Stortinget - Møte torsdag den 17. juni 2010 kl. 10

Dato: 17.06.2010

Dokumenter: (Lovvedtak 81 (2009–2010), jf. Innst. 351 L (2009–2010) og Prop. 126 LS (2009–2010))

Sak nr. 32 [18:17:19]

Stortingets vedtak til lov om endring i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova)

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 4352)

Samlet votering i sakene 19–37, se sak 37 for votering.