Stortinget - Møte tirsdag den 14. desember 2010 kl. 10

Dato: 14.12.2010

Dokumenter: (Lovvedtak 24 (2010–2011), jf. Innst. 106 L (2010–2011) og Prop. 13 L (2010–2011))

Sak nr. 7 [16:22:29]

Stortingets vedtak til lov om endringer i lov om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven)