Stortinget - Møte torsdag den 20. oktober 2011 kl. 10

Dato: 20.10.2011
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

  • Formalia

  • Sak nr. 1 [10:04:47]

    Interpellasjon fra representanten Kari Henriksen til nærings- og handelsministeren:
    «Det er stor oppmerksomhet rundt sjøsikkerhet. Det har vært ulykker og rapporter om hensynsløs ferdsel. Forslag om enkelttiltak har kommet: mer politi, lavere promillegrense, påbud om redningsvest eller båtførerbevis for alle er lansert. Sjøen er for alle og skal være trygg for alle som ferdes der. Sjøen skal ivareta mange hensyn: nyttetrafikk, rekreasjon, det er arena for lek og friluftsliv for folk i alle aldre og i alle slags farkoster. Kystlinjen vår er lang og har forskjellige utfordringer. To forhold er vesentlige: hindre ulykker og skader og ha en ferdsel der man tar hensyn til hverandre. De fleste som ferdes til sjøs, er gode båtfolk, og mye fungerer bra, men noe bør forbedres.
    Vil statsråden ta initiativ til en bred gjennomgang av regelverk, inkludert holdningsskapende arbeid, sammen med berørte instanser, slik at de forskjellige hensyn kan ivaretas og trygghet for alle sikres på en bedre måte?»

  • Voteringer

  • Referatsaker

Møtet hevet kl. 10.47.