Stortinget - Møte fredag den 17. desember 2010 kl. 9

Dato: 17.12.2010

Dokumenter: (Innst. 170 S (2010–2011))

Sak nr. 13 [10:48:20]

Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om statsrådets protokoller for tidsrommet 1. januar–30. juni 2010

Talere

Votering i sak nr. 13

Presidenten: Komiteens leder, representanten Anders Anundsen, har en taletid på inntil 30 minutter.

Anders Anundsen (FrP) [10:48:44]: (komiteens leder): Den ser jeg frem til å benytte meg fullt ut av. – Nei, dette skal gjøres særdeles kort.

Komiteen har gjennomgått statsrådets protokoller for perioden 1. januar–30. juni 2010, i samsvar med de bestemmelser i Grunnloven og Stortingets forretningsorden som instruerer oss om å gjøre det.

Det har ikke vært noen dissenser i regjeringen i denne aktuelle tidsperioden, og det er heller ikke noen merknader fra komiteens side hva gjelder utnevning av embetsmenn i perioden. Komiteen har også gjennomført forskriftskontroll, og vi har også gjennomgått oversikten over forskrifter gitt ved delegert fullmakt som rutinemessig oversendes fra departementene. Det er mange slike forskrifter, og på bakgrunn av den gjennomgangen som vi har tatt for dette halvåret, er det ikke grunnlag for merknader. Komiteen vil tilstrebe å velge ut enkelte slike forskrifter for nærmere gjennomgang ved senere behandlinger av statsrådsprotokollene.

På det drøye minuttet er den enstemmige innstillingen fremlagt. Siden det ikke er noen merknader, er det vel også passende å ønske regjeringen god jul.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 13.

(Votering, se side 2019)

Votering i sak nr. 13

Komiteen hadde innstilt:

Statsrådets protokoller for tidsrommet 1. januar–30. juni 2010 vedkommende:

Statsministerens kontor

Arbeidsdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Finansdepartementet

Fiskeri- og kystdepartementet

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og politidepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Miljøverndepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet

Utenriksdepartementet og

Utenriksdepartementet – utviklingssaker

– vedlegges protokollen.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.