Stortinget - Møte mandag den 4. juni 2012 kl. 10

Dato: 04.06.2012

Dokumenter: (Innst. 309 S (2011–2012), jf. Dokument nr. 12:12 (2007–2008))

Sak nr. 8 [14:01:53]

Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om grunnlovsforslag fra Odd Einar Dørum og Gunnar Kvassheim om endringer i Grunnloven § 100 (om ytringsfrihet og religion)

Votering i sak nr. 8

Presidenten: Under debatten har Trine Skei Grande satt fram et forslag på vegne av Venstre. Forslaget lyder:

«Dokument nr. 12:12 (2007–2008) – grunnlovsforslag fra Odd Einar Dørum og Gunnar Kvassheim om endringer i Grunnloven § 100 (om ytringsfrihet og religion) – bifalles.»

Det voteres alternativt mellom dette forslaget og komiteens innstilling.

Komiteen hadde innstilt:

Dokument nr. 12:12 (2007–2008) om grunnlovsforslag fra Odd Einar Dørum og Gunnar Kvassheim om endringer i Grunnloven § 100 (om ytringsfrihet og religion) – bifalles ikke.

Votering:Ved alternativ votering mellom komiteens innstilling og forslaget fra Venstre ble innstillingen bifalt med 138 mot 3 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 15.59.48)