Stortinget - Møte tirsdag den 28. februar 2012 kl. 10

Dato: 28.02.2012

Referatsaker

Sak nr. 5 [13:02:09]

Referat

 • 1.(175)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Peter Skovholt Gitmark, Lars Myraune, Siri A. Meling, Nikolai Astrup og Bjørn Lødemel om en tiltaksplan for å redusere konsesjonsbehandlingstiden for kraftutbygginger og overføringsnett (Dokument 8:62 S (2011–2012))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 2.(176)

  Endringer i folketrygdloven (tredeling av foreldrepengeperioden) (Prop. 64 L (2011–2012))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 3.(177)

  Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Georgia, undertegnet i Tbilisi 10. november 2011 (Prop. 62 S (2011–2012))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 4.(178)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jon Jæger Gåsvatn, Kari Kjønaas Kjos og Per Arne Olsen om å utvide ordningen med hjertepumpe som varig behandling, ikke bare som bro til transplantasjon (Dokument 8:59 S (2011–2012))

 • 5.(179)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Arne Olsen, Kari Kjønaas Kjos og Jon Jæger Gåsvatn om å sikre helsepersonell faglig oppdatering på legemiddelfeltet (Dokument 8:60 S (2011–2012))

  Enst.: Nr. 4 og 5 sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 6.(180)

  Endringer i voldsoffererstatningsloven og straffeprosessloven (Prop. 65 L (2011–2012))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 7.(181)

  Utdanning for velferd (Meld. St. 13 (2011–2012))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for helse- og omsorgskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 8.(182)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Gjermund Hagesæter, Morten Ørsal Johansen og Åge Starheim om incentiver for å få fortgang i arbeidet med en mer effektiv og robust kommunestruktur (Dokument 8:63 S (2011–2012))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 9.(183)

  Samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale og en avtale om arbeidstakerrettigheter mellom EFTA-statene og Hongkong SAR og en avtale om handel med landbruksvarer mellom Norge og Hongkong SAR, alle av 21. juni 2011 (Prop. 63 S (2011–2012))

  Enst.: Sendes næringskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 10.(184)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Jan-Henrik Fredriksen, Ingebjørg Godskesen og Torkil Åmland om å ta opp svensk overvåkning av norske borgere etter FRA-loven med svenske myndigheter (Dokument 8:56 S (2011–2012))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.