Stortinget - Møte tirsdag den 29. mars 2011 kl. 10

Dato: 29.03.2011

Sak nr. 13 [12.20.03]

Interpellasjon fra representanten Marianne Aasen til kunnskapsministeren:
«Ifølge Elevundersøkelsen opplever ca. 8,5 pst. av norske elever mobbing minst to ganger i måneden. Dette er uakseptabelt. Felles nasjonalt tilsyn fra 2010 viser at de fleste skolene har planer og rutiner, men at rektorer og ansatte i altfor liten grad stanser krenkende atferd i skolehverdagen. Til tross for at opplæringslova gir hjemmel for straff dersom skolen ikke griper inn i mobbesaker, har vi foreløpig ingen rettspraksis på dette området.
Mener statsråden at dagens regelverk er godt nok for å sikre at skolen umiddelbart griper inn i alvorlige mobbesituasjoner, hvordan kan vi eventuelt tydeliggjøre bedre enn i dag at unnfallenhet i mobbesaker skal få konsekvenser, og hvordan kan nasjonale myndigheter bidra til at kommuner og enkeltskoler får flere verktøy i kampen mot mobbing?»