Stortinget - Møte mandag den 17. januar 2011 kl. 12

Dato: 17.01.2011

Dokumenter: (Innst. 174 S (2010–2011), jf. Prop. 58 S (2010–2011))

Sak nr. 3 [13:59:24]

Innstilling fra finanskomiteen om samtykke til at Noreg sluttar seg til avtalen om utviding av IMFs multilaterale innlånsordning «New Arrangements to Borrow» (NAB)

Talere

Votering i sak nr. 3

Presidenten: Etter ønske fra finanskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden begrenses til 40 minutter og fordeles med inntil 5 minutter til hvert parti og inntil 5 minutter til statsråden.

Presidenten vil videre foreslå at det ikke gis anledning til replikkordskifte, og at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter.

– Det anses vedtatt.

Dag Ole Teigen (A) [14:00:26]: (ordfører for saken): Låneordningene gjennom Det internasjonale valutafond, IMF, er viktige bidrag i arbeidet med å øke tilliten i internasjonal økonomi. I etterkant av finanskrisen ser vi at statsgjeld har skapt uro i flere europeiske land. Gode låneordninger bidrar til at land kan gjenvinne tilliten i finansmarkedene og komme ut av krisen.

IMF har inngått bilaterale avtaler for å sikre lånekapasiteten på kort sikt. De bilaterale avtalene skal nå avløses av økte rammer i den multilaterale NAB-ordningen, New Arrangements to Borrow. Den nye NAB-avtalen er mer fleksibel enn den gamle, lånebeløpet er godt og vel tidoblet, og avtalen sikrer en god ansvarsfordeling mellom land. Den nye NAB-avtalen vil forsterke IMFs lånekapasitet, f.eks. fordi USA ikke har inngått bilaterale avtaler, men ventet til den nye NAB-avtalen kommer på plass. Det er veldig positivt at framvoksende økonomier som Kina, India, Brasil og Russland blir nye deltakerland som slutter seg til avtalen.

Den økonomiske usikkerheten, bl.a. i Sør-Europa, gjør det viktig at låneordningene har tillit. Mange land er nå i ferd med formelt å ratifisere NAB-avtalen, og det er viktig at også Norge gjør det. Jeg takker fungerende leder Leirstein og hele komiteen for å ha bidratt til en svært rask behandling i finanskomiteen. Det er en enstemmig komité som slutter seg til avtalen om utvidelse av låneordningen.

Norges bidrag øker til 3 871 mill. SDR, som er et veid gjennomsnitt av amerikanske dollar, euro, britiske pund og japanske yen, og verdt om lag 35 mrd. norske kroner. Den norske økningen er forholdsmessig noe større enn gjennomsnittet for de nåværende NAB-landene, mens Japan har en vesentlig større økning, og USA og Spania øker på linje med Norge. De forholdsmessige endringene har sammenheng med økonomisk utvikling og internasjonale reserver.

Bidraget gjennom den nye NAB-avtalen erstatter bidrag i dagens avtale, samt det bilaterale lånet fra Norges Bank til IMF. Til sammen betyr det at IMFs trekkadgang i Norges Bank øker med i underkant av 4,5 mrd. kr. Økningen vil bare bety økte kostnader for Norge hvis IMF trekker mer enn de ville gjort med dagens avtale, og hvis SDR-renten blir lavere enn alternativ avkastning. Fordringer til IMF blir vurdert som svært sikre.

Når det gjelder arbeidet med kvoter og stemmerett, redegjør proposisjonen for IMF-styrets forslag til reform, som bl.a. innebærer en omfordeling av stemmer fra industriland til utviklingsland og framvoksende økonomier, der stemmevekten til de fattigste landene skjermes. Vi kommer tilbake til dette når Stortinget skal diskutere norsk samtykke til reformen, men for meg ser det ut som et skritt i riktig retning.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 3.

(Votering, se side 2164)

Votering i sak nr. 3

Komiteen hadde innstilt:

Stortinget samtykker i at Norge slutter seg til avtalen om utvidelse av IMFs multilaterale innlånsordning «New Arrangements to Borrow» (NAB), innenfor en ramme for lån fra Norge på 3 871 mill. SDR.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Presidenten: I sakene nr. 4–8 foreligger det ikke noe voteringstema.