Stortinget - Møte tirsdag den 28. februar 2012 kl. 10

Dato: 28.02.2012
President: Marit Nybakk

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:03:22]

  Interpellasjon fra representanten Henning Warloe til forsknings- og høyere utdanningsministeren:
  «Regjeringen har ikke satset på nye stipendiat eller postdokstillinger i noen av budsjettene for 2010, 2011 eller 2012. Dette samsvarer ikke med løfter gitt i Soria Moria II-erklæringen om styrket satsing på forskerrekruttering. I gjeldende forskningsmelding «Klima for forskning» viser regjeringen til at det er behov for å utdanne flere på doktorgradsnivå både for arbeid innen akademia og som følge av økt etterspørsel fra næringslivet. Etter en sterk økning av antall doktorgrader gjennom hele 2000-tallet har veksten nå stoppet opp. Det kan synes som om regjeringen har endret sine behovsvurderinger, men uten at Stortinget er informert om hvorfor.
  Hvordan vurderer statsråden denne utviklingen, og hvilke tiltak kan det være aktuelt å sette inn?»

 • Sak nr. 2 [11:01:00]

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Peter N. Myhre, Morten Høglund, Karin S. Woldseth, Jan Arild Ellingsen og Siv Jensen om krav om uavhengige evalueringer av bistanden ((Innst. 169 S (2011–2012), jf. Dokument 8:17 S (2011–2012)))

 • Sak nr. 3 [11:24:31]

  Interpellasjon fra representanten Ine M. Eriksen Søreide til miljø- og utviklingsministeren:
  «I en interpellasjonsdebatt om en meget kritisk rapport om Etiopia fra Human Rights Watch 17. januar 2011 sa statsråden at det «ikke er et systematisk mønster» av brudd på menneskerettigheter i landet. I debatten sa han også at «det er en samstemmig, enstemmig oppfatning blant alle land at Human Rights Watch-rapporten (...) ikke gir et rimelig bilde av situasjonen. Det mener USA. Det mener alle våre nærstående vestlige land». Et notat fra den amerikanske ambassaden i Addis Abeba sier: «Anklagene om en politisering av utenlandsk bistand til Etiopia, inkludert humanitær nødhjelp, stemmer overens med rapporter fra organisasjoner, opposisjonspolitikere, medier og medlemmer av det internasjonale donorsamfunnet.» Som USA påpeker, deler andre giverland denne oppfatningen.
  Mener statsråden fortsatt at Norges syn på menneskerettighets- og demokratisituasjonen i Etiopia ligger på linje med oppfatningen hos bl.a. USA og EU?»

 • Sak nr. 4 [12:19:03]

  Interpellasjon fra representanten Bente Thorsen til kunnskapsministeren:
  «Skoler som tidligere lå i kapittel 6A i friskolelova, ble gjennom behandlingen av Innst. O. nr. 114 for 2008–2009, jf. Ot.prp. nr. 87 for 2008–2009 flyttet til nytt kapittel 4 i voksenopplæringsloven. Dette har resultert i at flere menigheter har fått avslag på søknader om å utvide tilbudet ved eksisterende skoler eller starte nye bibelskoler. Et konkret eksempel er Intro kirken som ønsker å starte opp ny skole i Stavanger. Kunnskapsdepartementet har delegert godkjenning av nye skoler til Utdanningsdirektoratet. Departementet har lagt fire momenter til grunn for å legge grunnlag for en mest mulig lik forvaltningspraksis ved godkjenning. Ett av dem er ledig kapasitet ved tilsvarende skoler – dette selv om mange bibelskoler har svært ulike læreplaner. En enstemmig komité var tydelig på at vektlegging av den enkelte skoles særpreg og verdigrunnlag skal vektlegges ved godkjenning.
  Er statsråden bekvem med den innstramming som kriteriene har medført for godkjenning av bibelskolene?»

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 13.04.