Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om endringer i utlendingsloven m.m. (delegering av avslagskompetanse i visumsaker til andre Schengenland mv.)

Dette dokument

  • Innst. 322 L (2011–2012)
  • Kildedok: Prop. 87 L (2011–2012)
  • Dato: 24.05.2012
  • Utgiver: kommunal- og forvaltningskomiteen
  • Sidetall: 4

Til Stortinget

Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 24. mai 2012

Aksel Hagen

Lise Christoffersen

leder

ordfører