Endringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven mv. (likebehandling ved utleie av arbeidstakere og tiltak i den forbindelse mv.)

Prop. 74 L (2011-2012), Innst. 326 L (2011-2012), Lovvedtak 69 (2011-2012)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeidsdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 29.05.2012 Innst. 326 L (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven mv. (likebehandling ved utleie av arbeidstakere og tiltak i den forbindelse mv.). Endringene gjelder likebehandling av arbeidstakere som er utleid fra bemanningsforetak, samt en rekke tiltak for å sikre etterlevelse av dette. I tillegg til enkelte endringer for å avklare og presisere allerede gjeldende regler om ut- og innleie av arbeidskraft. Endringene vedrørende likebehandlingsprinsippet mv. er i samsvar med, og tilfredsstiller kravene i Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/104 /EF om vikararbeid.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.05.2012

   Behandlet andre gang i Stortinget 12.06.2012