Stortinget - Møte mandag den 3. mai 2010 kl. 12

Dato: 03.05.2010

Dokumenter: (Lovvedtak 46 (2009–2010), jf. Innst. 209 L (2009–2010) og Prop. 7 L (2009–2010))

Sak nr. 4 [15:09:30]

Stortingets vedtak til lov om endringer i adopsjonsloven og barnevernloven

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se nedenfor)

Votering i sak nr. 4

Presidenten: Det foreligger ingen forslag til anmerkning. Stortingets lovvedtak er dermed bifalt ved annen gangs behandling og blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven.