Stortinget - Møte fredag den 18. november 2011 kl. 9

Dato: 18.11.2011
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [09:00:45]

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av et varamedlem til Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling ((Innst. 53 S (2011–2012)))

 • Sak nr. 2 [09:00:56]

  Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om læring og fellesskap ((Innst. 50 S (2011–2012), jf. Meld. St. 18 (2010–2011), unntatt kapittel 6))

 • Sak nr. 3 [10:42:44]

  Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Jan Tore Sanner, Elisabeth Aspaker, Svein Harberg, Henning Warloe og Peter Skovholt Gitmark om å åpne for forsøk med muntlige karakterer i 7. klasse på barnetrinnet ((Innst. 23 S (2011–2012), jf. Dokument 8:152 S (2010–2011)))

 • Sak nr. 4 [11:54:53]

  Interpellasjon fra representanten Lise Christoffersen til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren:
  «I Soria Moria-erklæringen sier regjeringen bl.a. at den vil øke støtten til frivillige organisasjoner som gjør en innsats for velferdssamfunnet, og at norske frivillige organisasjoner skal stimuleres til å inkludere personer med innvandrerbakgrunn. Det er delte meninger om hvorvidt innvandrernes egne organisasjoner bidrar til segregering eller inkludering, men i St.meld. nr. 39 for 2006–2007 Frivillighet for alle slår regjeringen fast at disse organisasjonene har en viktig funksjon i å bidra til samfunnsdeltakelse. Samtidig vises det til undersøkelser som tyder på begrenset kontakt med nasjonale og lokale myndigheter og lite makt.
  Hva mener statsråden kan gjøres for å styrke bidraget til en vellykket inkludering både fra innvandrerorganisasjonene og fra andre frivillige organisasjoner?»

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 13.07.