Stortinget - Møte tirsdag den 8. desember 2009 kl. 10

Dato: 08.12.2009
President: Per-Kristian Foss

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:00:28]

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2010 ((Innst. 11 S (2009–2010), jf. Prop. 1 S (2009–2010)))

 • Sak nr. 2 [14:00:57]

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2009 under Helse- og omsorgsdepartementet ((Innst. 89 S (2009–2010), jf. Prop. 37 S (2009–2010)))

 • Sak nr. 3 [14:07:34]

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 61/2009 av 29. mai 2009 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2004/24/EF, direktiv 2004/27/EF, direktiv 2004/28/EF og forordning (EF) nr. 726/2004, om legemidler til mennesker og dyr (legemiddelpakken), samt tilhørende rettsakter ((Innst. 57 S (2009–2010), jf. St.prp. nr. 93 (2008–2009)))

 • Sak nr. 4 [14:08:33]

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 62/2009 av 29. mai 2009 om innlemmelse i EØS-avtalen av kommisjonsforordning (EF) nr. 1277/2005 av 27. juli 2005 om utgangsstoffer for narkotika m.m.(Innst. 56 S (2009–2010), jf. St.prp. nr. 94 (2008–2009))

 • Sak nr. 5 [14:09:19]

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i legemiddelloven ((Innst. 49 L (2009–2010), jf. Prop. 26 L (2009–2010)))

 • Sak nr. 6 [14:09:40]

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i folketrygdloven og helseregisterloven m.m. (innføring av automatisk frikortordning og etablering av nødvendige registre m.m.) (Innst. 90 L (2009–2010), jf. Prop. 20 L (2009–2010))

 • Sak nr. 7 [14:15:22]

  Innstilling frå helse- og omsorgskomiteen om endringar i patentlova (unntak frå patentvernet for utprøvingar av legemiddel) (Innst. 50 L (2009–2010), jf. Prop. 27 L (2009–2010))

 • Sak nr. 8 [14:15:53]

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2010, kapitler under Arbeidsdepartementet, Barne-, inkluderings- og likestillingsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet (rammeområde 7) (Innst. 15 S (2009–2010), jf. Prop. 1 S (2009–2010) med Tillegg 3 (2009–2010))

 • Sak nr. 8

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2010, kapitler under Arbeidsdepartementet, Barne-, inkluderings- og likestillingsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet (rammeområde 7) ((Innst. 15 S (2009–2010), jf. Prop. 1 S (2009–2010) med Tillegg 3 (2009–2010)))

 • Sak nr. 9 [19:26:42]

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringar i statsbudsjettet for 2009 under Arbeids- og inkluderingsdepartementet ((Innst. 81 S (2009–2010), jf. Prop. 42 S (2009–2010), unntatt kap. 651, 653, 690, 3651, 3653 og 3690))

 • Sak nr. 10 [19:27:18]

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen ((Innst. 87 L (2009–2010), jf. Prop. 13 L (2009–2010) og Ot.prp. nr. 103 (2008–2009)))

 • Sak nr. 11 [19:54:21]

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringer i folketrygdloven mv. (oppheving av reglene om inntektsprøving for 69-åringer mv.) (Innst. 88 L (2009–2010), jf. Prop. 54 L (2009–2010))

 • Sak nr. 12 [20:04:50]

  Innstilling fra finanskomiteen om endringer i lov om Statens pensjonsfond ((Innst. 70 L (2009–2010), jf. Prop. 25 L (2009–2010)))

 • Sak nr. 13 [20:05:00]

  Innstilling fra finanskomiteen om samtykke til å sette i kraft en overenskomst om utveksling av opplysninger i skattesaker med tilhørende protokoll mellom Norge og Bermuda, undertegnet i Washington 16. april 2009, med tilleggsoverenskomster ((Innst. 84 S (2009–2010), jf. Prop. 19 S (2009–2010)))

 • Sak nr. 14 [20:05:54]

  Forslag fra stortingsrepresentant Jan Tore Sanner på vegne av Høyre og Kristelig Folkeparti fremsatt i Stortingets møte 26. november 2009 (jf. Innst. 4 L):
  «Stortinget ber Regjeringen heve grensen for lønnsoppgaveplikt i frivillige organisasjoner til 8 000 kroner pr. ansatt.»

 • Sak nr. 15 [20:05:58]

  Forslag fra stortingsrepresentant Jan Tore Sanner på vegne av Høyre og Venstre fremsatt i Stortingets møte 26. november 2009 (jf. Innst. 4 L):
  «Stortinget ber Regjeringen komme tilbake til Stortinget med en egen sak der Skatteunndragelsesutvalgets mange forslag vurderes under ett og der aktuelle virkemidler og beløpsgrense ses i sammenheng før man iverksetter forslag om fradragsnekt.»

 • Sak nr. 16 [20:06:05]

  Forslag fra stortingsrepresentant Jan Tore Sanner på vegne av Høyre og Venstre fremsatt i Stortingets møte 26. november 2009 (jf. Innst. 4 L):
  «Stortinget ber Regjeringen komme tilbake til Stortinget med en egen sak der Skatteunndragelsesutvalgets mange forslag vurderes under ett og der aktuelle virkemidler og beløpsgrense ses i sammenheng før man iverksetter forslag om ansvarliggjøring av kjøper.»

 • Sak nr. 17 [20:06:10]

  Forslag fra stortingsrepresentant Jan Tore Sanner på vegne av Høyre fremsatt i Stortingets møte 26. november 2009 (jf. Innst. 4 L):
  «Stortinget ber Regjeringen heve grensen for lønnsoppgaveplikt og dermed grensen for skattefrihet opp til 6 000 kroner for private arbeidsoppdrag i tilknytning til betalerens hjem og fritidsbolig.»

 • Sak nr. 18 [20:06:14]

  Forslag fra stortingsrepresentant Hans Olav Syversen på vegne av Kristelig Folkeparti fremsatt i Stortingets møte 26. november 2009 (jf. Innst. 4 L):
  «Stortinget ber Regjeringen fastsette en endringsforskrift til forskrift av 19. november 1999 nr. 1158 Forskrift til skatteloven, som opphever regelen om maksimal timesats på 500 kroner og maksimal antall timer per år for egne ansatte på 1 850 timer fra og med 1. januar 2010.»

 • Sak nr. 19 [20:06:21]

  Forslag fra stortingsrepresentant Hans Olav Syversen på vegne av Kristelig Folkeparti fremsatt i Stortingets møte 26. november 2009 (jf. Innst. 4 L):
  «Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om endringer i eiendomsskatteloven som gjør det enklere for kommunene å ta sosiale hensyn i forbindelse med utskriving av eiendomsskatt.»

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 20.41.