Stortinget - Møte torsdag den 7. juni 2012 kl. 9

Dato: 07.06.2012

Dokumenter: (Innst. 326 L (2011–2012), jf. Prop. 74 L (2011–2012))

Sak nr. 4 [12:41:34]

Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven mv.

Votering i sak nr. 4

Presidenten: Under debatten er det satt fram i alt ni forslag. Det er

 • forslag nr. 1, fra Kjell Ingolf Ropstad på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti

 • forslagene nr. 2–9, fra Trine Skei Grande på vegne av Venstre

Det voteres over forslagene nr. 2–9, fra Venstre.

Forslag nr. 2 lyder:

«I lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) gjøres følgende endring:

§ 2-4 første og annet ledd skal lyde:

(1) Arbeidstaker har rett til å varsle offentligheten om kritikkverdige forhold i virksomheten.

(2) Varsling kan likevel ikke skje i skadehensikt, og arbeidstaker må heller ikke urettmessig røpe bedriftshemmeligheter, forretningsforhold av vesentlig konkurransemessig betydning, eller forhold som omfattes av lovfestet taushetsplikt. Arbeidstaker skal først ha varslet internt, med mindre forholdene for arbeidstaker har fremstått slik at intern varsling ikke vil ha noen hensikt.»

Forslag nr. 3 lyder:

«I lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) gjøres følgende endring:

§ 10-4, nytt 7. ledd

(7) Arbeidsgiver og arbeidstaker kan skriftlig avtale at arbeidstid ut over normalarbeidstid, men som ikke omfattes av bestemmelser om overtid i § 10-6 (2), helt eller delvis skal tas ut i form av arbeidsfri på et avtalt tidspunkt.»

Forslag nr. 4 lyder:

«I lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) gjøres følgende endring:

§ 10-6, fjerde og femte ledd skal lyde:

(4) Arbeidsgiver kan pålegge overtidsarbeid inntil 200 timer innenfor en periode på ett år.

(5) Arbeidsgiver og arbeidstaker kan inngå skriftlig avtale om overtidsarbeid på inntil 400 timer innenfor en periode på ett år.

§ 10-6, sjette og sjuende ledd utgår.

§ 10-6, åttende ledd blir nytt sjette ledd.

§ 10-6, niende ledd blir nytt sjuende ledd og skal lyde:

(7) Arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte i virksomhet som er bundet av tariffavtale kan skriftlig avtale unntak fra grensen på 13 timer i løpet av 24 timer og utvide perioden for gjennomsnittsberegning av samlet arbeidstid til 52 uker. Arbeidstaker skal i så fall sikres tilsvarende kompenserende hvileperioder eller, der dette ikke er mulig, annet passende vern.

§ 10-6, tiende og ellevte ledd blir nye åttende og niende ledd.»

Forslag nr. 5 lyder:

«I lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) gjøres følgende endring:

§ 10-12, andre ledd skal lyde:

Bestemmelsene i dette kapitlet kommer ikke til anvendelse for arbeidstakere i særlig uavhengig stilling, med unntak av § 10-2 første, andre og fjerde ledd. Med særlig uavhengig stilling menes ansatte som i hovedsak bestemmer egen arbeidstid, når arbeidsoppgaver skal gjennomføres og hvordan arbeidsoppgaver skal gjennomføres.»

Forslag nr. 6 lyder:

«I lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) gjøres følgende endring:

§ 10-12, fjerde ledd oppheves. Nåværende femte til niende ledd blir nye fjerde til åttende ledd.»

Forslag nr. 7 lyder:

«I lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) gjøres følgende endring:

§ 14-9, første ledd skal lyde:

(1) Arbeidstaker skal ansettes fast, med mindre det dreier seg om:

 • a) arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat),

 • b) at arbeidstaker bare trengs for å utføre et bestemt oppdrag,

 • c) praksisarbeid eller utdanningsstillinger,

 • d) ansettelse av arbeidstaker som ikke fyller lovbestemte kvalifikasjonskrav,

 • e) deltakelse i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med Aetat,

 • f) ansettelse av idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere innen den organiserte idretten,

 • g) ansettelse for en periode på inntil seks måneder. Perioden kan forlenges slik at samlet ansettelsesperiode utgjør 12 måneder. Arbeidsgiver kan ikke bytte ut en arbeidstaker ved å ansette en ny arbeidstaker for å utføre det samme arbeidet.»

Forslag nr. 8 lyder:

«I lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) gjøres følgende endring:

§ 14-9, femte ledd skal lyde:

(5) Midlertidige arbeidsavtaler opphører ved det avtalte tidsrommets utløp, eller når det bestemte arbeidet er avsluttet, med mindre noe annet er skriftlig avtalt eller fastsatt i tariffavtale. Arbeidstaker som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn to år etter første ledd bokstav a og b, skal anses som fast ansatt slik at reglene om oppsigelse av arbeidsforhold kommer til anvendelse. Ved beregning av ansettelsestid etter andre punktum skal det ikke gjøres fradrag for arbeidstakers fravær.»

Forslag nr. 9 lyder:

«Lovendringene i forslag nr. 6–12 trer i kraft straks.»

Votering:Forslagene fra Venstre ble med 103 mot 1 stemme ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 16.33.46)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 1, fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti. Forslaget lyder:

«I lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. skal i ny § 14-12 a fjerde ledd lyde:

(4) Landsomfattende arbeidstakerorganisasjon kan inngå tariffavtale med en arbeidsgiver eller en arbeidsgiverforening om unntak fra reglene i første ledd, såfremt den generelle beskyttelse av arbeidstakere som leies inn fra virksomhet som har til formål å drive utleie, respekteres.»

Venstre har varslet at de nå vil støtte forslaget fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti.

Votering:Forslaget fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti ble med 57 mot 46 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 16.34.10)Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre slikt vedtak til

lov 

om endringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven mv.

(likebehandling ved utleie av arbeidstakere mv.)

I

I lov 4. mars 1983 nr. 3 om statens tjenestemenn m.m. gjøres følgende endringer:

§ 3A overskriften skal lyde:

 • § 3A Innleie fra virksomhet som har til formål å drive utleie (bemanningsforetak)

§ 3B skal lyde:

 • § 3B Likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår ved utleie fra bemanningsforetak

 • 1. Bemanningsforetaket skal sørge for at utleid arbeidstaker minst sikres de vilkår som ville kommet til anvendelse dersom arbeidstaker hadde vært tilsatt hos innleier for å utføre samme arbeid, når det gjelder:

 • a) arbeidstidens lengde og plassering,

 • b) overtidsarbeid,

 • c) varighet og plassering av pauser og hvileperioder,

 • d) nattarbeid,

 • e) feriefritid, feriepenger, fridager og godtgjøring på slike dager,

og

 • f) lønn og utgiftsdekning.

 • 2. Arbeidstaker som blir leid ut, skal ha samme tilgang til felles goder og tjenester hos innleier som virksomhetens egne arbeidstakere, med mindre objektive grunner tilsier noe annet.

 • 3. Bestemmelsen her gjelder også for utleie av utsendt arbeidstaker som faller inn under arbeidsmiljøloven § 1-7.

 • 4. Det kan inngås sentral tariffavtale mellom staten og tjenestemennenes forhandlingsberettigede organisasjoner om unntak fra reglene om likebehandling i denne paragraf. Den generelle beskyttelse av arbeidstakerne må i alle tilfelle respekteres.

Ny § 3C skal lyde:

 • § 3C Opplysningsplikt og innsynsrett ved leie av arbeidstaker fra bemanningsforetak

 • 1. Ved leie av arbeidstaker skal innleier gi bemanningsforetaket de opplysninger som er nødvendige for at bemanningsforetaket skal kunne ivareta kravet om likebehandling i § 3B.

 • 2. Bemanningsforetaket skal, når arbeidstaker ber om det, gi de opplysninger som er nødvendige for at arbeidstaker skal kunne vurdere om egne lønns- og arbeidsvilkår oppfyller kravet om likebehandling i § 3B.

 • 3. Bemanningsforetaket skal, når innleier ber om det, dokumentere hvilke lønns- og arbeidsvilkår som er avtalt med arbeidstaker som leies ut til innleier.

 • 4. Innleier skal, når tillitsvalgte hos innleier ber om det, dokumentere hvilke lønns- og arbeidsvilkår som er avtalt mellom innleid arbeidstaker og den innleides arbeidsgiver.

 • 5. Plikten til å gi opplysninger etter nr. 3 og 4 gjelder bare vilkår som nevnt i § 3B nr. 1. Bemanningsforetak, innleier og tillitsvalgte som mottar opplysninger i medhold av bestemmelsen her, har taushetsplikt om opplysningene. Opplysningene kan bare benyttes til å sikre eller undersøke overholdelse av kravet om likebehandling i § 3B eller til å oppfylle plikter etter bestemmelsen her.

 • 6. Kongen kan i forskrift gi nærmere regler om innsynsrett, opplysningsplikt og taushetsplikt etter denne paragraf samt om taushetsplikt for innleide arbeidstakere. Kongen kan i forskrift også gi regler om eventuell bruk av rådgivere og taushetsplikt for disse.

Ny § 3D skal lyde:

§ 3D Solidaransvar for innleier

Virksomheter som leier inn arbeidstaker etter § 3A, hefter på samme måte som en selvskyldnerkausjonist for utbetaling av lønn, feriepenger og eventuell annen godtgjøring etter kravet om likebehandling i § 3B. Ved solidaransvar etter første punktum hefter solidaransvarlig også for feriepenger opptjent i tilknytning til kravet.

Arbeidstaker må fremme skriftlig krav overfor innleievirksomheten senest innen tre måneder etter kravets forfallsdato. Solidaransvarlig skal betale kravet innen tre uker etter at kravet er kommet frem.

Solidaransvarlig kan nekte å dekke kravet dersom arbeidstakeren visste at forutsetningen for arbeidsoppdraget var at lønn mv. helt eller delvis skal dekkes av den solidaransvarlige.

Solidaransvaret gjelder ikke når det er åpnet konkurs i bemanningsforetaket.

Nåværende § 3B blir ny § 3E.

II

I lov 29. april 1988 nr. 21 om ferie gjøres følgende endringer:

§ 11 nr. 6 overskrift og nytt andre punktum skal lyde:

(6) (Utbetaling fra solidaransvarlig etter allmenngjøringsloven, arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven)

Det samme gjelder der solidaransvarlig innleier utbetaler arbeidsvederlag til innleid arbeidstaker i medhold av arbeidsmiljøloven § 14-12 c og tjenestemannsloven § 3D.

III

I lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. gjøres følgende endringer:

§ 2-2 første ledd bokstav b og ny bokstav c skal lyde:

 • b) samarbeide med andre arbeidsgivere for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø,

 • c) sørge for at innleid arbeidstakers arbeidstid er i samsvar med bestemmelsene i kapittel 10.

§ 14-1 nytt andre punktum skal lyde:

Innleid arbeidstaker skal informeres på tilsvarende måte.

§ 14-12 overskriften skal lyde:

 • § 14-12 Innleie fra virksomhet som har til formål å drive utleie(bemanningsforetak)

§ 14-12 nytt tredje ledd skal lyde:

Arbeidsgiver skal minst én gang pr. år drøfte bruken av innleid arbeidskraft etter første og andre ledd, herunder praktiseringen av kravet om likebehandling, med de tillitsvalgte.

§ 14-12 nåværende tredje ledd blir nytt fjerde ledd og skal lyde:

Ved innleie etter denne paragraf gjelder reglene i § 14-9 femte ledd andre og tredje punktum tilsvarende.

§ 14-12 nåværende fjerde ledd blir nytt femte ledd.

Ny § 14-12 a skal lyde:

 • § 14-12 a Likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår ved utleie fra bemanningsforetak

(1) Bemanningsforetaket skal sørge for at utleid arbeidstaker minst sikres de vilkår som ville kommet til anvendelse dersom arbeidstaker hadde vært ansatt hos innleier for å utføre samme arbeid, når det gjelder:

 • a) arbeidstidens lengde og plassering,

 • b) overtidsarbeid,

 • c) varighet og plassering av pauser og hvileperioder,

 • d) nattarbeid,

 • e) feriefritid, feriepenger, fridager og godtgjøring på slike dager, og

 • f) lønn og utgiftsdekning.

(2) Arbeidstaker som blir leid ut, skal ha samme tilgang til felles goder og tjenester hos innleier som virksomhetens egne arbeidstakere, med mindre objektive grunner tilsier noe annet.

(3) Departementet kan i forskrift bestemme om og i hvilken utstrekning bestemmelsene om likebehandling kan fravikes ved tariffavtale. Den generelle beskyttelse av arbeidstakerne må i alle tilfelle respekteres.

Ny § 14-12 b skal lyde:

 • § 14-12 b Opplysningsplikt og innsynsrett ved leie av arbeidstaker fra bemanningsforetak

(1) Ved leie av arbeidstaker skal innleier gi bemanningsforetaket de opplysninger som er nødvendige for at bemanningsforetaket skal kunne ivareta kravet om likebehandling i § 14-12 a.

(2) Bemanningsforetaket skal, når arbeidstaker ber om det, gi de opplysninger som er nødvendige for at arbeidstaker skal kunne vurdere om egne lønns- og arbeidsvilkår oppfyller kravet om likebehandling i § 14-12 a.

(3) Bemanningsforetaket skal, når innleier ber om det, dokumentere hvilke lønns- og arbeidsvilkår som er avtalt med arbeidstaker som leies ut til innleier.

(4) Innleier skal, når tillitsvalgte hos innleier ber om det, dokumentere hvilke lønns- og arbeidsvilkår som er avtalt mellom innleid arbeidstaker og dennes arbeidsgiver.

(5) Plikten til å gi opplysninger etter tredje og fjerde ledd gjelder bare vilkår som nevnt i § 14-12 a første ledd. Bemanningsforetak, innleier og tillitsvalgte som mottar opplysninger i medhold av bestemmelsen her, har taushetsplikt om opplysningene. Opplysningene kan bare benyttes til å sikre eller undersøke overholdelse av kravet om likebehandling i § 14-12 a eller til å oppfylle plikter etter bestemmelsen her.

(6) Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om innsynsrett, opplysningsplikt og taushetsplikt etter denne paragraf, samt om taushetsplikt for innleide arbeidstakere. Departementet kan i forskrift også gi regler om eventuell bruk av rådgivere og taushetsplikt for disse.

Ny § 14-12 c skal lyde:

§ 14-12 c Solidaransvar for innleier

(1) Virksomheter som leier inn arbeidstaker etter § 14-12, hefter på samme måte som en selvskyldnerkausjonist for utbetaling av lønn, feriepenger og eventuell annen godtgjøring etter kravet om likebehandling i § 14-12 a. Ved solidaransvar etter første punktum hefter solidaransvarlig også for feriepenger opptjent i tilknytning til kravet.

(2) Arbeidstaker må fremme skriftlig krav overfor innleievirksomheten senest innen tre måneder etter kravets forfallsdato. Solidaransvarlig skal betale kravet innen tre uker etter at kravet er kommet frem.

(3) Solidaransvarlig kan nekte å dekke kravet dersom arbeidstakeren visste at forutsetningen for arbeidsoppdraget var at lønn mv. helt eller delvis skal dekkes av den solidaransvarlige.

(4) Solidaransvaret gjelder ikke når det er åpnet konkurs i bemanningsforetaket.

§ 18-6 første ledd første punktum skal lyde:

Arbeidstilsynet gir de pålegg og treffer de enkeltvedtak ellers som er nødvendige for gjennomføringen av bestemmelsene i og i medhold av kapittel 2 til kapittel 11 samt §§ 14-5 til 14-8, 14-9 første ledd tredje punktum, 14-12 tredje ledd, 15-2 og 15-15.

IV

Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.

Endringen i arbeidsmiljøloven § 14-12 tredje ledd gjelder for fravær som finner sted etter bestemmelsens ikrafttredelse, også i tilfeller hvor ansettelsesforholdet ble etablert før ikrafttredelsen.

Presidenten: Det voteres over I, Ny § 3C punkt 4, Ny § 3D, II og III § 14-12 nytt tredje ledd, Ny § 14-12 b punkt 4, Ny § 14-12 c.

Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre har varslet at de vil stemme imot.

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) (fra salen): Kristelig Folkeparti skal stemme likt med Høyre i denne saken.

Presidenten: Da skal Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti stemme imot.

Votering:Komiteens innstilling til I, Ny § 3C punkt 4, Ny § 3D, II og III § 14-12 nytt tredje ledd, Ny § 14-12 b punkt 4, Ny §14-12 c ble bifalt med 57 mot 46 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 16.36.46)

Presidenten: Det voteres så over I § 3B punkt 1–3, Ny § 3C punkt 1–3 og 5–6, III § 14-1 nytt andre punktum, resten av § 14-12, Ny § 14-12 a punkt 1, Ny § 14-12 b punkt 1–3 og 5–6 og § 18-6 første ledd første punktum.

Fremskrittspartiet har varslet at de vil stemme imot.

Votering:Komiteens innstilling til I § 3B punkt 1–3, Ny § 3C punkt 1–3 og 5–6, III § 14-1 nytt andre punktum, resten av § 14-12, Ny § 14-12 a punkt 1, Ny § 14-12 b punkt 1–3 og 5–6 og § 18-6 første ledd første punktum ble bifalt med 80 mot 23 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 16.37.31)

Presidenten: Det voteres over komiteens innstilling til resten av I, resten av III samt IV.

Votering:Komiteens innstilling til resten av I, resten av III samt IV ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet.

Votering:Lovens overskrift og loven i sin helhet ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Lovvedtaket vil bli satt opp til andre gangs behandling i et senere møte i Stortinget.