Endringer i adopsjonsloven og barnevernloven

Prop. 7 L (2009-2010), Innst. 209 L (2009-2010), Lovvedtak 46 (2009-2010) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne- og likestillingsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 15.04.2010 Innst. 209 L (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i adopsjonsloven og lov om barneverntjenester. Endringene innebærer i det vesentlige at når det etter en konkret vurdering fremtrer som den beste løsningen for barnet, kan det fastsettes en rett til kontakt mellom barnet og de biologiske foreldrene etter en adopsjon. Slik besøkskontakt vil kun være aktuelt i et svært begrenset antall saker og hovedvilkåret må være at denne kontakten er til barnets beste. Lovendringene ble vedtatt enstemmig, dog slik at Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkepart og Venstre støttet endringene subsidiært.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.04.2010

   Behandlet andre gang i Stortinget 03.05.2010