Stortinget - Møte torsdag den 26. april 2012 kl. 10

Dato: 26.04.2012

Dokumenter: (Innst. 232 S (2011–2012), jf. Dokument 3:7 (2011–2012))

Sak nr. 1 [10:00:27]

Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse om håndtering av farlig avfall

Talere

Votering i sak nr. 1

Per Olaf Lundteigen (Sp) [10:00:58]: (ordfører for saken): Forurensning fra menneskelig aktivitet er svært avgjørende for om vi greier å sikre rein jord, rein luft og reint vann framover. Som vi alle kjenner til, har de stoffene vi omgir oss med, ulik nedbrytningshastighet i naturen, og vi har en rekke ikke naturlige kjemiske produkter – som er mest krevende med hensyn til forurensning av jord, luft og vann.

Målet med det arbeidet som Miljøverndepartementet har ansvaret for, er at skaden fra avfall skal bli minst mulig for natur, miljø og mennesker. Stortinget har fastsatt at alt farlig avfall skal tas forsvarlig hånd om, enten ved gjenvinning eller ved å sikre tilstrekkelig behandlingskapasitet og også for å hindre ulovlig eksport av farlig avfall fra Norge.

Riksrevisjonen påpeker at det er stadig mer avfall som blir forsvarlig behandlet og tatt hånd om, og Riksrevisjonen påpeker at det er et stadig forbedret tilsyn, noe en samlet komité gir sin tilslutning til. Men det er fortsatt farlig avfall som ikke innsamles, eller det er uforsvarlig håndtering eller ulovlig eksport av avfall.

Som jeg sa: Rein jord, rein luft og reint vann er etter manges oppfatning, spesielt oss som er opptatt av biologi, noe av kjernen når det gjelder forurensning. Vi vet alle at svært små mengder – svært små mengder – kan få store konsekvenser for biologiske prosesser. Når vi også vet at menneskene er på toppen av næringskjeden, kjenner de fleste til hvordan skadestoffer akkumulerer seg i næringskjeden og ender opp hos oss.

Det er i mange tilfeller irreversible prosesser, og dermed er det ekstra utfordrende å hindre at dette utvikler seg. Eksempelvis kan nevnes avfall fra kloakkslam og bruken av det i matjord, noe som er svært krevende dersom det i dette kloakkslammet er avfall i små mengder, som så kan akkumuleres opp i planter og videre i dyr i den biologiske prosessen.

Det er derfor veldig positivt – og det er både komiteen og Riksrevisjonen svært glad for – at Miljøverndepartementet løpende vurderer tiltak for å sikre et godt miljø. Det siste, som har vært mye framme, har vært innsamling av småelektronikk, som er noe som en i stadig større grad omgir seg med.

En samlet komité understreker Riksrevisjonens påpekning av å kontrollere om opplysningene om avfallet og behandlinga av dette er i tråd med eksporttillatelsen som er gitt av myndighetene.

Et annet punkt som en samlet komité viser til, er at Riksrevisjonens undersøkelser har påpekt store svakheter i Sjøfartsdirektoratets kontroll med innlevering av farlig avfall fra skipsfart i norske havner. En samlet komité ber Miljøverndepartementet følge opp Sjøfartsdirektoratet, slik at bedre kontroll kan sikres. Det er det området hvor Riksrevisjonen og komiteen har de klareste merknader til departementet. På skipsfartsområdet er det vesentlig viktig, fordi Norge er en betydelig og toneangivende skipsfartsnasjon. Det er en sterk konkurranse – og mange ganger en vanskelig konkurranse – ut fra svært ulike nasjonale krav til miljø og sikkerhet. Derfor er det spesielt vesentlig at Norge er et lite forbilde, og at vi derigjennom kan få et konkurransefortrinn for å sikre at vi har en miljøvennlig skipsfart på hjemmeområdet.

Ulf Erik Knudsen (FrP) [10:05:12]: Fremskrittspartiet er opptatt av at våre naturressurser og vårt miljø blir forvaltet på en god måte. Vi arbeider for en rasjonell, miljøvennlig og effektiv håndtering av avfall fra husholdninger og bedrifter. Selv om vi av og til stiller spørsmål ved klimapolitikk, reguleringer, avgifter og andre tiltak, er vi selvfølgelig opptatt av at avfall skal håndteres, og da særlig at farlig avfall skal ivaretas på en ordentlig måte.

Saksordføreren har samlet komiteen om korte og konkrete merknader i denne saken.

Fremskrittspartiet ser positivt på at stadig mer farlig avfall blir tatt forsvarlig hånd om, og at tilsynet på området er forbedret, selv om det fortsatt er farlig avfall som ikke blir innsamlet, og det er innsamlet avfall som ikke blir forsvarlig håndtert eller eksportert ulovlig, hvilket selvfølgelig gir grunn til bekymring.

På denne bakgrunn er det riktig at man løpende vurderer situasjonen og ser på hvilke tiltak som kan iverksettes.

Fremskrittspartiet har, i likhet med de øvrige partier, merket seg svakhetene i Sjøfartsdirektoratets kontroll med innlevering av farlig avfall fra skipsfart i norske havner og ser det som svært viktig at Miljøverndepartementet følger opp direktoratet på dette feltet.

For øvrig vil jeg vise til at Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre allerede i desember 2009 fremmet forslag om en helhetlig gjennomgang av avfallspolitikken. Det er derfor fint å merke seg at Miljøverndepartementet nå arbeider med en stortingsmelding om avfallshåndtering, og at departementet her vil følge opp Riksrevisjonens merknader. Det ser vi frem til.

Med disse korte merknader vil jeg takke saksordføreren for det gode arbeidet med denne saken.

Statsråd Bård Vegar Solhjell [10:07:33]: Eg er svært oppteken av at vi må sikre forsvarleg handtering av avfall. Farleg avfall kan føre til alvorleg forureining eller fare for skade på menneske eller dyr om det ikkje vert teke forsvarleg hand om. Ein del farleg avfall inneheld miljøgifter, dvs. stoff som hopar seg opp i naturen, og som kan gi alvorlege langtidseffektar for helse og miljø.

Vi har eit nasjonalt mål om at farleg avfall skal takast forsvarleg hand om og anten gå til gjenvinning eller vere sikra god nok nasjonal behandlingskapasitet.

Miljøvernmyndigheitene har gjennom fleire år styrkt arbeidet med farleg avfall. Det har vore retta spesiell innsats mot typar avfall der faren for spreiing av miljøgifter er stor, eller det er store mengder som vi ikkje veit kvar endar opp. Det er likevel framleis ein del som går til ukjent handtering, og det må vi følgje opp.

Noreg er blant dei landa med høgast innsamla mengd elektrisk og elektronisk avfall per innbyggjar. Riksrevisjonen peikar likevel på at det framleis er slikt avfall som ikkje vert samla inn. Eg er samd i at høgare innsamling av elektrisk og elektronisk avfall er blant dei viktigaste områda framover. Det er allereie sett i gang arbeid med endringar i regelverket for å betre innsamlinga.

Riksrevisjonen tek opp at oljeavfall utgjer den største mengda farleg avfall til ukjent handtering. Det er framleis ei utfordring trass i at auka mengder vert samla inn. Auka innsamling av oljeavfall er derfor eit prioritert innsatsområde, og informasjonen til bransjen og tilsynet er styrkt.

Riksrevisjonen peikar på behov for å utvikle vidare tilsynssamarbeidet mellom etatar og fortsetje rettleiinga av Fylkesmannen.

I farleg avfall-bransjen har det dessverre vore fleire eksempel på alvorlege tilfelle av uforsvarleg og ulovleg handtering av farleg avfall. Tilsynet med farleg avfall og samarbeidet mellom involverte etatar er derfor vesentleg styrkt dei siste åra. Eg vil sørgje for at dette viktige arbeidet fortset.

Riksrevisjonen peikar òg på svakheiter i kontrollen med innlevering av farleg avfall frå skipsfart i norske hamner. Departementet, i samråd med Sjøfartsdirektoratet, sørgjer no for å sikre betre kontroll med det framover.

Riksrevisjonen meiner òg at kontrollen med eksport av farleg avfall ikkje er god nok.

Eksport av farleg avfall til land utanfor EU/EØS og OECD er forbode. Her har vi felles regelverk med EU. Vi eksporterer farleg avfall, men det går i all hovudsak til gjenvinning. Land vi eksporterer farleg avfall til, har det same strenge regelverket og må kontrollere at ulovleg eksport vidare ikkje skjer.

Vi har styrkt arbeidet med å avdekkje og følgje opp ulovleg eksport og import av farleg avfall vesentleg dei siste åra. Klima- og forureiningsdirektoratet har bl.a. gjennomført ei rekkje kontrollar ved dei viktigaste grensestasjonane og hamnene i samarbeid med tollvesenet.

Klima- og forureiningsdirektoratet har i samarbeid med Sjøfartsdirektoratet, Toll- og avgiftsdirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerheit og beredskap og Kystverket utvikla eit opplegg for å betre kontrollen med ulovleg eksport og import av avfall med tank- og bulkskip. Dette kontrollopplegget vert testa ut og utvikla vidare.

Miljøverndepartementet ønskjer òg å styrkje regelverket når det gjeld miljøkriminalitet. Etter dagens reglar er forsøk på ulovleg avfallstransport ikkje straffbart. I eit forslag som no skal ut på høyring, vert det foreslege å auke straffenivået på ulovleg avfallstransport frå bøter til to års fengsel. Heving av strafferamma vil innebere at forsøk på ulovleg avfallstransport vert straffbart, at fristen for forelding i slike saker vert forlengd frå to til fem år, og at politiet vert gjeve anledning til å ransake mistenkte. Vi meiner at ei heving av strafferamma vil bringe straffenivået i samsvar med annan miljøkriminalitet, og at dette vil verke allmennpreventivt.

Vi arbeider med ei ny melding til Stortinget om avfall. I arbeidet med denne vil vi vurdere korleis vi skal følgje opp Riksrevisjonens kommentarar vidare.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 1.

Votering i sak nr. 1

Komiteen hadde innstilt:

Dokument 3:7 (2011–2012) – om Riksrevisjonens undersøkelse om håndtering av farlig avfall – vedlegges protokollen.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.