Stortinget - Møte mandag den 11. juni 2012 kl. 10

Dato: 11.06.2012

Dokumenter: (Lovvedtak 63 (2011–2012), jf. Innst. 322 L (2011–2012) og Prop. 87 L (2011–2012))

Sak nr. 29 [00:23:27]

Stortingets vedtak til lov om endringer i utlendingsloven m.m. (delegering av avslagskompetanse i visumsaker til andre Schengenland mv.)

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Votering i sakene nr. 27-29

Votering i sakene nr. 27–29

Presidenten: Når det gjelder sakene nr. 27–29, er de andre gangs behandling av lovsaker.

Det foreligger ingen forslag til anmerkning til noen av sakene. Stortingets lovvedtak er dermed bifalt ved andre gangs behandling og blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven.