Stortinget - Møte fredag den 17. desember 2010 kl. 9

Dato: 17.12.2010

Dokumenter: (Innst. 136 S (2010–2011), jf. Prop. 38 S (2010–2011) kap. 1)

Sak nr. 14 [10:50:18]

Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om endring i statsbudsjettet for 2010 under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Talere

Votering i sak nr. 14

Martin Kolberg (A) [10:50:43]: (ordfører for saken): Jeg skal legge fram en enstemmig innstilling fra komiteen om en tilleggsbevilgning på budsjettet for i år på 3 mill. kr i forbindelse med installasjon av et helt nødvendig brannslukningsanlegg på Kongsseteren. En branninspeksjon der har vist at det er helt nødvendig å lage et nytt stasjonært brannslukningsanlegg, og komiteen slutter seg til regjeringens syn når det gjelder denne bevilgningen.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 14.

(Votering, se side 2019)

Votering i sak nr. 14

Komiteen hadde innstilt:

I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.PostFormålKroner
Utgifter
1H.M. Kongen og H.M. Dronningen
51Særskilte prosjekt ved Det kongelige hoff, forhøyes med3 000 000
fra kr 1 500 000 til kr 4 500 000
Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.