Stortinget - Møte onsdag den 15. juni 2011 kl. 9

Dato: 15.06.2011

Dokumenter: (Innst. 405 S (2010–2011), jf. Meld. St. 18 (2010–2011), kapittel 6)

Sak nr. 4 [12:45:02]

Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Læring og fellesskap – Tidlig innsats og gode læringsmiljøer for barn, unge og voksne med særlige behov

Votering i sak nr. 4

Presidenten: Under debatten har Tord Lien satt fram to forslag på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre.

Forslag nr. 1 lyder:

«Stortinget ber regjeringen organisere Statped i fem regioner; Nord, Midt, Vest, Sør og Øst, for å sikre god tilgjengelighet til Statpeds tjenester i hele landet.»

Forslag nr. 2 lyder:

«Stortinget ber regjeringen inntil videre unngå nedleggelse av statlige grunnskoler på hørselsfeltet for å kunne sikre og opprettholde et kvalitativt godt opplæringstilbud til barn og unge, uavhengig av bosted.»

Votering:Forslagene fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre ble med 52 mot 46 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 16.20.25)Komiteen hadde innstilt:

Meld. St. 18 (2010–2011), kapittel 6 – Læring og fellesskap – Tidlig innsats og gode læringsmiljøer for barn, unge og voksne med særlige behov – vedlegges protokollen.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.