Stortinget - Møte torsdag den 17. juni 2010 kl. 10

Dato: 17.06.2010

Dokumenter: (Lovvedtak 80 (2009–2010), jf. Innst. 351 L (2009–2010) og Prop. 126 LS (2009–2010))

Sak nr. 31 [18:16:53]

Stortingets vedtak til lov om endringar i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven)

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 4352)

Samlet votering i sakene 19–37, se sak 37 for votering.