Endringer i utlendingsloven m.m. (delegering av avslagskompetanse i visumsaker til andre Schengenland mv.)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 24.05.2012 Innst. 322 L (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i utlendingsloven. Endringene går blant annet ut på å delegere avslagskompetanse i visumsaker til andre Schengenland.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.05.2012

   Behandlet andre gang i Stortinget 11.06.2012