regionale og lokale helseregistre, meldingsplikt m.v.

Virksomheter og helsepersonell som tilbyr eller yter tjenester i henhold til apotekloven, kommunehelsetjenesteloven, sosialtjenesteloven, smittevernloven, spesialisthelsetjenesteloven eller tannhelsetjenesteloven, plikter å utlevere eller overføre opplysninger som bestemt i forskrifter etter §§ 6 c, 7 og 8 samt etter paragrafen her.

Kongen kan gi forskrifter om innsamling av helseopplysninger etter §§ 6 c, 7 og 8, herunder bestemmelser om hvem som skal gi og motta opplysningene og om frister, formkrav og meldingsskjemaer. Den som mottar opplysningene, skal varsle avsenderen av opplysningene dersom opplysningene er mangelfulle.

§ 12 skal lyde:

§ 12 Sammenstilling av opplysninger

Helseopplysninger i behandlingsrettet helseregister kan sammenstilles med opplysninger om samme pasient i annet behandlingsrettet helseregister, i den grad helseopplysningene kan utleveres etter helsepersonelloven §§ 25, 26 og 45.

Helseopplysninger som behandles i registre som nevnt i § 6 c kan sammenstilles med hverandre i samsvar med formålene med registrene.

Helseopplysninger innsamlet etter § 9, kan sammenstilles etter nærmere bestemmelser fastsatt i forskrift etter § 7 og 8.

Helseopplysninger som behandles etter første, andre og tredje ledd kan sammenstilles med folkeregisteropplysninger om den registrerte.

Ut over det som følger av denne paragraf, kan helseopplysninger bare sammenstilles når dette er tillatt etter personopplysningsloven §§ 9 og 33.

§ 15 nytt fjerde og femte ledd skal lyde:

Taushetsplikt er likevel ikke til hinder for utlevering av opplysninger om en pasient skal betale egenandel til helsepersonell eller andre som gir helsehjelp til pasienten eller yter andre tjenester til pasienten som folketrygden er stønadspliktig for. Taushetsplikt er heller ikke til hinder for utlevering av slike opplysninger til helseforetakene i forbindelse med oppgjør for syketransport.

Opplysninger om en pasients navn, transportbehov og om pasienten skal betale egenandel og eventuelt beløpet kan gis til transportør i forbindelse med transport som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven § 2-1a første ledd nr. 6.

§ 22 andre ledd skal lyde:

Når helseopplysninger behandles etter §§ 5, 6c, 7 og 8, har den registrerte på forespørsel i tillegg til informasjon som nevnt i § 21 første ledd, rett til å få opplyst

  • 1. hvilke helseopplysninger om den registrerte som behandles, og

  • 2. sikkerhetstiltakene ved behandlingen av helseopplysningene så langt innsyn ikke svekker sikkerheten.

III

I lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. gjøres følgende endringer:

Lovens tittel skal lyde:

Lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven)

§ 6-1 andre ledd nytt tredje punktum skal lyde:

Opplysning om en pasients navn, transportbehov og om pasienten skal betale egenandel og eventuelt beløpet kan gis til transportør i forbindelse med transport etter § 2-1a første ledd nr. 6.

IV

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. Kongen kan sette i kraft de enkelte bestemmelsene til forskjellig tid.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet.

Votering:Lovens overskrift og loven i sin helhet ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Lovvedtaket vil bli ført opp til andre gangs behandling i et senere møte i Stortinget.