Stortinget - Møte mandag den 4. juni 2012 kl. 10

Dato: 04.06.2012

Dokumenter: (Innst. 304 S (2011–2012), jf. Dokument nr. 12:4 (2007–2008))

Sak nr. 6 [14:00:50]

Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om grunnlovsforslag fra Inga Marte Thorkildsen, Hallgeir H. Langeland og Karin Andersen om ny § 110 d alternativt ny § 110 e i Grunnloven (retten til bolig)

Votering i sak nr. 6

Presidenten: Under debatten har Hallgeir H. Langeland satt fram et forslag på vegne av Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:

«Dokument nr. 12:4 (2007–2008) – grunnlovsforslag fra Inga Marte Thorkildsen, Hallgeir H. Langeland og Karin Andersen om ny § 110 d alternativt ny § 110 e i Grunnloven (retten til bolig), forslag B alternativ 2 – bifalles.»

Det voteres alternativt mellom dette forslaget og komiteens innstilling.

Komiteen hadde innstilt:

Dokument nr. 12:4 (2007–2008) om grunnlovsforslag fra Inga Marte Thorkildsen, Hallgeir H. Langeland og Karin Andersen om ny § 110 d alternativt ny § 110 e i Grunnloven (retten til bolig), samtlige alternativer – bifalles ikke.

Voteringstavlene viste at ved alternativ votering mellom komiteens innstilling og forslaget fra Sosialistisk Venstreparti var det avgitt 133 stemmer for innstillingen og 9 stemmer for forslaget.

(Voteringsutskrift kl. 14.55.39)

Torbjørn Røe Isaksen (H) (fra salen): President! Jeg stemte for sent.

Presidenten: Representanten Røe Isaksen var ikke representert med feil stemme, men har ikke avgitt stemme, slik at det skal være 134 stemmer for innstillingen og 9 stemmer for forslaget. Presidenten har grunn til å tro at vi heretter kommer til å beflitte oss på å stemme riktig. Da er anbefalingen at vi tar en ny votering. Presidenten regner med at det da blir korrekt.

Votering:Ved alternativ votering mellom komiteens innstilling og forslaget fra Sosialistisk Venstreparti ble innstillingen bifalt med 133 mot 8 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 14.57.58)