Stortinget - Møte mandag den 3. mai 2010 kl. 12

Dato: 03.05.2010
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [12:04:06]

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Jan Tore Sanner, Olemic Thommessen, Ingjerd Schou, Bjørn Lødemel og Sonja Irene Sjøli om bedring av rammevilkårene for frivillig sektor ((Innst. 205 S (2009–2010), jf. Dokument 8:48 S (2009–2010)))

 • Sak nr. 2 [13:09:31]

  Interpellasjon fra representanten Elisabeth Aspaker til kunnskapsministeren:
  «En forutsetning for at Kunnskapsløftet skal virke etter hensikten, er at lærerne får hevet sin kompetanse når det gjelder både grunnleggende ferdigheter og fag. Staten har ved innføring av reformen satt inn betydelige midler til etter- og videreutdanning. Gode lærere er nøkkelen til godt læringsutbytte for elevene. Hver femte lærer som underviser i matematikk, har fortsatt ingen formell utdanning i faget. Det står ikke særlig bedre til i språkfagene. Nyutdannede lærere utgjør bare 3 pst. av det totale antall lærere. Derfor må det kompetanseløftet som skal løfte læringsutbyttet i norsk skole, skje blant de lærerne som er ansatt i skolen i dag.
  Hva er status når det gjelder deltakelse i etter- og videreutdanning i tilknytning til Kunnskapsløftet, og mener statsråden dagens opplegg for etter- og videreutdanning er treffsikkert nok sett i forhold til behovene?»

 • Sak nr. 3 [14:17:12]

  Interpellasjon fra representanten Henning Warloe til kunnskapsministeren:
  «Den norske vitensentersatsingen er en suksess. Vitensentrene har blitt populære lærings- og opplevelsesarenaer innenfor matematikk, naturvitenskap og teknologi, ikke minst i forhold til barn og unge. Vitensentrenes betydning for unges studie- og yrkesvalg er nå dokumentert. Sterk økning i besøkstall gjør imidlertid at flere vitensentre nå driver på grensen av det økonomi og ressurser tillater. Det er tidligere lagt til grunn at statstilskudd burde utgjøre en tredjedel av inntektene, men tilskuddet pr. i dag er kun i overkant av 10 pst. for flere. I forbindelse med tildeling av årets tilskudd uttaler styret for Vitensenterprogrammet at «årets tildelinger ikke er tilstrekkelige sett i forhold til aktivitetstilbud og planer», og en internasjonal ekspertgruppe konkluderte i 2009 med at statstilskuddene til vitensentrene minst burde dobles.
  Hvilke planer har statsråden for å styrke satsingen på vitensentrene?»

 • Sak nr. 4 [15:09:30]

  Stortingets vedtak til lov om endringer i adopsjonsloven og barnevernloven ((Lovvedtak 46 (2009–2010), jf. Innst. 209 L (2009–2010) og Prop. 7 L (2009–2010)))

 • Sak nr. 5 [15:09:57]

  Stortingets vedtak til lov om endringer i finansavtaleloven mv. (gjennomføring av direktiv 2008/48/EF om kredittavtaler for forbrukere mv.) ((Lovvedtak 47 (2009–2010), jf. Innst. 211 L (2009–2010) og Prop. 65 L (2009–2010)))

 • Sak nr. 6 [15:10:30]

  Forslag fra stortingsrepresentant Øyvind Håbrekke på vegne av Kristelig Folkeparti fremsatt i Stortingets møte 20. april 2010 (jf. Innst. 209 L):
  «Stortinget ber regjeringen ta initiativ til en gjennomgang av ordningen adopsjon med besøksrett og måten den praktiseres på, så snart tilstrekkelig erfaringsgrunnlag foreligger.»

 • Sak nr. 7 [15:10:57]

  Forslag fra stortingsrepresentant Trine Skei Grande på vegne av Venstre fremsatt i Stortingets møte 20. april 2010 (jf. Innst. 209 L):
  «Stortinget ber regjeringen komme tilbake med en revidering av adopsjonsloven basert på de forslagene som kom fram i NOU 2009: 21 Adopsjon – til barnets beste.»

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 15.23.