Stortinget - Møte onsdag den 15. desember 2010 kl. 10

Dato: 15.12.2010

Dokumenter: (Innst. 8 S (2010–2011), jf. Prop. 1 S (2010–2011) og Prop. 1 S Tillegg 1 og 2 (2010–2011))

Sak nr. 2 [11:14:39]

Innstilling fra næringskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2011, kapitler under Nærings- og handelsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet og enkelte kapitler under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (rammeområdene 9, 10 og 11)

Votering i sak nr. 2

Presidenten: Under debatten er det satt fram i alt 31 forslag. Det er

 • forslagene nr. 1 og 2, fra Harald T. Nesvik, på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti

 • forslagene nr. 3–8, fra Harald T. Nesvik, på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre

 • forslag 9, fra Harald T. Nesvik, på vegne av Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti

 • forslagene nr. 10–26, fra Harald T. Nesvik, på vegne av Fremskrittspartiet

 • forslag nr. 27, fra Svein Flåtten, på vegne av Høyre og Kristelig Folkeparti

 • forslagene 28–30, fra Rigmor Andersen Eide, på vegne av Kristelig Folkeparti

 • forslag nr. 31, fra Terje Aasland, på vegne av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet

Forslagene nr. 1–30 er inntatt på s. 79–80 i innstillingen, mens forslag nr. 31 er omdelt på representantenes plasser i salen.

Det voteres over forslagene nr. 29 og 30, fra Kristelig Folkeparti.

Forslag nr. 29 lyder:

«Stortinget ber regjeringen vurdere en egen tiltakspakke for grasbasert husdyrhold i distriktene med målrettede investeringsmidler for å opprettholde flere bruk i drift.»

Forslag nr. 30 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å gjeninnføre beredskapslagring av korn.»

Votering:Forslagene fra Kristelig Folkeparti ble med 94 mot 6 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 17.27.47)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 28, fra Kristelig Folkeparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag som opphever begrensningene på antall medlemmer i en samdrift, at maksimalavstanden mellom gårder som inngår i samme samdrift må oppheves, og at samdrifter gis anledning til leie av kvote.»

Fremskrittspartiet og Venstre har varslet at de ønsker å støtte forslaget.

Votering:Forslaget fra Kristelig Folkeparti ble med 71 mot 31 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 17.28.34)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 27, fra Høyre og Kristelig Folkeparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen gjennom forskriftsendring sørge for at skip i NIS har mulighet til å ta oppdrag til og fra installasjoner på norsk sokkel.»

Votering:Forslaget fra Høyre og Kristelig Folkeparti ble med 77 mot 25 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 17.28.58)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 11–14, 16–19 og 22–26, fra Fremskrittspartiet.

Forslag nr. 11 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om en utvidelse av Argentummodellen med fond-i-fond-investeringer til tre nye fond.»

Forslag nr. 12 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om en lovfestet fullverdig nettolønnsordning for sjøfolk, og legge dette forslaget frem for Stortinget i løpet av 2011.»

Forslag nr. 13 lyder:

«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett for 2011 legge frem forslag om at refusjonsbeløpet i nettolønnsordningen for sjøfolk blir justert for lønns- og prisveksten som har funnet sted siden ordningen med et tak på 198 000 kroner ble innført.»

Forslag nr. 14 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremlegge en strategi for avbyråkratisering av fiskeri- og havbruksnæringens rammevilkår. Strategien fremlegges i løpet av 1. halvår 2011.»

Forslag nr. 16 lyder:

«Stortinget ber regjeringen foreta en gjennomgang av særavgiftsbelastningen pålagt fiskeri- og havbruksnæringen med sikte på opprydning og reduksjoner.»

Forslag nr. 17 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å avvikle eierskapsbegrensningene for havbruksnæringen.»

Forslag nr. 18 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge til rette for vekst i havbruksnæringen gjennom etablering av nye vederlagsfrie konsesjoner.»

Forslag nr. 19 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utarbeide en strategi for bedre samordning av marin forskning med fiskerinæringen slik at næringens behov i større grad vektlegges enn hva tilfellet er i dag. Strategien fremlegges i løpet av 1. halvår 2011.»

Forslag nr. 22 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at det igangsettes nedslakting av tamrein på Finnmarksvidda for å unngå store dyrelidelser utover vinteren.»

Forslag nr. 23 lyder:

«Stortinget ber regjeringen gjennom sitt eierskap i Statskog SF å pålegge selskapet umiddelbart å gå i gang å planlegge et større arronderingssalg av de skogeiendommer og annen fast eiendom Statskog SF eier i dag.»

Forslag nr. 24 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at den bebudede landbruksmeldingen blir en melding som tar for seg hele verdikjeden.»

Forslag nr. 25 lyder:

«Stortinget ber regjeringen si opp jordbruksavtalen i sin nåværende form og justere periodiseringen av jordbruksoppgjøret til å følge kalenderåret, slik at fremtidige forhandlinger kommer inn som en del av budsjettprosessen.»

Forslag nr. 26 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem en stortingsmelding om reindrift i løpet av 2011.»

Votering:Forslagene fra Fremskrittspartiet ble med 79 mot 22 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 17.29.23)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 10, 15, 20 og 21, fra Fremskrittspartiet.

Forslag nr. 10 lyder:

«Stortinget ber regjeringen endre innretningen på Innovasjon Norges virkemidler, slik at de i større grad gjøres landsdekkende og tilgjengelige for alle søkere.»

Forslag nr. 15 lyder:

«Stortinget ber regjeringen foreta en gjennomgang av råfiskloven og deltakerloven med sikte på modernisering og forenkling.»

Forslag nr. 20 lyder:

«Stortinget ber regjeringen oppheve forskrift om utførselskvote av fisk og fiskevarer fra sportsfiske.»

Forslag nr. 21 lyder:

«Stortinget ber regjeringen øke innsatsen for å bekjempe ulovlig, urapportert og uregistrert fiske.»

Venstre har varslet at de ønsker å støtte forslagene.

Votering:Forslagene fra Fremskrittspartiet ble med 78 mot 24 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 17.29.51)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 9, fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen gjennom oppdragsdokumentet til Innovasjon Norge for 2011 sørge for at det avsettes 20 mill. kroner til programmet Innovasjon Møbel.»

Votering:Forslaget fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti ble med 73 mot 29 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 17.30.15)

Presidenten: Det voteres så over forslagene nr. 3–8, fra Fremskrittspartiet og Høyre.

Forslag nr. 3 lyder:

«Stortinget ber regjeringen tilpasse gebyrinntektene til driften av Brønnøysundregistrene ved å innarbeide nivået på gebyrene i tråd med selvfinansieringsprinsippet i løpet av 2011.»

Forslag nr. 4 lyder:

«Stortinget ber regjeringen justere periodiseringen av jordbruksoppgjøret til å følge kalenderåret, og at forhandlingene kommer inn som en del av budsjettprosessen.»

Forslag nr. 5 lyder:

«Stortinget ber regjeringen justere periodiseringen av reindriftsavtalen til å følge kalenderåret, og at forhandlingene kommer inn som en del av budsjettprosessen.»

Forslag nr. 6 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utarbeide en strategi for avbyråkratisering av landbruksnæringens rammevilkår som fremlegges i løpet av 2011.»

Forslag nr. 7 lyder:

«Stortinget ber regjeringen intensivere arbeidet med utvikling av nisje- og spesialprodukter i landbruket.»

Forslag nr. 8 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede de konkurransemessige sidene ved dagens ordning med opplysningskontorer for landbruket.»

Votering:Forslagene fra Fremskrittspartiet og Høyre ble med 60 mot 42 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 17.30.36)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 1 og 2, fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti.

Forslag nr. 1 lyder:

«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2011 legge frem en kostnadsoversikt, og en fremdriftsplan for å stoppe forurensingen fra de nedlagte gruvene i Sulitjelma.»

Forslag nr. 2 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at det ikke innkreves så høye gebyrer at det ødelegger næringsgrunnlaget for den norske skjellnæringen.»

Votering:Forslagene fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti ble med 52 mot 44 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 17.31.02)

Presidenten: Det voteres så over forslag nr. 31, fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i Statsbudsjettet for 2011 kan utgiftsføre kjøp av aksjer i Norsk Hydro ASA uten bevilgning under kap. 950 Forvaltning av statlig eierskap, post 96 Aksjer. Fullmakten gjelder inntil statens eierandel er kommet opp i 39,9 prosent.»

Votering:Forslaget fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet ble bifalt med 54 mot 47 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 17.31.26)

Presidenten: Det skal nå voteres over komiteens innstilling under A, rammeområde 9.

Komiteen hadde innstilt:

A

Rammeområde 9

(Næring)

I

På statsbudsjettet for 2011 bevilges under:

Utgifter
900Nærings- og handelsdepartementet
1Driftsutgifter177 070 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres54 900 000
70Tilskudd til internasjonale organisasjoner20 100 000
72Tilskudd til beredskapsordninger3 100 000
73Tilskudd til Ungt Entreprenørskap, kan overføres11 000 000
901Styret for det industrielle rettsvern
1Driftsutgifter207 500 000
902Justervesenet
1Driftsutgifter100 100 000
21Spesielle driftsutgifter2 100 000
903Norsk Akkreditering
1Driftsutgifter32 900 000
904Brønnøysundregistrene
1Driftsutgifter308 300 000
22Forvaltning av Altinn-løsningen, kan overføres187 700 000
905Norges geologiske undersøkelse
1Driftsutgifter151 350 000
21Spesielle driftsutgifter69 400 000
906Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
1Driftsutgifter16 800 000
30Sikrings- og miljøtiltak, kan overføres10 500 000
31Miljøtiltak Løkken, kan overføres30 000 000
907Sjøfartsdirektoratet
1Driftsutgifter310 700 000
908Skipsregistrene
1Driftsutgifter18 600 000
909Tiltak for sysselsetting av sjøfolk
73Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk, overslagsbevilgning1 646 600 000
913Standardisering
70Tilskudd28 000 000
922Romvirksomhet
50Norsk Romsenter48 700 000
70Kontingent i European Space Agency (ESA)131 860 000
71Internasjonal romvirksomhet377 360 000
72Nasjonale følgemidler, kan overføres48 900 000
73Galileo75 300 000
924Internasjonalt samarbeid og utviklingsprogrammer
70Tilskudd40 000 000
929Norsk Designråd
70Tilskudd36 000 000
934Internasjonaliseringstiltak
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres13 000 000
73Støtte ved kapitalvareeksport423 000 000
937Svalbard Reiseliv AS
71Tilskudd2 100 000
950Forvaltning av statlig eierskap
21Spesielle driftsutgifter10 700 000
953Kings Bay AS
70Tilskudd15 000 000
1550Konkurransetilsynet
1Driftsutgifter83 707 000
23Klagenemnda for offentlige anskaffelser5 554 000
2421Innovasjon Norge
50Innovasjon - prosjekter, fond480 000 000
51Tapsfond, såkornkapitalfond10 000 000
70Bedriftsutvikling og administrasjon292 600 000
71Nettverk, profilering og reiseliv - programmer, kan overføres372 800 000
72Forsknings- og utviklingskontrakter, kan overføres285 000 000
73Tilskudd til innkjøpskonsortium for kjøp av kraft, kan overføres20 000 000
78Administrasjonsstøtte for distriktsrettede såkornfond3 800 000
79Maritim utvikling, kan overføres10 000 000
Totale utgifter6 172 101 000
Inntekter
3900Nærings- og handelsdepartementet
2Ymse inntekter120 000
3901Styret for det industrielle rettsvern
5Inntekt av informasjonstjenester6 000 000
6Diverse inntekter100 000
7Inntekter knyttet til NPI3 000 000
8Gebyrer immaterielle rettigheter37 800 000
3902Justervesenet
1Gebyrinntekter53 900 000
3Inntekter fra salg av tjenester12 600 000
4Oppdragsinntekter2 062 000
3903Norsk Akkreditering
1Gebyrinntekter og andre inntekter26 700 000
3904Brønnøysundregistrene
1Gebyrinntekter397 800 000
2Refusjoner, oppdragsinntekter og andre inntekter30 900 000
3Refusjoner og inntekter knyttet til forvaltning av Altinn-løsningen51 600 000
3905Norges geologiske undersøkelse
1Oppdragsinntekter31 100 000
2Tilskudd til samfinansieringsprosjekter38 300 000
3906Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
1Leie av bergrettigheter og eiendommer200 000
2Behandlingsgebyrer500 000
3907Sjøfartsdirektoratet
1Gebyrer for skip og offshoreinstallasjoner i NOR124 300 000
2Maritime personellsertifikater11 000 000
3Diverse inntekter5 000 000
4Gebyrer for skip i NIS38 000 000
6Overtredelsesgebyrer12 000 000
3908Skipsregistrene
1Gebyrer NOR9 500 000
2Gebyrer NIS6 500 000
3961Selskaper under NHDs forvaltning
70Garantiprovisjon, Statkraft SF6 500 000
71Garantiprovisjon, Eksportfinans ASA9 000 000
4550Konkurransetilsynet
2Ymse inntekter224 000
5325Innovasjon Norge
50Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning5 000 000
70Låneprovisjoner54 000 000
Totale inntekter973 706 000

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2011 kan:

kap. 900 postene 1 og 21kap. 3900 post 2
kap. 901 post 1kap. 3901 postene 5, 6, 7 og 8
kap. 902 post 1kap. 3902 postene 1 og 3
kap. 902 post 21kap. 3902 post 4
kap. 903 post 1kap. 3903 post 1
kap. 904 post 1kap. 3904 post 2
kap. 904 post 22kap. 3904 post 3
kap. 905 post 21kap. 3905 postene 1 og 2
kap. 907 post 1kap. 3907 post 3

III

Fullmakt til å overskride

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2011 kan overskride bevilgningen under kap. 950 Forvaltning av statlig eierskap, post 21 Spesielle driftsutgifter, til dekning av meglerhonorarer og utgifter til faglig bistand ved salg av statlige aksjeposter, samt andre endringer som kan få betydning for eierstrukturen i selskapene.

IV

Fullmakt til å utgiftsføre uten bevilgning

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2011 kan:

 • 1. utgiftsføre utbetalinger knyttet til utførte pålagte miljøtiltak etter virksomheten i Raufoss ASA uten bevilgning under kap. 960 Raufoss ASA, post 71 Refusjon for miljøtiltak, innenfor gitt garantiramme på 90 mill. kroner.

 • 2. utgifts-/inntektsføre ut-/innbetalinger knyttet til garantiansvar overfor Eksportfinans ASA uten bevilgning, under kap. 950 Forvaltning av statlig eierskap, post 70 Utbetaling – garantiordning, Eksportfinans ASA og kap. 3950 Forvaltning av statlig eierskap, post 87 Innbetaling – garantiordning, Eksportfinans ASA, innen gitt garantiramme på 750 mill. kroner.

V

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2011 kan:

 • 1. gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.PostBetegnelseSamlet ramme
2421Innovasjon Norge
72Forsknings- og utviklingskontrakter100 mill. kroner
 • 2. gi tilsagn om tilskudd på 85,21 mill. euro utover gitt bevilgning for å delta i de frivillige programmene til Den europeiske romorganisasjonen ESA. Samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar skal likevel ikke overstige 129,25 mill. euro.

 • 3. gi Eksportfinans ASA tilsagn om statlig dekning av framtidig underskudd på avregningskontoen for eksisterende eksportkredittordning, den såkalte 108-ordningen. Fullmakten gjelder for samlede framtidige underskudd som oppstår som følge av tilsagn om lån fram til 31. desember 2011. Fullmakten har som forutsetning at:

 • a. Eksportfinans ASA fram til 31. desember 2011 kan gi tilsagn om lån ved leveranser av kapitalvarer og skip til utenlandske importører og til norske redere i internasjonal konkurranse til de gunstigste rentevilkår og kredittider som OECD (Arrangement on Officially Supported Export Credits) tillater.

 • b. Eksportfinans ASA sin innlånspraksis for ordningen må godkjennes av Nærings- og handelsdepartementet. Departementet kan for øvrig utarbeide nærmere retningslinjer for ordningen.

VI

Fullmakt til å inngå forpliktelser utover gitt bevilgning i forbindelse med kjøp av utredninger og lignende

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2011 kan inngå forpliktelser for inntil 7,5 mill. kroner til utredninger og lignende utover gitt bevilgning under kap. 900 Nærings- og handelsdepartementet, post 21 Spesielle driftsutgifter.

VII

Garantifullmakt

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2011 kan gi Innovasjon Norge fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier for inntil 40 mill. kroner for lån til realinvesteringer og driftskapital, men slik at total ramme for nytt og gammelt ansvar ikke overstiger 225 mill. kroner.

VIII

Dekning av forsikringstilfeller

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2011 kan:

 • 1. gi tilsagn til Institutt for energiteknikk og Statsbygg om dekning av forsikringsansvar for inntil 80 000 000 euro overfor tredjeperson for instituttets og Statsbyggs ansvar etter lov av 12. mai 1972 nr. 28 om atomenergivirksomhet, kapittel III.

 • 2. inngå avtaler om forsikringsansvar under beredskapsordningen for statlig varekrigsforsikring innenfor en totalramme for nye tilsagn og gammelt ansvar på 2 000 mill. kroner.

IX

Utlånsfullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2011 kan gi Innovasjon Norge fullmakt til å gi tilsagn om:

 • 1. nye landsdekkende innovasjonslån innenfor en ramme på 500 mill. kroner.

 • 2. nye lån under lavrisikolåneordningen innenfor en ramme på 2 500 mill. kroner.

X

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser knyttet til miljøtiltak

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2011 kan pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for inntil 190 mill. kroner til gjennomføring av pålagte miljøtiltak på Løkken.

XI

Kapitalutvidelse i Den europeiske bank for gjenoppbygging og utvikling (EBRD)

Stortinget samtykker at Nærings- og handelsdepartementet i 2011 kan forplikte norsk deltakelse i kapitalutvidelse i EBRD som innebærer at Norges garantiansvar overfor banken økes med 112,6 mill. euro, til 297 mill. euro.

XII

Fullmakt om såkornfond opprettet mellom 1997 og 2000

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2011 kan gi Innovasjon Norge fullmakt til, ved overveiende sannsynlighet for konkurs i et av såkornfondene opprettet mellom 1997 og 2000, å:

 • 1. konvertere hele eller deler av statens ansvarlige lån til egenkapital

 • 2. nedskrive deler av statens ansvarlige lån

 • 3. godkjenne salg av et såkornfond

 • 4. godkjenne endringer i et fonds administrative lokalisering

XIII

Fullmakter vedrørende Norsk Romsenter

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2011 kan gi Norsk Romsenter fullmakt til å:

 • 1. selge andeler i selskaper hvor institusjonen forvalter eierandeler, og kjøpe andeler i nye selskaper.

 • 2. benytte utbytte fra selskaper hvor institusjonen forvalter eierandeler og inntekter fra salg av andeler i slike selskaper til romrelatert virksomhet, herunder kjøp av andeler i nye selskaper.

XIV

Fullmakt til å avhende og bortfeste

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2011 kan bortfeste hjemfalte gruveeiendommer til museale formål vederlagsfritt.

Presidenten: Presidenten antar at Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti ønsker å stemme imot.

Votering:Komiteens innstilling ble bifalt med 54 mot 48 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 17.31.56)

Presidenten: Det voteres over komiteens innstilling under B, rammeområde 10.

Komiteen hadde innstilt:

B

Rammeområde 10

(Fiskeri)

I

På statsbudsjettet for 2011 bevilges under:

Utgifter
1000Fiskeri- og kystdepartementet
1Driftsutgifter106 160 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres4 860 000
70Tilskudd diverse formål, kan overføres500 000
71Tilskudd til kystkultur, kan overføres9 250 000
1001Deltakelse i internasjonale organisasjoner
70Tilskudd, kan overføres9 500 000
1030Fiskeridirektoratet
1Driftsutgifter340 390 000
21Spesielle driftsutgifter4 800 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres1 630 000
1050Diverse fiskeriformål
71Sosiale tiltak, kan overføres2 000 000
72Tilskudd til sikkerhetsopplæring for fiskere13 400 000
74Erstatninger, kan overføres2 140 000
75Tilskudd til næringstiltak i fiskeriene, kan overføres50 000 000
79Informasjon ressursforvaltning, kan overføres1 440 000
2415Innovasjon Norge, fiskeri- og andre regionalpolitiske tiltak
75Marint verdiskapingsprogram, kan overføres50 000 000
Totale utgifter596 070 000
Inntekter
4000Fiskeri- og kystdepartementet
Refusjoner10 000
4030Fiskeridirektoratet
1Oppdragsinntekter10 000
2Salg av registre, diverse tjenester80 000
4Fangstinntekter Overvåkingsprogrammet10 000
5Gebyr kjøperregistrering300 000
6Forvaltningssanksjoner havbruk835 000
8Gebyr havbruk12 700 000
9Innmeldingsgebyr Merkeregisteret2 450 000
12Gebyr fiskeflåten2 000 000
13Inntekter vederlag oppdrettskonsesjoner60 000 000
14Refusjoner10 000
20Forvaltningssanksjoner fiskeflåten10 000
22Inntekter ordningen fiskeforsøk og veiledning4 800 000
Totale inntekter83 215 000

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Fiskeri- og kystdepartementet i 2011 kan:

overskride bevilgningen undermot tilsvarende merinntekt under
kap. 1000 post 21kap. 4000 post 4
kap. 1030 post 21kap. 4030 post 22

III

Forlengelse av garantiavtalene

Stortinget samtykker i at Fiskeri- og kystdepartementet i 2011 kan gi Innovasjon Norge fullmakt til å videreføre inngåtte garantiavtaler med Norges Råfisklag og Norges Sildesalgslag i ytterligere ett år, slik at garantiavtalene senest utløper 31. desember 2011, på følgende vilkår:

 • 1. Rammene for garantiavtalene i den utvidede toårsperioden skal tilpasses slik at tapsavsetningen fortsatt ligger innenfor den normale avsetningen på ⅓ av Innovasjon Norges garantiforpliktelser.

 • 2. Eksisterende avsatt tapsfond videreføres og ubenyttede tapsfond innbetales til statskassen etter utløpet av den utvidede avtaleperioden.

Presidenten: Presidenten antar at Fremskrittspartiet og Høyre ønsker å stemme imot.

Votering:Komiteens innstilling ble bifalt med 61 mot 41 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 17.32.22)

Presidenten: Det voteres over komiteens innstilling til rammeområde 11.

Komiteen hadde innstilt:

C

Rammeområde 11

(Landbruk)

I

På statsbudsjettet for 2011 bevilges under:

Utgifter
1100Landbruks- og matdepartementet
1Driftsutgifter130 331 000
45Store utstyrskjøp og vedlikehold - ordinære forvaltningsorganer, kan overføres, kan nyttes under post 502 595 000
50Store utstyrskjøp og vedlikehold - forvaltningsorganer med særskilte fullmakter255 000
1112Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet
50Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Veterinærinstituttet85 651 000
51Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Bioforsk65 846 000
52Støtte til fagsentrene, Bioforsk16 717 000
1115Mattilsynet
1Driftsutgifter1 153 640 000
22Reguleringspremie til kommunale og fylkeskommunale pensjonskasser7 225 000
23Særskilte prosjekt, kan overføres6 000 000
71Tilskudd til erstatninger, overslagsbevilgning1 131 000
1138Støtte til organisasjoner m.m.
70Støtte til organisasjoner, kan overføres20 647 000
71Internasjonalt skogpolitisk samarbeid - organisasjoner og prosesser, kan overføres16 873 000
1139Genressurser, miljø- og ressursregistreringer
70Tilskudd til miljø- og ressurstiltak, kan overføres19 655 000
71Tilskudd til genressursforvaltning, kan overføres19 929 000
1141Kunnskapsutvikling m.m. innen miljø- og næringstiltak i landbruket
50Næringsøkonomisk dokumentasjon og analyse23 142 000
52Kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling om arealressurser, skog og landskap94 970 000
1143Statens landbruksforvaltning
1Driftsutgifter172 404 000
60Tilskudd til veterinærdekning122 445 000
70Tilskudd til beredskap i kornsektoren, kan overføres361 000
72Erstatninger, overslagsbevilgning302 000
73Tilskudd til erstatninger m.m. ved tiltak mot dyre- og plantesykdommer, overslagsbevilgning45 610 000
74Tilskudd til prosjekt innen planteforedling og oppformering, kan overføres15 096 000
75Kompensasjon til dyreeiere som blir pålagt beitenekt1 000 000
1144Regionale og lokale tiltak i landbruket
77Regionale og lokale tiltak i landbruket, kan overføres6 592 000
1147Reindriftsforvaltningen
1Driftsutgifter41 289 000
45Store utstyrskjøp og vedlikehold, kan overføres6 958 000
70Tilskudd til fjellstuer702 000
71Omstillingstiltak i Indre Finnmark, kan overføres8 904 000
82Radioaktivitetstiltak, kan overføres2 500 000
1148Naturskade - erstatninger
71Naturskade, erstatninger, overslagsbevilgning90 000 000
1149Verdiskapings- og utviklingstiltak i landbruket
51Tilskudd til Utviklingsfondet for skogbruket3 271 000
71Tilskudd til verdiskapings- og klimatiltak i skogbruket, kan overføres62 485 000
1150Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.
50Fondsavsetninger1 075 153 000
70Markedsregulering, kan overføres197 900 000
73Pristilskudd, overslagsbevilgning2 283 500 000
74Direkte tilskudd, kan overføres7 810 119 000
77Utviklingstiltak, kan overføres211 230 000
78Velferdsordninger, kan overføres1 759 704 000
1151Til gjennomføring av reindriftsavtalen
51Tilskudd til Utviklings- og investeringsfondet30 000 000
72Tilskudd til organisasjonsarbeid6 100 000
75Kostnadssenkende og direkte tilskudd, kan overføres61 800 000
79Velferdsordninger3 100 000
1161Statskog SF - forvaltningsdrift
70Tilskudd til forvaltningsdrift12 673 000
75Oppsyn i statsallmenninger9 296 000
Totale utgifter15 705 101 000
Inntekter
4100Landbruks- og matdepartementet
1Refusjoner m.m.100 000
4112Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet
30Husleie, Bioforsk18 656 000
4115Mattilsynet
1Gebyr m.m.130 322 000
2Driftsinntekter og refusjoner mv.5 024 000
4138Støtte til organisasjoner m.m.
1Refusjoner m.m.7 194 000
4143Statens landbruksforvaltning
1Driftsinntekter m.m.35 622 000
4147Reindriftsforvaltningen
1Refusjoner m.m.36 000
4150Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.
85Markedsordningen for korn10 000 000
5576Sektoravgifter under Landbruks- og matdepartementet
70Avgifter i matforvaltningen613 767 000
71Totalisatoravgift125 000 000
Totale inntekter945 721 000

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet i 2011 kan:

 • 1.

overskride bevilgningen undermot tilsvarende merinntekter under
kap. 1100 post 1kap. 4100 post 1
kap. 1115 post 1kap. 4115 post 2
kap. 1143 post 1kap. 4143 post 1
kap. 1147 post 1kap. 4147 post 1
 • 2. overskride bevilgningen under kap. 1100 Landbruks- og matdepartementet, post 45 Store utstyrskjøp og vedlikehold, med et beløp som tilsvarer merinntektene fra salg av eiendom. Ubrukte merinntekter fra salg av eiendom kan regnes med ved utregning av overførbart beløp under bevilgningen.

III

Forskuttering av utgifter til tvangsflytting av rein

Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet i 2011 kan overskride bevilgningen under kap. 1147 Reindriftsforvaltningen, post 1 Driftsutgifter, med inntil 0,5 mill. kroner i sammenheng med forskuttering av utgifter til tvangsflytting av rein.

IV

Tilsagnsfullmakt

Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet i 2011 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.PostBetegnelseSamlet ramme
1148Naturskade – erstatninger
71Naturskade, erstatninger30 mill. kroner

V

Salg av fast eiendom

Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet i 2011 kan

 • a) selge innkjøpt og opprinnelig statseiendom for inntil 8 mill. kroner

 • b) selge eiendom på Kjeller i Skedsmo kommune og benytte salgsinntekter til å dekke utgifter knyttet til eiendommen.

VI

Avgifter i matforvaltningen (kap. 5576 post 70)

§ 1 For 2011 kan Landbruks- og matdepartementet oppkreve matproduksjonsavgifter med følgende beløp:

 • a) norsk produsert kjøtt: kr 0,49 per kg,

 • b) norsk produsert melk: kr 0,0634 per liter,

 • c) andre norsk produserte animalia: 1,92 pst.,

 • d) norsk produserte vegetabilier: 0,80 pst.,

 • e) fisk landet fra EØS-fartøy: kr 14,60 per tonn,

 • f) fisk landet fra tredjelandsfartøy: kr 14,60 per tonn,

 • g) fisk tatt om bord på norsk fabrikkfartøy eller omlastet til utenlandsk fartøy: kr 14,60 per tonn,

 • h) produksjon av oppdrettsfisk: kr 14,60 per tonn,

 • i) importert fisk og fiskevarer: kr 14,60 per tonn,

 • j) importerte råvarer, unntatt fisk og fiskevarer: 1,14 pst.,

 • k) importerte ferdigvarer og halvfabrikata, unntatt fisk og fiskevarer: 0,71 pst.

Landbruks- og matdepartementet kan oppkreve avgifter for tilsyn og kontroll med drikkevann (vannverk), kosmetikk, fôr til dyr utenom matproduksjon og planter som ikke er mat.

§ 2 Avgiftene skal dekke kostnader ved tilsyn og kontroll etter matloven § 21, dyrevelferdsloven § 29, husdyravlloven § 6 a, dyrehelsepersonelloven § 37 a og kosmetikklova § 18.

Presidenten: Presidenten antar at Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti vil stemme imot.

Votering:Komiteens innstilling ble bifalt med 54 mot 48 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 17.32.48)