Stortinget - Møte fredag den 11. desember 2009 kl. 10

Dato: 11.12.2009

Dokumenter: (Innst. 77 S (2009–2010), jf. Prop. 49 S (2009–2010))

Sak nr. 5 [14:14:22]

Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2009 under Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 1185)

Votering i sak nr. 5

Komiteen hadde innstilt:

I

I statsbudsjettet for 2009 gjøres følgende endringer:

Utgifter
1500Fornyings- og administrasjonsdepartementet:
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med995 000
fra kr 57 222 000 til kr 58 217 000
1521Direktoratet for forvaltning og IKT:
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med3 070 000
fra kr 42 899 000 til kr 45 969 000
1522Departementenes servicesenter:
22Fellesutgifter for R-kvartalet, nedsettes med3 000 000
fra kr 82 112 000 til kr 79 112 000
1542Tilskudd til Statens Pensjonskasse:
 1Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med295 000 000
fra kr 8 293 000 000 til kr 7 998 000 000
22Sluttoppgjør, overslagsbevilgning, forhøyes med15 000 000
fra kr 70 000 000 til kr 85 000 000
70For andre medlemmer av Statens Pensjonskasse, overslagsbevilgning, nedsettes med3 000 000
fra kr 92 000 000 til kr 89 000 000
1544Boliglånsordningen i Statens Pensjonskasse:
90Lån, overslagsbevilgning, forhøyes med3 500 000 000
fra kr 2 200 000 000 til kr 5 700 000 000
2470Statens Pensjonskasse:
24Driftsresultat13 888 000
1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning420 811 000        
2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning354 756 000        
3 Avskrivninger40 775 000        
4 Renter av statens kapital8 333 000        
5 Til investeringsformål10 059 000        
6 Til reguleringsfond7 000 000        
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med7 000 000
fra kr 327 442 000 til kr 320 442 000
1550Konkurransetilsynet:
 1Driftsutgifter, nedsettes med2 000 000
fra kr 85 123 000 til kr 83 123 000
1560Spesielle IKT-tiltak:
22Samordning av IKT-politikken, kan overføres, nedsettes med2 065 000
fra kr 15 463 000 til kr 13 398 000
1580Byggeprosjekt utenfor husleieordningen:
31Igangsetting av byggeprosjekt, kan overføres, nedsettes med5 000 000
fra kr 80 000 000 til kr 75 000 000
33Videreføring av byggeprosjekt, kan overføres, nedsettes med75 000 000
fra kr 1 099 200 000 til kr 1 024 200 000
1583Utvikling av Pilestredet Park:
30Investeringer, Pilestredet Park, kan overføres, forhøyes med500 000
fra kr 786 000 til kr 1 286 000
2445Statsbygg
31Igangsetting av ordinære byggeprosjekt, kan overføres, nedsettes med182 000 000
fra kr 403 500 000 til kr 221 500 000
33Videreføring av ordinære byggeprosjekt, kan overføres, nedsettes med50 000 000
fra kr 595 287 000 til kr 545 287 000
34Videreføring av kurantprosjekt, kan overføres, nedsettes med210 000 000
fra kr 610 200 000 til kr 400 200 000
Inntekter
4546Yrkesskadeforsikring:
 1Premieinntekter, forhøyes med4 000 000
fra kr 135 000 000 til kr 139 000 000
4547Gruppelivsforsikring:
 1Premieinntekter, forhøyes med2 000 000
fra kr 98 000 000 til kr 100 000 000
5446Salg av eiendom, Fornebu:
 1Leieinntekter, Fornebu, bevilges med500 000
40Salgsinntekter, Fornebu, forhøyes med17 200 000
fra kr 23 600 000 til kr 40 800 000
5470Statens Pensjonskasse:
30Avsetning til investeringsformål, nedsettes med7 000 000
fra kr 17 059 000 til kr 10 059 000
5607Renter av boliglånsordningen i Statens Pensjonskasse:
80Renter, nedsettes med69 000 000
fra kr 906 000 000 til kr 837 000 000

II

Kostnadsrammer

Stortinget samtykker i at kostnadsrammen for:

  • 1. Høgskolen i Oslo, patologibygget i Pilestredet Park, settes til 705 mill. kroner.

  • 2. Høgskolen i Bergen settes til 2 240 mill. kroner.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.