Stortinget - Møte torsdag den 29. april 2010 kl. 10

Dato: 29.04.2010
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:05:45]

  Innstilling fra justiskomiteen om endringer i finansavtaleloven mv. (gjennomføring av direktiv 2008/48/EF om kredittavtaler for forbrukere mv.) ((Innst. 211 L (2009–2010), jf. Prop. 65 L (2009–2010)))

 • Sak nr. 2 [10:29:08]

  Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Sonja Irene Sjøli, Bent Høie, Erna Solberg og Elisabeth Røbekk Nørve om lov om endring i lov 13. juni 1969 nr. 26 om skadeserstatning (Endring av § 3-9 – ménerstatning) ((Innst. 215 L (2009–2010), jf. Dokument 8:47 L (2009–2010)))

 • Sak nr. 3 [10:44:07]

  Innstilling frå justiskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Frode Kielland Asmyhr, Morten Ørsal Johansen, Åse Michaelsen, Per Sandberg og Solveig Horne om kjemisk kastrering av pedofilidømte ((Innst. 181 S (2009–2010), jf. Dokument 8:39 S (2009–2010)))

 • Sak nr. 4 [11:48:51]

  Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene André Oktay Dahl, Elizabeth Skogrand, Arve Kambe og Svein Harberg om etablering av et senter for tverrfaglig og helhetlig bekjempelse av menneskehandel og overgrep mot barn via digitale medier ((Innst. 217 S (2009–2010), jf. Dokument 8:57 S (2009–2010)))

 • Sak nr. 5 [12:11:31]

  Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Jensen, Solveig Horne og Per Sandberg om endring av norske myndigheters håndtering av saker om barnebortføring ((Innst. 216 S (2009–2010), jf. Dokument 8:77 S (2009–2010)))

 • Sak nr. 6 [12:35:57]

  Interpellasjon fra representanten Jan Bøhler til miljø- og utviklingsministeren:
  «Det har i den senere tid pågått en omfattende debatt om utviklingen av Bjørvika-området. Både staten, Oslo kommune, bydel Gamle Oslo, Riksantikvaren, Universitetet, Den Norske Opera, vei- og jernbanemyndighetene mfl. har store prosjekter og interesser her, som det har vist seg vanskelig å koordinere og forene. Dette handler om hvordan gjenreisingen av den eldste delen av hovedstaden med en rekke institusjoner og attraksjoner av nasjonal betydning kan skje på en vellykket måte. Det er viktig at diskusjonene og beslutningene ikke bare tas stykkevis og delt, men ses i sammenheng og bygger opp om langsiktige mål. Det er prisverdig at miljøvernministeren i media har kommentert deler av debatten og dermed vist at dette har med nasjonale interesser å gjøre.
  Hvordan ser statsråden på utviklingen i Bjørvika-området og mulighetene til å skape bedre samspill om å nå overordnede felles målsettinger?»

 • Sak nr. 7 [13:49:38]

  Interpellasjon fra representanten Lars Myraune til miljø- og utviklingsministeren:
  «I store deler av Distrikts-Norge er det i dag stor uro over en økende rovdyrstamme. Flere og flere gir opp sauehold på grunn av tapene, men også av hensyn til lidelser de angrepne dyrene må gjennomgå. Soria Moria II sier at rovviltbestanden skal sikres overlevelse samtidig som næringsdrift basert på beitebruk i utmark skal sikres. Vi har i dag en gaupebestand som ligger 40 pst. over vedtaket i rovdyrforliket av 2004. Derfor ønsket rovviltnemndene foran årets jaktperiode å skyte 69 hunndyr av en total gaupebestand på rundt 530. Det var solid dokumentasjon på at dette var nødvendig for å få totalbestanden i nærheten av bestandsmålet. Uttalelser fra statssekretær Heidi Sørensen er blitt oppfattet som om departementet betrakter bestandsmålene som minimumsmål.
  Kan statsråden bekrefte at dette er et syn regjeringen står for, og hvilken rolle vil i så fall rovviltnemndene ha i fremtiden?»

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 14.46.